Określenie formy gosp. finans. szkół

2003-08-20 Określenie formy gosp. finans. szkół
Uchwała  Nr IX/58/03
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  18 sierpnia 2003 r.

w sprawie   określenia formy gospodarki finansowej szkół na terenie gminy.

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn .zm.) oraz art. 79 ust.1  ustawy z dnia  7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. 67 , poz. 329 z późn. zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Jednostki organizacyjne: szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespół szkół  prowadza gospodarkę finansową na  zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -