URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r poz. 775), w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 
1469)
ZAWIADAMIAM
że na wniosek mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31 03-226 Warszawa zostało

wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji - zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Domaradz.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 
wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Domaradz,

pok. 24 w godzinach pracy urzędu.
Na podstawie art. 41 §1 kpa w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej

o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego 
obowiązku, doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMarta Pilch2023-11-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-27 15:02

Informacja i wynikach przetargu


 
1. W dniu 24 listopada 2023 roku w Urzędzie Gminy Domaradz pok. Nr 3 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony.
2. Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość o nr 1113/9 o pow. 0.0728 ha położona w miejscowości Domaradz dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi KW Nr KS1B/00035039/0
3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby.
4.Cenna wywoławcza nieruchomości wynosiła 19 940,00 zł /dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych/
Najwyższa osiągnięta w przetargu to 30 000, 00 zł /trzydzieści tysięcy złotych/
6. Nabywcą działki został Pan Paweł Dobosz.
 
Informację zamieszcza się w BIP, stronie urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 7 dni.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-11-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-27 15:06

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Obwieszczenie Wody Polskie Plik pdf 523.62 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-11-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-21 14:46
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-11-21 14:49

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 91.63 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-11-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-09 10:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-11-09 10:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 poz. 344 )  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność gminy Domaradz  przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

l.p.

Oznaczenie nieruchomości (nr działki,

Dokument potwierdzający własność

Powierzchnia

ha

 Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Rodzaj użytku

 

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku

Dzierżawa na okres

1.

 

9291/7

KS1B/00035039/0

 

0,1580 ha

Domaradz

Brak MPZP

RIVa, ŁIII, ŁIV

Do 30 września każdego roku dzierżawy.

 

0,1580 q x

3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

 

Do lat 3

2.

 

 

1025

KS1B/00035039/0

 

 

 

0,15 ha

 

Domaradz

Brak MPZP

ŁII, ŁIII

Do 30 września każdego roku.

 

0,1580 q x 3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

Do lat 3

3

 

 

8002

Postanowienie              I Ns 235/10

 

 

 

0,22 ha

Domaradz

Brak MPZP

LZR PsIV

Do 30 września każdego roku.

0,22 q x 3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

Do lat 3

 

 

Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu od 25 października 2023 roku do              15 listopada  2023  r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy,  BIP oraz  w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-25 11:04

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                              (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Wójt Gminy Domaradz
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej   położonej w miejscowości  Domaradz będącej własnością Gminy Domaradz
 
Położenie nieruchomości Domaradz
Numer działki 1113/9
 
Powierzchnia
 
0,0728 ha
 
Numer Księgi Wieczystej KS1B/00035039/0
 
Opis nieruchomości
Niezabudowana działka położona w Domaradzu, gmina Domaradz. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły                   z niewielką skarpą wzdłuż południowo zachodniej granicy. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Dojazd odbywa się drogą boczną o nawierzchni bitumicznej. Na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i położona jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.  Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa.  W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne i rzeka Stobnica.
 
 
Przeznaczenie w MPZP
Działka nie jest objęta MPZP natomiast zgodnie z studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Domaradz leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o symbolu MRj
Cena wywoławcza działki 19 940,00 zł
Wysokość wadium w (zł)
 
1 994,00  zł
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1 % ceny z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych wywoławczej Nie mniej jak 200,00  zł
 
 
 
 
Przetarg odbędzie się  24 listopada  2023  roku o godzinie 11.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój  nr 3                 (sala narad)
 
 
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem czyli do 21 listopada 2023 roku do godziny 1500
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu  na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • W razie odstąpieniu przez nabywcę  bez nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 • Postąpienie nie może być wynosić mniej niż 200,00 zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w urzędzie gminy w Domaradzu pokój nr 25.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej                       w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 • Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Domaradz (wzór zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w dzień przetargu)
 • Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu.
 • Ogłoszenie wywiesza się na okres od 17.10.2023 r. do 16.11.2023 r
 • Dodatkowe  informacje o przetargu, można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr tel. 13 434 70 41 w. 30
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-18 11:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U.  2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz.  344 z późn. zm.) Wójt  Gminy Domaradz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiące mienie gminne Gminy Domaradz, położone w miejscowości Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Położenie nieruchomości

Domaradz

Numer działki

2124

Powierzchnia

0,01 ha 

Nr księgi wieczystej

 

KS1B/00035039/0

Opis nieruchomości

Niezabudowana działka   położona w pośredniej części wsi Domaradz. Teren działki jest płaski w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokątna. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd odbywa się przez działki sąsiednie. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie                              i położona jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

 

Działka 2124 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz

Termin zapłaty

 

Dopłata wynikająca z różnych wartości zamienianych nieruchomości nastąpi przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena nieruchomości (zł)

2370 zł

Forma obrotu zbycia

Zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze umowy zamiany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2023 poz.  344 z późn. zm.).

- Zbycie w drodze zamiany nastąpi na nieruchomość obejmującą działki 2125/1 o pow.  0,0010 ha stanowiąca własność osoby fizycznej, 2126/1 o pow. 0,0009 ha stanowiąca własność osób fizycznych, 2127/3                                          o pow.  0,0114 ha stanowiąca własność osoby fizycznej położone w miejscowości Domaradz,

- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  16 października 2023 do                                       6 listopada  2023

- Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  27 listopada  2023 r.

- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP  oraz w prasie lokalne,

- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 25 lub telefonicznie  pod  nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-16 10:00

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie Plik pdf 343.14 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-19 11:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-10-25 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-06 11:10

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Załączniki:

Treść informacji Plik pdf 50.26 KB
Treść informacji Plik pdf 242.66 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-03 12:14
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-10-10 11:11

OBWIESZCZENIE z dnia 25 września 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6730.29.2023 z dnia 25.09.2023r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynową, na działkach o nr ewid. 1677/1, 1678, 1679, 1680/1, 1692/3 położonych w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-26 15:11

OBWIESZCZENIE z dnia 25 września 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.5.2023 z dnia 25.09.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zadaszenia trybuny stadionu sportowego, na działce  nr ewid. 1778/1 położonej w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-26 15:10

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 września 2023 r.


 
          Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2023 poz. 997) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks   postępowania   administracyjnego  ( t. j.  Dz. U. 2023  poz. 775 )  zawiadamia   się        o   zakończeniu   postępowania   administracyjnego   wszczętego   na   wniosek   Gminy   Domaradz       w  sprawie  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia pod  nazwą:  „ Budowa  zadaszenia  trybuny  stadionu  sportowego  na  działce  nr  ewid.  1778/1 położonej w  miejscowości  Domaradz ”.
          Informuje  się   każdego  kto  ma  interes   prawny,   że   zebrane   zostały  dowody  i  materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i  ewentualnie wnieść uwagi    i  wnioski  w  Urzędzie   Gminy  w  Domaradzu   pok.  Nr 19   ( II )  piętro  w  godzinach  pracy  urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
         Obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  poprzez wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-18 13:58

WykazWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                             (tj.  Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zniesienia współwłasności w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym stanowiących  współwłasność w udziale ¾   Gminy Domaradz, a osobą fizyczną w udziale ¼ .
Nr
działki
Pow.
w ha
obręb Nr KW
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena nieruchomości
616
618
655
690
3379
4057
4063
714
715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,14
0,04
0,13
0,06
0,11
0,16
0,12
0,10
0,05
 
 
 
Barycz KS1B/00050173/2 Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 616, 618, 655, 690, 3379, 4057, 4063, 714, 715, 711 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Domaradz,  natomiast działki o numerze ewidencyjnym 690, 3379 leżą                      w terenach użytków rolnych oznaczonych symbolem RP, RO, działki                 o numerze ewidencyjnym 616, 618, 655, 4057, 4063 leżą w terenach użytków rolnych przeznaczonych do zalesień a działki oznaczone                       w ewidencji gruntów i budynków jako działki 711, 714, 715 leżą                          w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o symbolu 1MRj.
 • Działka  616 o pow. 0,14 ha jest niezabudowana lekko pochyła                     w całości pokryta trawą oraz samosiewami drzew. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej ani dojazdu.
 • Działka  618 o pow. 0,04 ha jest niezabudowana , teren działki zróżnicowany, lekko pochyły w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dojazdu  ani uzbrojenia infrastruktury technicznej.  
 • Działka 655 o pow. 0,13 ha jest niezabudowana w znacznej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny. Działka nie posiada urządzonego dojazdu ani  nie posiada infrastruktury technicznej
 • Działka 690 o pow. 0,06 ha jest to działka niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki lekko pochyły a kształt działki jest regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
 • Działka 3379 o pow. 0,11 ha jest niezabudowana położona                        w bliskiej odległości od zabudowań, teren działki jest lekko pochyły. Działka nie posiada dostępu do drógi ani urządzeń infrastruktury technicznej .
 • Działka 4057 o pow. 0,16 ha jest to działka niezabudowana położona w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawa oraz samosiewami drzew. Kształt działki jest regularny. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej.
 • Działka 4063 o pow. 0,12 ha jest to działka niezabudowana                      w średniej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły                        w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej
 • Działka  714 o pow. 0,01 ha jest niezabudowana położona                               w pośredniej części wsi. Teren działki jest lekko pochyły pokryty                           w całości trawą. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jest jedynie przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, bezpośrednie sąsiedztwo to nieruchomości gruntowe niezabudowane. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa.
 • Działka 715 o pow. 0,05 ha jest niezabudowana położona                                   w pośredniej części wsi. Teren działki jest pochyły w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu, dojazd jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa, a w dalszej odległości nieruchomości rolne i leśne.
Cena udziału  1/4 będącego  własnością osoby fizycznej
Wynosi :  9 042,50 zł
Zniesienie współwłasności
następuje na rzecz  Gminy Domaradz
 
 
 
 
4 760 zł
 
 
 
1360 zł
 
 
 
 
3640 zł
 
 
 
 
2340 zł
 
 
 
 
4290 zł
 
 
 
 
 
5440 zł
 
 
 
 
4080 zł
 
 
 
 
 
1710 zł
 
 
 
 
 
 
8550 zł
711 0,08 ha
 
Barycz KS1B/00050173/2
 
 
 
 
 • Działka 711 o pow. 0,08 ha jest niezabudowana położona                                    w pośredniej części wsi. Teren działki lekko pochyły, pokryty                          w całości trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Północną część działki przecina napowietrzna  linia elektroenergetyczna, dodatkowo wzdłuż północnej granicy obszar przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bliskie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości niezabudowane.
 
 
17 200 zł
 
 
 
Wartość udziału będącego udziałem ¾ Gminy Domaradz  
Wynosi: 12 900 zł
Zniesienie współwłasności
następuje  na rzecz Marii Szal
 
- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  18 września 2023 r. do 9 października  2023 r.
- Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  30 października  2023 r.
- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP  oraz w prasie lokalnej.
- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 25 lub telefonicznie  pod                               nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.                                                                                                                                                                                      
 
 
 
Sporządziła: Mikoś Angelika
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-09-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-18 14:00

OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.7.2023 z dnia 30.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, na działkach o nr ewid. 1039/1, 1033/1 położonych w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 38.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 15:24
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-09-01 15:29

OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023r.

   
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.6.2023 z dnia 30.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wieży widokowej na działce o nr ewid. 11353/6 położonej w miejscowości Golcowa”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 37.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 15:27

Wykaz


 
Wójt Gminy Domaradz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                        (tj. Dz. U  2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz, przeznaczonej na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
L.p Oznaczenie Nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Pow. działki Opis nieruchomości forma sprzedaży Położenie
W MPZP Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości
1.
 
 
 
1113/9
KS1B/00035039/0
 
 
0,0728 ha
 
 
Niezabudowana działka położona w Domaradzu gmina Domaradz. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły, z niewielką skarpą wzdłuż południowo-zachodniej granicy. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd odbywa się drogą boczną                             o nawierzchni bitumicznej. Na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i położona jest w terenach                    z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa . W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne i rzeka Stobnica.
 
 
Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego.
Natomiast zgodnie ze studium Uwarunkowań  i Zagospodarowaniu
Przestrzennym gminy Domaradz leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej                              o symbolu 1MRj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 940 zł
 
 
 
 
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 sierpnia  2023 r. do 18 września 2023 r. Osoby fizyczne                               i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344                         z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia                                                               9 października  2023 r. 
 
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć u Urzędzie Gminy Domaradz pokój 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30 .
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-28 15:10

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 78.74 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 13:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WODY POLSKIE

Załączniki:

Informacja-1 Plik pdf 206.11 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-24 13:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-08-25 13:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy


 
Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
 
L.p Oznaczenie nieruchomości (nr działki, miejscowość,             nr KW) Powierzchnia w ha Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Okres zobowiązania umową
1. 8853
Golcowa
KS1B/00020910/2
0,2777 ha Brak
MPZP
 
wg q pszenicy w danym roku Do 30 września każdego roku dzierżawy. 10 lat
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu  od  23 sierpnia 2023 roku -  do  13 września 2023 roku  informację  o wywieszeniu  wykazu  podaje się na stronie internetowej www.domaradz.pl,  w BIP, oraz w prasie lokalnej.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-23 11:49

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
            Na podstawie art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek z dnia 11.08.2023r. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Pan Marcin Kopiszka - który wpłynął do tutejszego Urzędu
w dniu 16.08.2023r. zostało wszczęte w dniu 17.08.2023r., postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok polegająca na budowie mostu w km 0+216 na rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Domaradz”.
 
 
            Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
            Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 17.08.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie
o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
            Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Domaradz w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy
w godzinach pracy Urzędu.
            Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z art.. 41 § 1 Kpa , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
            W związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz w dniu 17.08.2023r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-17 13:18

OBWIESZCZENIE z dnia 4 sierpnia 2023r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Nadbudowa i przebudowa części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, na działkach nr ewid. 1039/1, 1033/1 położonych  w miejscowości  Domaradz”.

            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2023-08-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-04 14:13

OBWIESZCZENIE z dnia 24 lipca 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa wieży widokowej, na działce nr ewid. 11353/6 położonej  w miejscowości  Golcowa”.
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-24 14:11

OBWIESZCZENIE z dnia 24 lipca 2023 r.


 
Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                     i  zagospodarowaniu  przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ) oraz art. 49 ustawy          z  dnia 14-06-1960 roku  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 
zawiadamia   się
że została wydana przez Wójta Gminy Domaradz decyzja znak: RGG.6733.4.2023 z dnia  24.07.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działkach nr ewid, 1045, 1046 położonych  w  miejscowości  Domaradz.
 
 
         Od  niniejszej  decyzji służy  stronom prawo  wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta  Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego  wywieszenia w miejscu  publicznym. 
 
 
         Obwieszczenie podaje  się  do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-24 14:12

OBWIESZCZENIE z dnia 24 lipca 2023 r.

 

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                     i  zagospodarowaniu  przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ) oraz art. 49 ustawy          z  dnia 14-06-1960 roku  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

 

zawiadamia   się

że została wydana przez Wójta Gminy Domaradz decyzja znak: RGG.6730.11.2023 z dnia  24.07.2023 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynową w istniejącej zabudowie przemysłowej na działce nr ewid, 1692/3 położonej  w  miejscowości  Domaradz.

 

 

         Od  niniejszej  decyzji służy  stronom prawo  wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta  Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego  wywieszenia w miejscu  publicznym. 

 

 

         Obwieszczenie podaje  się  do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-24 08:05

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Załączniki:

Informacja Plik pdf 200.23 KB
Informacja Plik pdf 203.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2023-07-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-17 15:05
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-07-17 15:08

OBWIESZCZENIE z dnia 10 lipca 2023r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach  nr ewid. 1045, 1046 położonych w  miejscowości  Domaradz”.
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-11 08:49
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-07-11 08:52

OBWIESZCZENIE z dnia 5 lipca 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynową w istniejącej zabudowie przemysłowej, na działce nr ewid. 1692/3 położonej
w miejscowości Domaradz”.

            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2023-07-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-06 15:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                      Wójt   Gminy   Domaradz  działając  na   podstawie   art.   61  § 1  i   §  4  ustawy
            z  dnia 14 – 06 – 1960 roku  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego  tekst jednolity
            ( Dz. U. z 2023r.  poz.  775).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
             że   w   dniu  27 – 06 - 2023   roku   zostało  wszczęte   na   wniosek   wniesiony   przez
             Gminę Domaradz, 36-230  Domaradz 345  postępowanie   administracyjne  w   sprawie
             wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
             pod  nazwą:
             „NADBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-
             PRZEDSZKOLNEGO   NA   DZIAŁKACH  NR   EWID.  1039/1,  1033/1,  1040/2
             POŁOŻONYCH  W  MIEJSCOWOŚCI  DOMARADZ”.            
                    W ciągu  7 dni  od   daty    otrzymania   niniejszego   zawiadomienia  można  w tut.
             Urzędzie pok. nr 19  (II piętro) zapoznać  się z dokumentami dotyczącymi prowadzenia
             postępowania   administracyjnego   oraz  złożyć  wyjaśnienia  i  wnioski  mogące  mieć
             wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-06-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-29 13:24

Wykaz nieruchomości do dzierżawy


Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 poz. 344 )  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.
 
L.p Oznaczenie nieruchomości (nr działki, miejscowość,             nr KW) Powierzch-nia w ha Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Okres zobowiązania umową
1. 8095/2
Golcowa
KS1B/00041111/4
0,39 ha Brak
MPZP
 
wg q pszenicy w danym roku Do 30 września każdego roku dzierżawy. Do 3 lat
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu  od  26 czerwca  2023 roku -  do  17 lipca 2023 roku  informację  o wywieszeniu  wykazu  podaje się na stronie internetowej www.domaradz.pl ,  w BIP  , oraz w prasie lokalnej.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-06-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-26 13:26
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2023r. 06:00:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.