XML
Powołanie zespołu opiniującego kand. na ławników

Uchwała  Nr IX/60/03
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia   18 sierpnia 2003 r.

w sprawie   powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na
    ławników ludowych do sądów powszechnych


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Powołuje się Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych w składzie :
1. Stanisław Domaradzki  zam.Barycz   - przewodniczący   
2. Józef Anioł    zam. Golcowa   - członek
3. Stanisław Mikoś    zam. Domaradz - członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -