XML
Nadanie statutu GOK w Domaradzu

Uchwała Nr IX/61 /03
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  18 sierpnia 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Domaradzu.


Na  podstawie  art.  18 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr  13, poz. 123 z późn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Domaradzu w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Tracą moc Uchwały :
1.  Nr XXVI/110/93 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 grudnia 1993 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury  .
2.  Nr  VIII/45/95 z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury .
3. Nr XII/79/99 z dnia 10 listopada 1999 r., w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury .
4.  Nr XIV/107/2000 z dnia  08 marca 2000 r., w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury.
5.  Nr XIX/146/2000 z dnia 01 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury.   
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -