URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Kazimiera Łobodzińska

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Domaradz  dnia 25.04. 2003 r. 

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Kazimiera Łobodzińska - Bielecka, urodzony(a) 03.08.1954 r. w  Domaradzu
  Urząd Gminy Domaradz, Sekretarz Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)


po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2 tysiące (dwa tysiące złotych)
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
papiery wartościowe: nie posiadam

II.

1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wartości: 120 000,00 zł
tytuł prawny:  KW 34213

2. Mieszkanie o powierzchni: o wartości:
tytuł prawny: 

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe powierzchnia: 1,82 ha (przelicz. 0,82)

o wartości: 833,12 - rocznie

rodzaj zabudowy:  bud. mieszkalno-gospodarczy

tytuł prawny: KW 34213
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: -
o wartości: -
tytuł prawny: -

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam udziału w spółkach handlowych
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:-
V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu " należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie nabyliśmy

VI.

   1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie prowadzę działalności ani osobiście
" osobiście  ani wspólnie z innymi osobami
" wspólnie z innymi osobami -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -

   2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): -
" osobiście  -
" wspólnie z innymi osobami -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): -
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): -
" jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  -
Z tego tytułu osiągnąłem  w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

2. W spółdzielniach:
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): -
" jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie prowadzę
" jestem członkiem zarządu (od kiedy): -
" jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -
" jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy: -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
-

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
ciągnik rolniczy C330 - rok produkcji 1969, Fiat Cinquecento - rok produkcji 1998
X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
-

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2020r. 01:11:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.