XML
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem ...

Uchwała  Nr XI/69/03
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia   14  października 2003 r.

   w  sprawie  zmiany własnej Uchwały Nr XXVIII/222/01 z dnia
  26 października 2001 r. w sprawie programu gospodarowania
   mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat.

  Na  podstawie  art. 18 ust  2 , pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art.  20 ust. 3 , art. 21 ust. 1 pkt 1  ustawy  z  dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn.zm )

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 do  własnej Uchwały Nr XXVIII/222/01 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat,  zmienionej Uchwałą Nr XXIX/230/2001
z dnia 28 listopada 2001 r.  dokonać zmiany :
1. w § 1  poz.I  pkt 3 otrzymuje brzmienie :Budynek Urzędu Gminy " jeden lokal mieszkalny.
2. w § 4 pkt 1 oraz w § 6  wyrazy "Zarząd Gminy" zastępuje się  "Wójt Gminy"

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni   od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -