URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E    O  P R Z E T A R G U
 
 
   Działając na podstawie art.28 ust.1 i 2, art.38 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustwy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U.z 2004r. Nr 261,poz.2603, z póż.zm., Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr207,poz.2108/ ,uchwały Rady Gminy Domaradz Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 
   Wójt Gminy Domaradz
  Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Domaradzu,  składającej  się z działki Nr 4065/1 o pow. 0,55 ha
 
Opis nieruchomości i zabudowań
Nieruchomość jest  położona  w północno wschodniej części   wsi Domaradza  w odległości około 3 km od jej centrum. Jest ona usytuowana w terenie górzystym bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Domaradz-Dynów w pobliżu granicy administracyjnej Domaradza i Baryczy .Usytuowanie takie zapewnia dogodny dojazd do nieruchomości. Działka  nr 4065/1  położona  powyżej drogi, co chroni ją częściowo od hałasu wynikającego z ruchu pojazdów. Dodatkowym zabezpieczeniem przed hałasem jest szpaler świerków, które porastają przy drodze. Działka  jest zabudowana  parterowym budynkiem murowanym, który dotychczas  był wykorzystywany jako szkoła podstawowa. Budynek  jest usytuowany przy południowo  zachodniej granicy działki. Przed budynkiem istnieje duży plac, który był wykorzystywany jako boisko sportowe przy szkole. Przy południowo wschodniej granicy działki posadowiony jest jeszcze drugi budynek  o charakterze gospodarczym. Był on wykorzystywany na cele magazynowe do przechowywania opału oraz jako szalety szkolne , w czasie gdy nie wybudowano  WC w budynku szkolnym.  Działka jest ogrodzona  siatką drucianą na słupkach metalowych, przy czym stan tego ogrodzenia jest dobry tylko od strony północno wschodniej oraz od strony drogi. Z pozostałych stron siatka jest już zużyta i wymaga wymiany. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony północno zachodniej droga wojewódzka Domaradz-Dynów-Przemyśl, od strony północno wschodniej nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym- były dom nauczyciela. Z pozostałych stron sąsiedztwo działki  stanowią grunty niezabudowane, a od strony południowo wschodniej  są to grunty częściowo zalesione.
Nieruchomość jest uzbrojona  w energię elektryczną , gaz ziemny i wodę. W miejscu położenia działki nie ma kanalizacji . 
Stan techniczno użytkowy budynku d. Szkoły:
Rok budowy ? dokładnej daty wybudowania budynku nie ustalono. Został wybudowany w ramach  akcji ?Tysiąc Szkół na Tysiąclecie?,
Konstrukcja ścian- murowane z pustaków silikatowych w technologii tradycyjnej oraz częściowo z cegły ceramicznej.
Ilość kondygnacji- 1
Pokrycie budynku- stropodach kryty papą,
Elewacja zewnętrzna ? budynek otynkowany,
Stolarka okienna drewniana w średnim stanie, okna 2 szybowe.
Drzwi częściowo wymienione na nowe, reszta drewniane typowe.
Podłogi- płytki PCV na wylewce betonowej.
Tynki wewnętrzne cementowo wapienne w średnim stanie  malowane farbą emulsyjną.
Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek jest w średnim stanie technicznym . W latach  osiemdziesiątych dokonany został remont budynku. W ramach remontu  wymieniono stolarkę okienną, położono płytki ceramiczne na ścianach w WC oraz  na podłodze. Budynek nie posiada centralnego ogrzewania . Do tej pory był ogrzewany piecami kaflowymi.
Dane techniczne budynku:
-powierzchnia zabudowy 418 m kw.
-powierzchnia  użytkowa 357,19m kw.
-kubatura 1 384 m sześcienne
-wysokość wewnątrz 2,56m-.3,26m.
Stan  techniczno użytkowy budynku gospodarczego.
Rok budowy ? dokładnej daty wybudowania budynku nie ustalono. Został wybudowany w ramach akcji ?Tysiąc Szkół na Tysiąclecie ?
Konstrukcja ścian ? murowane pojedynczy pustak silikatowy w technologii tradycyjnej.
Ilość kondygnacji -1
Pokrycie budynku -stropodach kryty papą.
Elewacja zewnętrzna- budynek otynkowany,
Podłogi ? wylewka betonowa
Tynki wewnętrzne cementowo wapienne.
Wyposażenie budynku- instalacja elektryczna
Stan techniczny -budynek jest w średnim stanie technicznym.
Dane techniczne budynku gospodarczego
-powierzchnia zabudowy 60,57 m kw.
-powierzchnia użytkowa  51,50 m kw.
-kubatura  188 m sześciennych
 
przeznaczenie w miejscowym planie i sposób zagospodarowania
 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Domaradz
zatwierdzonym Uchwałą  nr XIV/101/2000 Rady Gminy Domaradz
z dnia 8 marca 2000r. Działka nr 4065/1 jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
Istnieje  możliwość szerokiego wykorzystania nieruchomości.
 
Cena wywoławcza : 206 000,00 zł 
 słownie: dwieście sześć tysięcy złotych
 Obciążenia  -  Brak
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość  -   Brak
Przetarg odbędzie się w dniu  30 sierpnia 2007r. o godz. 11-tej w sali Nr 3
Urzędu Gminy w Domaradzu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  w kwocie    20 600,00   /słownie : dwadzieścia tysięcy sześćset złotych /  na konto Gminy Domaradz  PBS o/Domaradz  44864210252008250001720001
w terminie  do dnia 24 sierpnia 2007r.r
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny nieruchomości . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia  umowy.
Uczestnicy przetargu powinni przed przystąpieniem do  przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium; w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne; w przypadku wspólników spółki cywilnej aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowane pełnomocnictwa; w przypadku osób prawnych  aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego zobowiązane są  przedstawić Komisji Przetargowej  oświadczenie współmałżonka , zawierające jego zgodę na nabycie  nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym  że postąpienie  nie może
wynosić mniej niż  1 %  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę uczestników chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postępowanie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nabycia prawa własności równa cenie  osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie  nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  zostanie zawiadomiona o terminie  i miejscu  zawarcia  umowy sprzedaży.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu , o którym mowa  powyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca. 
Umowa sprzedaży w formie aktu  notarialnego , powinna być zawarta  w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu.
Z uzasadnionych przyczyn  Wójt Gminy Domaradz może ten termin przesunąć.
W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy  sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy  z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców / tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758/.
 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
W przypadku ewentualnego wznowienia granic - wykonanego na koszt i staraniem nabywcy-
Urząd  Gminy w Domaradzu  nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 
Szczegółowych  informacji o nieruchomości , można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub pod numerem telefonu /013/ 4347041  wew. 37
 
 
Domaradz , dnia 30.07.2007r.
 
Data składania ofert:
2007-08-30 23:59:59
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
Wytworzył Tomasz Bober 2007-07-30 17:04:27
PublikującyTomasz Bober 2007-07-30 17:04:27

URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 16:40:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.