XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.
559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1634 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XLVI.281.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia
2022 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy.
2. Szczegółowy plan zmian wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Jan Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2023-03-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-09 09:19