XML
Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Golcowej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowej nr 1 w Golcowej i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Golcowej
Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 3, art. 110 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.), § 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zarządzam, co następuje:§ 1. 1. Zatwierdzam aneks nr 3 do  arkusza organizacji Zespołu Szkół w Golcowej na rok szkolny 2022/2023 (stanowiący załącznik do Zarządzenia), w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Domaradzu, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.31.2022 z dnia 11.05.2022 r., w związku z:
1) zatrudnieniem nauczyciela bez kwalifikacji za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
2) potrzebą zorganizowania zajęć rewalidacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Zgodnie z arkuszem organizacji Zespołu Szkół w Golcowej określonym w ust. 1:
  1. liczba oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golcowej wynosi 7 (kl. I,II,III,IV,V,VI,VIII);
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi 229 godzin w tym 180/18; 3/30; 30/22; 6/26; ponadto 10 godzin na rok na doradztwo zawodowe.
  1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Golcowej:
  1. liczba oddziałów: 2 oddziały,
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi ogółem 84 godziny, w tym 75/25 i 9/22.
  1. Liczba etatów pracowników Zespołu Szkół w Golcowej wynosi:
  1. etatów pedagogicznych wynosi ogółem 17,12 w tym 15 pełnozatrudnionych i 2,12 niepełnozatrudnionych;
  2. etatów niepedagogicznych ogółem – 9,5 etatu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2022-09-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-10-03 14:49