URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszenie Wody Polskie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania stawu na działce 8306/3 w Golcowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-11-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-11-18 13:20
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-11-19 13:21

Dotacje dla klubów sportowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że wnioski klubów sportowych w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w roku 2021 przyjmowane są do dnia 30 września 2020 r.

Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe działające na terenie Gminy Domaradz, które prowadzą działania w zakresie sportu, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Domaradza na wniosek klubu sportowego.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu.
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów  sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego.
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego.

Wnioski na rok 2021 powinny być składane w terminie do 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

Wzór wniosku, stanowi załącznik nr l do UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny statut oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla klubu sportowego,
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, jeśli podmiot prowadzi działalność przez okres krótszy powinien przedstawić sprawozdanie za okres od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i osób trzecich.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. rodzaj i cel zadania oraz sposób realizacji,
 2. oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
 3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania,
 4. dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Domaradz biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia z otrzymanych środków,
 5. wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł (w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną),
 6. wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie,
 7. planowany wkład rzeczowy i osobowy ,
  • W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł suma otrzymanych dotacji i nie może  przekroczyć 100 % całkowitego kosztu zadania wynikającego z kosztorysu określającego zakres rzeczowy i wartość zadania
  • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
  • Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.

 Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację zadania zawiera się umowę w formie pisemnej.

Załączniki:

Wzór wniosku Plik doc 15.67 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2020-09-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-09-14 11:48
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-09-24 11:49

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Domaradzu

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami tj.  Dz.U.2018 poz. 270 Wójt Gminy Domaradz ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w miejscowości Domaradz będącej własnością Gminy Domaradz.

 

 

l.p

Jednostka ewidencyjna /obręb/

Nr działki

Nr KW lub innego dokumentu własności

Pow. Ogólna  działki

Rodzaj użytku

Cena wywoła-wcza

 działki

Wys.

Wadium

(zł)

 

Minimalne postąpienie

1.

Domaradz

9170/9

 

własność

0,0154 ha

 

Bi działka zabudowana

6 603,00 zł

670  zł

 

67  zł

 

 

 

 

Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek ponosi kupujący

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka 9170/1 o pow. 0,0154 ha  zlokalizowana  w centralnej części Domaradza. Kształt działki regularny. Działka posiada dostęp do pasa drogowego drogi krajowej nr 19 z urządzonym dojściem do budynku. Przy wejściu do budynku usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną  dodatkowo teren działki przecinają sieci : telekomunikacyjna , wodociągowa i kanalizacyjna. W bliskim sąsiedztwie  zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ,  obiekty handlowo – usługowe , oraz obiekty użyteczności publicznej.  Zabudowę stanowi  drewniany budynek handlowy , częściowo podpiwniczony  o powierzchni użytkowej 14,70 m2. Na podstawie operatu wyceny nieruchomości  określono stan techniczny budynku jako zadawalający . Wartość poniesionych nakładów  zgodnie z operatem szacunkowym  ustalona została w wysokości  5 097,10 zł. Nakłady zostaną rozliczone  po dokonanej sprzedaży  nieruchomości w terminie  2 miesięcy  licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego z właścicielem budynku znajdującego się na działce.

W studium  Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Domaradz  uchwalonym Uchwałą rady Gminy Nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca  2000r. działka 9170/9 położona w miejscowości Domaradz  zlokalizowana jest na rysunku  Studium symbolem A, UŁ – administracja wszelkich podmiotów gospodarczych, usługi oświaty, zdrowia , kultury, łączności , sportu i turystki.  Na działkę brak jest Planu Przestrzennego Zagospodarowania.

Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 

14  październik  2020 r. godzinie 10.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3

 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-09-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-09-08 12:36

Ogłoszenie o I spotkaniu ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy

Ogłoszenie o I spotkaniu ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY  dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy

      

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2020-08-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-08-04 13:25
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-08-04 13:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2020r. 15:03:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.