URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Domaradz i Barycz

ZMIANY:
2017-08-25 13:51:36: Dodano wynik do przetargu
2017-07-20 14:47:40: Dodano plik Specyfikacja techniczna modernizacja dróg.pdf
Więcej >>>
2017-07-20 14:46:23: Dodano plik Mapy.pdf
2017-07-20 14:45:39: Dodano plik Przedmiary robót.pdf
2017-07-20 14:41:23: Dodano plik Zał 6 Projekt umowy przebudowa dróg.doc
2017-07-20 14:41:00: Dodano plik Zał 5 Wykaz osób.doc
2017-07-20 14:40:38: Dodano plik Zał 4 Wykaz wykonanych robót.doc
2017-07-20 14:40:03: Dodano plik Zał 3 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
2017-07-20 14:39:24: Dodano plik Zał 2 Oświadczenie wykonawcy.doc
2017-07-20 14:38:57: Dodano plik Zał 1 Formularz oferty.doc
2017-07-20 14:37:32: Dodano plik SIWZ modernizacja dróg.doc
2017-07-20 14:31:05: utworzono dokument

Ogłoszenie w BZP nr 555158-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Domaradz: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Domaradz i Barycz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 555158-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Domaradz: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Domaradz i Barycz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Domaradz, krajowy numer identyfikacyjny 37044022900000, ul. Domaradz  345 , 36-230   Domaradz, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4347041, 4347051, , e-mail gmina@domaradz.pl, , faks 134 347 041.
Adres strony internetowej (URL): bip.domaradz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.domaradz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Gmina Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Domaradz i Barycz
Numer referencyjny: ZP.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych w miejscowości Domaradz i Barycz, w następującym zakresie: 1.1 Część I zamówienia pn.: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Domaradz: 1) Modernizacja drogi Domaradz Nr ewid. 4245 obejmuje zakres: wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 7 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 2) Modernizacja drogi Nr ewid. 4284/1 obejmuje zakres: wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 7 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy.* 1.2 Część II zamówienia pn.: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Barycz: 1) Modernizacja drogi Barycz k/Domaradzki E. Nr ewid. 3862 obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie koryta drogi, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 5 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 2) Modernizacja drogi Barycz k/Kozubek Stanisław obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm, wykonanie przepustów rurowych z rur karbowanych z polipropylenu o śr. 30 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 5 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 3) Modernizacja drogi Barycz Zakościół obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 7 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 4) Modernizacja drogi Barycz Nr ewid 2013/2 obejmuje zakres: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 5) Modernizacja drogi Barycz k/Grządziel nr ewid. 4230 obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, mechaniczne wykonanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie przepustów rurowych z rur karbowanych z polipropylenu o śr. 30 cm, wykonanie i zgęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej grubości 10cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy.*

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 100 000,00 zł – słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi być ważny na dzień składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, odbudowie, przebudowie modernizacji lub remoncie dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł każda. b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający wymaga aby osoba ta posiadała co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, b) wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykaz osób według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do SIWZ, c) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, d)kosztorys ofertowy, e) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – wg zał. nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca biorący udział w niniejszym przetargu wnosi wadium najpóźniej przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – na I część zamówienia i/lub 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – na II część zamówienia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena Oferty

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach, przy spełnieniu następujących warunków zamiany: a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego - Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, b) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: - zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, - zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) w zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, d) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót dodatkowych lub zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu podkarpackiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, e) w zakresie dotyczącym zmiany zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców, f) w zakresie dotyczącym zmiany Podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część I zamówienia pn.: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Domaradz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Modernizacja drogi Domaradz Nr ewid. 4245 obejmuje zakres: wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 7 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 2) Modernizacja drogi Nr ewid. 4284/1 obejmuje zakres: wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 7 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy.*
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofert

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część II zamówienia pn.: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Barycz:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Modernizacja drogi Barycz k/Domaradzki E. Nr ewid. 3862 obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie koryta drogi, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 5 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 2) Modernizacja drogi Barycz k/Kozubek Stanisław obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm, wykonanie przepustów rurowych z rur karbowanych z polipropylenu o śr. 30 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 5 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 3) Modernizacja drogi Barycz Zakościół obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 7 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 4) Modernizacja drogi Barycz Nr ewid 2013/2 obejmuje zakres: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 5) Modernizacja drogi Barycz k/Grządziel nr ewid. 4230 obejmuje zakres: roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1 km, mechaniczne wykonanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie przepustów rurowych z rur karbowanych z polipropylenu o śr. 30 cm, wykonanie i zgęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej grubości 10cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 i 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna – zgodnie z SIWZ stanowiącym zał. nr 4 do umowy.*
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Data składania ofert:
2017-08-03 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-03 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
PublikującyJanusz Obłój 2017-07-20 14:31:05
Modyfikował(a) Janusz Obłój 2017-08-25 13:51:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ Modernizacja dróg 203.00 KbPlik doc
2. Zał nr 1 Formularz oferty 51.50 KbPlik doc
3. Zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy 46.00 KbPlik doc
4. Zał nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 34.50 KbPlik doc
5. Zał 4 Wykaz robót 36.50 KbPlik doc
6. Zał 5 Wykaz osób 34.00 KbPlik doc
7. Zał 6 Projekt umowy 139.00 KbPlik doc
8. Zał Przedmiary robót 1.40 MBPlik pdf
9. Zał Mapy 4.30 MBPlik pdf
10. Zał STWiOR 1.43 MBPlik pdf

URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2019r. 23:45:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.