Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz w 2021 roku
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-10-27 15:29:17: Dodano wynik do przetargu
2020-10-02 09:51:44: Dodano plik Modyfikacja treści SIWZ.pdf
Więcej >>>
2020-09-30 14:21:57: Dodano plik Zał nr 11 Szczegółóowy sposób i zakres świadczenia usług.pdf
2020-09-30 14:21:05: Dodano plik Zał nr 10 Porozumienie międzygminne.pdf
2020-09-30 14:21:05: Dodano plik Zał nr 9 Opis przdmiotu zamówienia.pdf
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 8 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz.pdf
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 7 Mapa ewidencji dróg gminnych.pdf
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 6 Projekt umowy odpady.pdf
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 5 Wykaz narzędzi.doc
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 4 Wykaz usług.doc
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy.doc
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik Zał nr 1 Formularz Oferty.docx
2020-09-30 14:16:31: Dodano plik SIWZ ODPADY 2021.pdf

Ogłoszenie nr 591387-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Gmina Domaradz: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Ogłoszenie nr 591387-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.
Gmina Domaradz: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Domaradz, krajowy numer identyfikacyjny 37044022900000, ul. Domaradz  345 , 36-230  Domaradz, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4347041, 4347051, e-mail gmina@domaradz.pl, faks 134 347 041.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.domaradz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego (firmy kurierskiej).
Adres:
Urząd Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz w 2021 roku
Numer referencyjny: ZP.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaradz w 2021 roku w zakresie: 1) odbioru i przekazania niesegregowanych (zmieszanych), odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji do instalacji komunalnej w Krośnie – szacowana ilość 330 Mg, 2) odbioru i zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych tj: papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła, – szacowana ilość 230 Mg. 3) odbioru i zagospodarowania określonych poniżej selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz szacowane ilości: a) przeterminowane leki i chemikalia – 0,2 Mg b) opakowania zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych – 2 Mg, c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory – 5 Mg, d) odpady wielkogabarytowe – 120 Mg e) odpady budowlane i rozbiórkowe – 7 Mg f) zużyte opony – 20 Mg g) popiół – 40 Mg h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – 0,1 Mg 4) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2-3 w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 5) w wyniku podpisanej umowy Wykonawca w oferowanej cenie wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. przedkładanie Zamawiającemu sprawozdań rocznych zgodnie z art. 9nb ucpg. 7) Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz. 8) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki foliowe przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami § 7 i § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90514000-3
90533000-2
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada: 1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) oraz 2) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzony przez Wójta Gminy Domaradz obejmującego wszystkie rodzaje odpadów objętych niniejszym zamówieniem, (w odniesieniu do wpisu do rejestru działalności regulowanej, Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie). W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny Wykonawców w zakresie spełniania wyżej opisanego warunku, przy czym Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców posiadał uprawnienia oraz wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Domaradz.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 100 000,00 zł – słownie: sto tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi być ważny na dzień składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o masie łącznej odbieranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy: - co najmniej jedna usługa polegająca na zbiórce odpadów komunalnych zmieszanych (minimum 300 Mg) - co najmniej jedna usługa polegająca na zbiórce odpadów komunalnych segregowanych (minimum 200 Mg). b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: BAZA TRANSPORTOWA 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo -transportową usytuowaną: 1) w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Domaradz; 2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 2. Teren bazy magazynowo- transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.); 3. Na terenie bazy magazynowo- transportowej powinny znajdować się także: 1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo- transportowej. 4. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1-3. POSIADANIE WYPOSAŻENIA UMOŻLIWIAJĄCEGO ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ STAN TECHNICZNY Należy zapewnić, aby: 1) pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 2) na terenie bazy magazynowo- transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO STANU SANITARNEGO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ Należy zapewnić, aby: 1) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie bazy transportowej utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 2) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 3) pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 4) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 3; 5) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW Należy zapewnić, aby: 1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 2) pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; c) posiadania niezbędnej ilości czytników kodów kreskowych. WYMAGANA LICZBA POJAZDÓW: Należy dysponować co najmniej: 1) dwoma samochodami specjalistycznymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 2) dwoma samochodami specjalistycznymi do zbiórki odpadów segregowanych, 3) jednym samochodem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg (w szczególności ich szerokości) oraz do gęstości zabudowy. W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny właściwości wykonawców w zakresie spełniania wyżej opisanego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 2) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 4) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. 5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
stosowne pełnomocnictwa - jeżeli są wymagane, zaleca się załączyć dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca biorący udział w niniejszym przetargu wnosi wadium najpóźniej przed terminem składania ofert w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Emisja spalin 30,00
Akcja proekologiczna 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dot. zmiany stawki podatku VAT , wynagrodzenie może ulec podwyższeniu lub obniżeniu, odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem usług do których zastosowanie mają zmienione przepisy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
Data składania ofert:
2020-10-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-09 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
PublikującyJanusz Obłój 2020-09-30 13:53:00
Modyfikował(a) Janusz Obłój 2020-10-27 15:29:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ ODPADY 2021 758.97 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 Formularz Oferty. 25.15 KbPlik doc
3. Zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy 46.50 KbPlik doc
4. Zał nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 33.50 KbPlik doc
5. Zał nr 4 Wykaz usług 33.00 KbPlik doc
6. Zał nr 5 Wykaz narzędzi 38.50 KbPlik doc
7. Zał nr 6 Projekt umowy odpady 483.20 KbPlik pdf
8. Zał nr 7 Mapa ewidencji dróg gminnych 887.46 KbPlik pdf
9. Zał nr 8 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz 311.12 KbPlik pdf
10. Zał nr 9 Opis przdmiotu zamówienia 538.87 KbPlik pdf
11. Zał nr 10 Porozumienie międzygminne 3.85 MBPlik pdf
12. Zał nr 11 Szczegółóowy sposób i zakres świadczenia usług 275.58 KbPlik pdf
13. Modyfikacja treści SIWZ 257.06 KbPlik pdf

Rejestr zmian