XML
Ustalenie wysokości stawek oraz pob. opłaty targ.

2003-08-20 Ustalenie wysokości stawek oraz pob. opłaty targ.
Uchwała  Nr IX/ 57/03
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  18  sierpnia 2003 r.

w sprawie   zmiany własnej Uchwały Nr XIII/97/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru opłaty targowej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 19 pkt.1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia  12 stycznia 1991  o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst D.U. z  2002 r. Nr 9, poz. 31 z późn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIII/97/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru opłaty targowej  § 2   otrzymuje brzmienie 
" 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz  określa się  na inkasentów opłaty :
1. Stanisław Bryś zam. Domaradz
2. Aleksander  Kudła  zam. Barycz
3. Jan Kosztyła zam. Golcowa
4. Janusz Obłój zam. Golcowa "

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni   od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -