XML
Zaciągnięcie zobowiązań na 2004 r.

Uchwała Nr IX/56/03
Rady   Gminy   Domaradz
z  dnia 18  sierpnia 2003 r.

w sprawie   zaciągnięcia zobowiązań na 2004 r.


  Na  podstawie  art.  18  ust. 2 pkt 9 lit "c"  , art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

1. Zaciągnąć  na 2004 rok zobowiązanie w kwocie 400.000 zł. wynikające
z realizacji porozumienia zawartego z Powiatem Brzozowskim  na wykonanie "Odnowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 19312 Domaradz-Przysietnica".
 2. Źródłem spłaty zobowiązań , o których mowa w ust. 1 są dochody budżetu Gminy w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -