XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 04 listopada 2022r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie  art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2022r. poz. 559 ze zm.), oraz  art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 poz.  1119 ze zm),
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w następującym składzie;
 
  1. Pani Sabina Lech - Przewodniczący komisji
  2. Pan Adam Stec    -  Z-ca przewodniczącego komisji
  3. Pani Marta Pilch  -  Sekretarz komisji
  4. Pani Marzena Nycz – Członek komisji
  5. Pani Sabina Kwiatkowska – Członek komisji
 
§ 2. Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Jan Kędra
Wójt Gminy Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2022-11-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-08 13:17
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-11-09 09:02