XML
Zawiadomienie o sesji w dniu 23 maja 2024 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 906) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję II sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 23 maja 2024r. (tj. czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) powołania Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr II.3.2024
b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Uchwała Nr II.4.2024
c) powołania stałych Komisji Rady Gminy Domaradz:
- Budżetu
- Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji
- Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
 Uchwała Nr II.5.2024
d) wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku 
Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego”. 
Uchwała Nr II.6.2024
e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaradz Uchwała Nr II.7.2024
f) zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok Uchwała Nr II.8.2024

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Dudek
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2024-05-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-17 09:19