XML
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowej nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu i Przedszkole Samorządo
Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 3, art. 110 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.), § 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam aneks nr 2 arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na rok szkolny 2022/2023 (stanowiący załącznik do zarządzenia), w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu i Przedszkole Samorządowe w Domaradzu, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.26.2022 z dnia 05.05.2022 r., w związku z:

1)        zatrudnieniem i zmianą nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne ucznia posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

2)    potrzebą zorganizowania zajęć rewalidacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

3)   zatrudnieniem nauczyciela bez kwalifikacji za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty (surdopedagog),

4)   zatrudnieniem pedagoga specjalnego.

2. Zgodnie z arkuszem organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu określonym w ust. 1:

1)   liczba oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Domaradzu wynosi 14 (kl. I–III po 2 oddziały; kl. IV-V po 1 oddziale;  kl. VI-VIII po 2 oddziały);

2)   liczba godzin dydaktycznych zwiększa się i wynosi 578 godzin w tym 427/18; 40/20; 40/22; 5/30; 26/26; ponadto 40 godzin na rok na doradztwo zawodowe.

3.    Przedszkole Samorządowe w Domaradzu:

1)   liczba oddziałów: 3 oddziały,

2)   liczba godzin dydaktycznych wynosi ogółem: 139 godzin, w tym 139/25.

4.    Liczba etatów pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu wynosi:

a)    etatów pedagogicznych wynosi 31,94 w tym 28 pełnozatrudnionych i 3,94 niepełnozatrudnionych;

b)   etatów niepedagogicznych wynosi ogółem – 14 etatów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2022-09-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-10-03 14:46