XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2023 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

 
§ 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki
010     Rolnictwo i łowiectwo 3 099 792,00 3 099 792,00
  01044   Infrastruktura sanitacyjna wsi 3 099 792,00 3 099 792,00
    6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”) 3 099 792,00  
    6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap")   3 099 792,00 
600     Transport i łączność 4 930 841,00 4 930 841,00
  60016   Drogi publiczne gminne 4 930 841,00 4 930 841,00
    6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”) 4 930 841,00  
    6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”)   4 930 841,00
Razem: 8 030 633,00 8 030 633,00

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2023-02-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-28 09:18