URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Spis rolny - nabór na rachmistrzów spisowych

Od poniedziałku 15 czerwca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.  Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Urzędu Gminy w Domaradzu. Nabór trwa do 8 lipca.Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piętku w godzinach pracy urzędu na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Domaradz zaangażowanych zostanie 2 rachmistrzów terenowych.  
Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:
 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

spis rolny

Powszechny Spis Rolny. CO to jest i po co się go przeprowadza?
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Będziemy w nim podawać dane według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.


Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.


Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.


Na podstawie tych danych określa się wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Powszechny Spis Rolny jest badaniem dzięki któremu GUS zbiera i aktualizuje dane statystyczne dotyczące polskiego rolnictwa. Wszystko po to, aby lepiej planować rozwój rolnictwa w przyszłości i nim zarządzać.

 

Kiedy będzie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020 i ile potrwa?
Spis zacznie się 1 września 2020 r. i obejmie swoim zasięgiem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce, uzyskane informacje będą bardzo wartościowe.

Tylko dzięki tak szeroko zakrojonemu badaniu można uzyskać dokładne statystyki dotyczące m.in.: 
 

 • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • typ własności użytków rolnych,
 • produkcja ekologiczna,
 • rodzaj użytkowanych gruntów,
 • powierzchnia zasiewów według upraw,
 • powierzchnia nawadniana,
 • zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
 • rodzaje budynków gospodarskich,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkład pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.Więcej szczegółowych informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego znajdziecie na stronie spisrolny.gov.pl

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2020-06-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-15 13:04
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-06-24 13:20

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaradz – podinspektor ds. gospodarki komunalnej - w Referacie Gospodarki Komunalnej.

Wójt  Gminy  Domaradz

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaradz – podinspektor ds. gospodarki komunalnej  - w Referacie Gospodarki Komunalnej.

 

I. Nazwa i adres jednostki:
 Urząd Gminy  w Domaradzu
 36-230 Domaradz, Domaradz 345

 

II. Nazwa Stanowiska:

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej  - w Referacie Gospodarki Komunalnej

 
III. Wymagania  kandydatów do zatrudnienia na danym stanowisku:

1.      Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa  skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce
(administracyjne lub prawnicze).

7) minimum trzyletni  staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy w urzędach administracji publicznej, poświadczony świadectwem pracy lub zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę.

 

2.Wymagania dodatkowe;
1)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

2) znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy
o dostępie do informacji publicznej,

3) znajomość przepisów prawnych wynikających z ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach , o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
4) biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5) odpowiedzialność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres,

            6) prawo jazdy kat B.
 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Realizowanie zadań wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

2.      Sporządzanie sprawozdawczości, analiz, zestawień oraz innych dokumentów związanych z zadaniami stanowiska ds. gospodarki komunalnej.

3.      Prowadzenie rejestru umów na odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody.

4.      Prowadzenie postepowań administracyjnych wobec właścicieli nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej.

5.      Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Domaradz.

6.      Wydawanie decyzji na wywóz zastępczy nieczystości ciekłych.

7.      Prowadzenie odczytów wodomierzy na wodzie i na ściekach.

8.      Zastępowanie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w czasie jego nieobecności.


V. Warunki pracy:
      1.  Wymiar czasu pracy : pełny etat,

2.      Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie  na 6  

     miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas  

     nieokreślony o ile pracownik spełnia oczekiwania.

3.    Miejsce pracy: Urząd Gminy w Domaradzu.   

    36-230  Domaradz 345, budynek bez windy, praca przy komputerze.

4.    Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, zgodnie z  rozporządzeniem  

            Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników

   samorządowych ( Dz. U. z 2018 poz. 936 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Domaradz z dnia 10 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Domaradzu.


VI. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny.

2.      Życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

3.      Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach, i szkoleniach  (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

5.      Kserokopie  świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

6.      Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7.      Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.      Podpisane oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

9.      Podpisane oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku podinspektora ds. gospodarki komunalnej, oraz obsługę komputera  z monitorem ekranowym, oraz o nieposzlakowanej opinii.

10.  W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wymagania niezbędne określone w danym ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. W tym celu należy złożyć oświadczenie następującej treści „ Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a  wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dotyczących wymagań dodatkowych  określonych w ogłoszeniu oraz danych wykraczających  poza zakres wymagań niezbędnych, w szczególności danych zawartych w liście motywacyjnym, celem przeprowadzenia niniejszego postepowania”  – podpisane przez kandydata.

 

 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej  kopercie zawierającej klauzulę „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej - w Referacie Gospodarki Komunalnej”  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu w pokoju Nr 6, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. , do godziny 12,00. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu Gminy w Domaradzu (data nadania nie ma znaczenia).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe

1.      Do przeprowadzenia postępowania, Wójt Gminy Domaradz powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

2.      Nabór  zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

1)      I etap – analiza dokumentów  pod względem spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych – bez udziału kandydatów.

2)      II etap – rozmowa kwalifikacyjna – z udziałem kandydatów.

3.      Analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych  przez komisję nastąpi w terminie do 7 dni po upływie terminu ich składania.

4.      O zakwalifikowaniu do II etapu, oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub na podany adres e-mailowy. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Domaradzu.

5.      Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia zatrudnienia na stanowisku o które się ubiega.

6.      Informacja o przebiegu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Domaradz.

7.      Wójt Gminy Domaradz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

8.      Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaradzu
 

 IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Gminy Domaradz reprezentowany przez Wójta Gminy Domaradz, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: adres email gmina@domaradz.pl, tel.: 13 4347041.

2)        Dane zbierane są dla potrzeb prowadzonego naboru.

3)        Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w art. 221 jest obowiązkowe w celu aplikowania na ww. stanowisko.

4)        Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

5)        Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a - tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.

6)        Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z konkursem.

8)        Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji naboru, tj. nie dłużej niż 3 miesiące i 14 dni od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu  14 dni w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.

9)        Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.

10)    Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom jedynie informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.domaradz.pl/Rekruracja), oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Domaradz (tablica: ogłoszenia na parterze).

11)    Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

12)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w naborze prowadzonym przez Urząd Gminy Domaradz. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

13)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14)    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

15)    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel. 13 43 47041.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2020-06-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-09 13:37
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-07-01 08:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 08 lipca 2020r. 01:33:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.