XML
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaradz.
 
         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 599 z późn. zm.), art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) oraz rozdziału IV ust. 1 i 3 Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na lata 2018-2023 będącego załącznikiem do Uchwały XLIV/272/2018 Rady Gminy w Domaradzu, z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaradz na lata 2018-2023.
 
zarządzam co następuje:
 
§1
Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaradz w kwocie 4,39 zł
 
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§3
Traci moc obowiązujące Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz Nr 120.41.2021
z dnia 6 września 2021 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Domaradz.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do czynszu naliczonego od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMarta Pilch2022-09-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-13 10:53