XML
Zarządzenie Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Domaradz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy
Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 3, art. 110 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 900 ze zm.), § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736), po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zarządzam, co następuje:§ 1. 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy na rok szkolny 2024/2025 stanowiący załącznik do Zarządzenia.
2. Zgodnie z arkuszem organizacji Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy określonym w ust. 1:
  1. liczba oddziałów wynosi 7 oddziałów  (kl. II, III, IV, V, VI, VII, VIII) + 1 oddział „0”. Razem 8 oddziałów;
  2. liczba godzin dydaktycznych wynosi 298,5 godziny w tym: 201,5/18; 3/30; 26/25; 15/26; 33/22; ponadto 20 godzin na rok na doradztwo zawodowe.
3. Liczba etatów pracowników Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy wynosi:
  1. etatów pedagogicznych wynosi 14,75 w tym: 10 pełnozatrudnionych, 3,3 niepełnozatrudnionych i 1,45 z godzin ponadwymiarowych;
  2. etatów niepedagogicznych wynosi ogółem – 3,5 etatu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2024-05-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-16 14:08