XML
Zarządzenie Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Domaradz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Golcowej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowej nr 1 w Golcowej i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Golcowej
Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 3, art. 110 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 900 ze zm.), § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736), po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zarządzam, co następuje:§ 1. 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Zespołu Szkół w Golcowej na rok szkolny 2024/2025, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej (załącznik nr 1 do Zarządzenia) i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Domaradzu (załącznik nr 2 do Zarządzenia) z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zgodnie z arkuszem organizacji Zespołu Szkół w Golcowej określonym w ust. 1:
  1. liczba oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golcowej wynosi 8 (kl. I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII);
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi 315,5 godzin w tym 216,5/18; 4/30; 40/22; 15/26; 20/20 ponadto 20 godzin na rok na doradztwo zawodowe.
  1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Golcowej:
  1. liczba oddziałów: 3 oddziały,
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi ogółem 111 godzin w tym 107/25 i 4/22.
  1. Liczba etatów pracowników Zespołu Szkół w Golcowej wynosi:
  1. etatów pedagogicznych wynosi 21,49 w tym: 17 pełnozatrudnionych, 2,46 niepełnozatrudnionych, i 2,03 etatu z godzin ponadwymiarowych;
  2. etatów niepedagogicznych wynosi ogółem – 8,5 etatu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2024-05-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-16 14:06