XML
Wybór ławników ludowych

Uchwała  Nr XI/ 70/03
  Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  14 października  2003 r.

   w  sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Brzozowie

Na  podstawie  art. 18 ust  2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art.160 § 1   ustawy z dnia 27 lipca 2001 r ." prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Brzozowie wybrani zostali :
1/ Józefa Rachwał zam. Golcowa
2/ Zofia Wójcik zam. Golcowa
3/ Jadwiga Kurcoń zam. Domaradz
4/ Ignacy Skotnicki zam.Golcowa
  5/ Krystyna Szurlej-Półchłopek   zam.Domaradz   


§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -