ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  na działkach  nr  ewid. 1052, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-08-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-08-01 10:18

Wszcięcie postępowania , STABILIZACJA OSUWISKA Nr EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ-PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA, GM. DOMARADZ, POW. BRZOZOWSKI WOJ. PODKARPACKIE”

O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Na podstawie art.49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2022r., poz. 1029 ze zm.))
 
zawiadamiam
 
          że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek z dnia 14.07.2022r. data wpływu 21.07.2022r. Powiatu Brzozowskiego ul. Armii Krajowej1 36-200 Brzozów  zostało wszczęte w dniu 28.07.2022r. postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, STABILIZACJA OSUWISKA Nr EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ-PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA, GM. DOMARADZ, POW. BRZOZOWSKI WOJ. PODKARPACKIE”
 
 
             Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie  zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
              Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
              Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 28.07. 2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
              Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
             Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
             Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
             Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
            
 
 
 .                                                                                           Jan Kędra
                                                                                  Wójt Gminy Domaradz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-28 09:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ 7117A ..."

Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ 7117A ..."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 12:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-27 13:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 11:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 12:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-12 07:19
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 07:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-12 07:20
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 07:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-12 07:27
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 07:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 13:37
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 13:38

Wszczęcie postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW każda wraz z infrastrukturą techniczna na terenie działek o nr ew 6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz

RGG. 6220.5.2022                                                                                          Domaradz 06.07.2022r
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Na podstawie art.49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2022r., poz. 1029 ze zm.))
 
zawiadamiam
 
że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek z dnia 29.06.2022r. data wpływu 04.07.2022r. Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul.Jana Dekerta 18 30-703 Kraków działającego przez pełnomocnika P. Przemysława Kołodzieja na podstawie udzielonego pełnomocnictwa  zostało wszczęte w dniu 06.07.2022r., postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW każda wraz z infrastrukturą techniczna na terenie działek o nr ew. 6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz- gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
 
             Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie  zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
              Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
              Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 06.07. 2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
              Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
             Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
             Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
             Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
            
 
 
 .                                                                                           Jan Kędra
                                                                                  Wójt Gminy Domaradz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-06 11:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa przyłącza gazowego ..."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku handlowego na działkach nr. ewid. 2762/2, 2762/3, 1484/3 położonych w miejscowości Lutcza oraz na działkach 962/1, 962/2, 963/1 położonych w miejscowości Domaradz"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-06-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-06-22 14:44
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-06-22 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1049,1050,1051,1052 położonych w miejscowości Domaradz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1049,1050,1051,1052 położonych w miejscowości Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-06-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-06-15 14:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-06-17 14:12

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ściekow w miejscowości Domaradz”

RGG.6220.1.2022                                                                                  Domaradz dnia 19.05.2022r.
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej
 
 
 
Na podstawie art. 85. ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Domaradz zawiadamia że dnia 19 maja 2022r. wydana została przez Wójta  Gminy Domaradz decyzja (znak: RGG.6220.1.2022)
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ściekow w miejscowości Domaradz”
          Niniejsza decyzja, wraz z dokumentacją sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu  w pokoju nr 19.
          Jednocześnie , zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy w Domaradzu www.domaradz.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz 345.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz i na stronie Gminy Domaradz   pod adresem www.domaradz.pl.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                      Jan  Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-05-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-19 10:59

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz na działkach nr ewid.1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052w obrębie ewidencyjnym 180202 2.0002 – Domaradz gmina Domaradz

RGG. 6220.1.2022                                                                                          Domaradz 05.05.2022r
 
 
 
 
 
                    Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania
 
 
                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz na działkach nr ewid.1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052w obrębie ewidencyjnym 180202  2.0002 – Domaradz gmina Domaradz
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-05-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-05 11:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych ze SUW na działce 3956 w Domaradzu do urządzenia wodnego

Załączniki:

Informacja Domaradz Poręby Plik pdf 204.84 KB
Informacja Golcowa Plik pdf 230.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-03-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:16
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych ze SUW  w Golcowej do urządzenia wodnego na działce 5457 oraz odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu SUW Golcowa do urządzenia wodnego na działce 5457.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-03-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:22

OBWIESZCZENIE o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących

RGG.6220.1.2022                                                                                   Domaradz dnia 02.03.2022r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia do organów opiniujących
 
 
 
             Działając na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz Gmina Domaradz” Wójt Gminy Domaradz zawiadamia, że w dniu 02.03.2022 przesłano  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez inwestora do Polskiego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
           Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Domaradz Domaradz 345
w pokoju nr19 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.
 
 
          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Domaradz i Golcowa.
 
 
         Zgodnie z art.74 ust 3 ustawy, jeżeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art.49 Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj  02.03.2022r. do dnia 16.03 2022r.
         
 
                                                                                                       Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                                Jan Kędra
                                                                                                             
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-03-02
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-03-02 13:28

Zawiadomienie cji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz

RGG.6220.2.2022                                                             Domaradz dnia 18.02.2022r

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z pismem RDOS w Rzeszowie z dnia 15.02.2022r znak: WPN.43.2.7.2021.MD.6 w sprawie toczącego się postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz gmina Domaradz informuję:

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r o udostepnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz.2373 ze zm.) w trybie art. 33-36 i 38 w/w ustawy powiadamiam o możliwości zapoznania się z raportem oraz jego uzupełnieniem

o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Informacja dostępna jest w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345,

od poniedziałku do piątku od godz.745-1530 pok.nr 19 tel.13 43 47041 w 22.

 

 

 

Wójt Gminy Domaradz

Jan Kędra

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-02-18 22:00

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz” położonej w miejscowości Domaradz.

RGG. 6220.1.2022                                                                                          Domaradz 26.01.2022r
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek Gminy Domaradz z dnia 25.01.2022 r. zostało wszczęte w dniu 26.01.2022r., postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz” położonej w miejscowości Domaradz.
 
 
            Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
            Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 26.01 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
            Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
            Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
            Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
 
                                                                         
 
                                                                              Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                  Jan Kędra
 .
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-01-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-01-26 15:51
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-02-01 15:53

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

            REGIONALNY DYREKTOR                               Rzeszów, dnia 03 grudnia 2021 r.
             OCHRONY ŚRODOWISKA
                      W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
               WOOŚ.4200.1.2013.NH.357
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18 listopada 2021 r., znak:
O/RZ.I-2.532.15.1.2021.MS, Pana Wiesława Sowy, Zastępcy Dyrektora Oddziału, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, w sprawie zajęcia stanowiska, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc.: Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi- od km11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa”, aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 06 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 oraz decyzji reformatoryjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04 listopada 2016 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, zmienionej decyzją z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.JSz.4,
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
            W dniu 03 grudnia 2021 r. wydane zostało postanowienie, którym wyrażono stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc.: Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi- od km11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa”, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w dniu 06 listopada 2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję reformatoryjną z dnia 04 listopada 2016 r., znak:
DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, zmienioną decyzją z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak:
DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.JSz.4, aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z treścią ww. postanowienia, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Postanowienie zostało również wysłane do Urzędu Miejskiego w Boguchwale, Urzędu Gminy Czudec, Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, Urzędu Gminy Niebylec, Urzędu Gminy Domaradz, Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, Urzędu Gminy Haczów, Urzędu Gminy Korczyna, Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym, Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, Urzędu Gminy Rymanów, Urzędu Gminy w Iwoniczu Zdroju
i Urzędu Gminy Dukla.
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 08 grudnia 2021 r.
            Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2021-12-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-12-06 09:57

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej

RGG.6220.1.2021                                                                                  Domaradz dnia 25.10.2021r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

 

 

 

Na podstawie art. 85. ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Domaradz zawiadamia że dnia 22 października 2021r. wydana została przez Wójta  Gminy Domaradz decyzja (znak: RGG.6220.1.2021)

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Golcowa gmina Domaradz”

          Niniejsza decyzja, wraz z dokumentacją sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu  w pokoju nr 19.

          Jednocześnie , zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy w Domaradzu www.domaradz.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz 345, przesłane sołtysowi wsi Golcowa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz i na stronie Gminy Domaradz   pod adresem www.domaradz.pl.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                              Jan Kędra

                                                                                            Wójt Gminy Domaradz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-10-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-10-28 14:14

Obwieszczenie w sprawie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Golcowa gmina Domaradz"

                    Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania
 
 
                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Golcowa gmina Domaradz’’ na działkach w obrębie ewidencyjnym 180202  2.0003 – Golcowa gmina Domaradz
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 Jan Kędra
Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-10-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-10-06 11:27

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

        Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w sprawie elektrowni jądrowej Mochovce
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-09-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-09-15 12:51
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-09-15 12:52

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku Projekt roboczy - Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Domaradz!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy i uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Projektowane działania służą zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w przypadku wystąpienia problemów - szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych interwencji społecznych.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii. Prosimy również o zapoznanie się z załączonym Formularzem zgłaszania uwag, którego celem jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu 36-230 Domaradz 345) lub elektronicznie na adres: gopsdomaradz@interia.pl z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Domaradz (36-230 Domaradz 345) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2021-07-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-07-23 12:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-09-03 12:51

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Golcowej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Golcowa Gmina Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-07-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-07-06 23:13
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-07-06 23:14

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r. w Urzędzie Gminy Domaradz

ZARZĄDZENIE NR 120.11 .2021
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia  13 kwietnia 2021 r.
 
 
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja  2021r. w Urzędzie Gminy Domaradz
 
 
            Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
 
 
zarządzam co następuje:
 
§1
Ustala się dodatkowy dzień  wolny od pracy, dla pracowników Urzędu Gminy
Domaradz, w piątek 4  czerwca 2021r.  w zamian za święto przypadające w sobotę
1 maja  2021r.
 
 
§2
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaradzu oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2021-05-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-28 08:52

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie monitoringu gatunków i siedlisk

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie monitoringu gatunków i siedlisk
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-05-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-25 08:23
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-05-25 08:24

Ogłoszenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjunego

Ogłoszenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjunego
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-05-11
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-11 08:24
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-05-11 08:25

Zawiadomienie Dyrektora GDOŚ w sprawie budowy S-19

Zawiadomienie Dyrektora GDOŚ w sprawie budowy S-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-05-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-06 13:56
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-05-06 13:56

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WÓJT  GMINY
DOMARADZ
                                                                                                        Domaradz, dnia 08.04.2021r.
RGG. 6733.3.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o zakończeniu postępowania w sprawie
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa  sieci  wodociągowej na dz.  nr  ewid.  1114/1, 1084, 1126/1, 1125/3, 1124/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1121/4, 1122/1 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                                          INSPEKTOR
                                                                                                                          Jan Kosztyła
 
 
Otrzymują :
 1. Gmina  Domaradz, 36-230 Domaradz 345,
 2. Strony postępowania administracyjnego zgodnie z wykazem,
 3. A/a.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-04-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-04-08 14:40

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WÓJT  GMINY
DOMARADZ
                                                                                                        Domaradz, dnia 08.04.2021r.
RGG. 6733.4.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o zakończeniu postępowania w sprawie
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej  na dz.  nr  ewid.  12701/18, 12701/10, 1126/1, 1125/3, 1124/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1131/1, 1121/4, 1084, 1122/1 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                                          INSPEKTOR
                                                                                                                          Jan Kosztyła
 
 
 
Otrzymują :
 1. Gmina  Domaradz, 36-230 Domaradz 345,
 2. Strony postępowania administracyjnego zgodnie z wykazem,
 3. A/a.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-04-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-04-08 14:41
rozwiń archiwum
zwiń archiwum