XML
Zarządzenie Nr 0050.39.2024 Wójta Gminy Domaradz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowej nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu i Przedszkole Samorządowe w Domaradzu
Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 3, art. 110 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 900 ze zm.), § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736), po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zarządzam, co następuje:§ 1. 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na rok szkolny 2024/2025, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu (załącznik nr 1 do Zarządzenia) i Przedszkole Samorządowe w Domaradzu (załącznik nr 2 do Zarządzenia).
2. Zgodnie z arkuszem organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu określonym w ust. 1:
  1. liczba oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Domaradzu wynosi 12 (kl. I po 2 oddziały; kl. II, kl. III-IV po 2 oddziały; kl. V-VII po 1 oddziale;  kl. VIII po 2 oddziały);
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi 561,5 godzin w tym: 371,5/18; 80/20; 49/22; 5/30; 26/26; ponadto 30 godzin na rok na doradztwo zawodowe.
  1. Przedszkole Samorządowe w Domaradzu:
  1. liczba oddziałów: 4 oddziały,
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi ogółem: 173,5 godzin w tym: 169,5/25+4/22.
  1. Liczba etatów pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu wynosi:
  1. etatów pedagogicznych wynosi 33,08 w tym 29 pełnozatrudnionych i 4,08 niepełnozatrudnionych;
  2. etatów niepedagogicznych wynosi ogółem – 14 etatów.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2024-05-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-16 14:05