XML
Zarządzenie Nr 0050.41.2024 Wójta Gminy Domaradz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej
Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 3, art. 110 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 900 ze zm.), § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736), po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zarządzam, co następuje:§ 1. 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej na rok szkolny 2024/2025 stanowiący załącznik do Zarządzenia.
2.  Zobowiązuję Dyrektora do zastosowania przepisu § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736).
3. Zgodnie z arkuszem organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej określonym w ust. 1:
  1. liczba oddziałów wynosi 8 oddziałów  (kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) + 1 oddział „0”. Razem 9 oddziałów;
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi 317,5 godziny w tym 208,5/18; 3/30; 21/22; 33/22; 12/26; 20/20; ponadto 20 godzin na rok na doradztwo zawodowe.
  1. Liczba etatów pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej wynosi:
  1. etatów pedagogicznych wynosi 15,2 w tym: 11 pełnozatrudnionych, 2,33 niepełnozatrudnionych i 1,85 etatu z godzin ponadwymiarowych;
  2. etatów niepedagogicznych wynosi ogółem – 4 etaty.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2024-05-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-16 14:07