XML
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej
Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 3, art. 110 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.), § 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zarządzam, co następuje:§ 1. 1. Zatwierdzam aneks nr 2 arkusz organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej na rok szkolny 2022/2023 (stanowiący załącznik do Zarządzenia), zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.27.2022 z dnia 05.05.2022 r., w związku z:
  1. zatrudnieniem pedagoga szkolnego,
  2. zatrudnieniem pedagoga specjalnego.
2. Zgodnie z arkuszem organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej określonym w ust. 1:
  1. liczba oddziałów wynosi 7 oddziałów  (kl. I, II, III, IV, V, VI, VIII) + 1 oddział „0”. Razem 8 oddziałów;
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi 260 godzin w tym 184/18; 3/30; 21/22; 20/20;22/22 ponadto 10 godzin na rok na doradztwo zawodowe.
  1. Liczba etatów pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej wynosi:
  1. etatów pedagogicznych wynosi 11,45 w tym 9 pełnozatrudnionych i 2,45 niepełnozatrudnionych;
  2. etatów niepedagogicznych wynosi ogółem – 4,5 etatu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2022-09-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-10-03 14:48