URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: trybu i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaradz za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach
ZARZĄDZENIE   Nr  0050.34.2022
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie: trybu i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaradz  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych.
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku                 ( Dz.U. z 2021 r. , poz. 1372 z późn. zm. ) w związku z art. 15 ust. 1, pkt 1 ustawy                                                            z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych ( Dz.U. z 2021 r. , poz. 2490)                          oraz Uchwały Nr XXXVIII.238.2022  Rady Gminy Domaradz z dnia  08 kwietnia 2022 r.  w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaradz
zarządzam co następuje:
§1.
 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, zwany dalej „strażak OSP”, który uczestniczył                         w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Domaradz lub inne uprawnione podmioty, otrzymuje ekwiwalent pieniężny zwany dalej „ekwiwalentem”- niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia.
 2. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Domaradz, za każdą rozpoczętą  godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu pożarniczym.
§2.
 1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej                                          i ćwiczeniu,  jest wniosek złożony zbiorczo przez Ochotniczą Straż Pożarną do Wójta Gminy Domaradz, sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym,  jest wniosek strażaka OSP złożony do Wójta Gminy Domaradz, sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2                        do niniejszego zarządzenia.
 3. Dane zawarte we wniosku o którym mowa w § 2 pkt. 1 i 2  potwierdza  naczelnik lub prezes OSP.   Osoba sporządzająca wniosek, odpowiada za jego właściwe wypełnienie.
 4. Czas udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej i ćwiczeniu potwierdza Komenda Powiatowa  PSP w Brzozowie na podstawie danych wygenerowanych z Systemu Wspomagania Decyzji.
 5. Czas udziału w szkoleniu potwierdza Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie lub organizator szkolenia na obowiązującym wniosku.
 6. Do wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym, wnioskodawca dołącza kopię zaświadczenia (świadectwa, certyfikatu), potwierdzającego jego ukończenie.
§3.
 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, wypłaca się strażakom OSP, którzy spełniają warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych  (ukończyli 18 lat a nie ukończyli 65 lat, posiadają aktualne  ubezpieczenie OC i NNW, posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku  przeciwskazań do udziału w działaniach ratowniczych, odbyli szkolenie pożarnicze i BHP).
 1. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu, powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału strażaka OSP  w akcji, działaniu ratowniczym, ćwiczeniu lub szkoleniu pożarniczym.
 2. Czas trwania akcji, działań ratowniczych liczy się od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej do momentu powrotu z akcji ratowniczej z uzbrojeniem samochodu po akcji (zatankowania  w wodę, itp.)                                                                                                                                   Czas obsługi technicznej i konserwacji sprzętu pożarniczego  po działaniach nie wlicza się                               do czasu trwania działań ratowniczych.
 3. Czas wyjazdu i powrotu musi być każdorazowo zgłaszany do Stanowiska Kierowania KP PSP                     w Brzozowie przez dowódcę sekcji (zastępu) udającego się do akcji. 
 4. Czas udziału w działaniu ratowniczym nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę akcji                                  a następnie sumowanie każdej akcji czy działania ratowniczego lub ćwiczenia w okresie kwartalnym.                           
 5. Za czas udziału w szkoleniu pożarniczym przyjmuje się faktyczny udział na szkoleniu strażaka   OSP  a nie  przewidywany w programie i przystąpienie do egzaminu koniecznego do uzyskania uprawnień.
 1. Ekwiwalent nie przysługuje strażakom OSP za udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz ćwiczeniach organizowanych w ramach własnej jednostki.
 
§4.
 1. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym należy składać                                           po zakończonym szkoleniu, jednak nie później niż do 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczym, akcjach ratowniczych                        i ćwiczeniach należy składać w okresach kwartalnych, najpóźniej 20 dni po zakończeniu  kwartału.
 3. Wypłata ekwiwalentu dokonana będzie w formie bezgotówkowej, do ostatniego dnia miesiąca                    w którym złożono wnioski o wypłatę ekwiwalentu do Urzędu Gminy w Domaradzu.
 4. Strażak ratownik OSP, który nie złożył wniosku o wypłatę ekwiwalentu w terminie, traci prawo do wypłaty ekwiwalentu za okres za który nie złożył wniosku.
 5. W uzasadnionych  przypadkach wniosek może być złożony po terminie określonym                                        w pkt 1 i pkt 2.
§5.
Traci moc zarządzenie Nr 0050.15.2022  Wójta Gminy Domaradz z dnia 15.03.2022 r.  w sprawie: trybu i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaradz  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych.
 
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  
                                                                                                                                          
 
 
 
      Niniejszym potwierdzam odbiór  Zarządzenia  Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Domaradz                                 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: trybu i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaradz  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych oraz przyjmuję                              do stosowania przez OSP postanowienia  wynikające z niego.
 
 
Lp. Wyszczególnienie OSP Imię i Nazwisko  potwierdzającego
data i podpis
 
Uwagi
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna                       w Baryczy  
 
 
 
 
 
2. Ochotnicza Straż Pożarna                      w Domaradzu  
 
 
 
 
 
3. Ochotnicza Straż Pożarna                      w Domaradzu Górze  
 
 
 
 
 
4. Ochotnicza Straż Pożarna                      w Domaradzu Porębach  
 
 
 
 
 
5. Ochotnicza Straż Pożarna                      w Golcowej  
 
 
 
 
6. Komendant Gminny   Ochotniczych Straży Pożarnych  w Domaradzu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłAleksander Kudła - inspektor2022-05-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-26 11:47
Ostatnio dodane
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-06-22
data dodania: 2022-06-14
Newsletter
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 26 czerwca 2022r. 13:10:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.