URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

SE.2110. 1 .2019                                                                                               Domaradz, dnia  27.08.2019 r.
 
 
Wójt Gminy Domaradz
Na podstawie art.11 ustawy  z dnia 11 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 
( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Domaradzu, 
36-230 Domaradz 345
 
Referent ds. planowania przestrzennego
 
1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1)posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2)korzystanie z pełni praw publicznych,
3)niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe na kierunku: urbanistyka, architektura, budownictwo, planowanie przestrzenne.
6)doświadczenie zawodowe – ogólny staż pracy co najmniej 2 lata na stanowiskach związanych z wykształceniem kierunkowym wymienionym w pkt.5, poświadczony świadectwem pracy lub zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, 
7) bardzo dobra znajomość przepisów:
- ustawy prawo budowlane,
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
- ustawy o dostępie do informacji publicznej
2.Wymagania dodatkowe:
1) Podstawowa znajomość pakietu Microsoft Office, obsługa podstawowych systemów geodezyjnych Geoportal, Gison, 
2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów  wymienionych w ust.1, pkt7,
3) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) prawo jazdy kategorii B,
6) posiadanie cech osobowościowych: komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, terminowość, obowiązkowość w realizacji zadań.
3.Zakres zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
1) przyjmowanie wniosków i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2) przyjmowanie wniosków i przygotowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) uzyskiwanie uzgodnień od organów opiniujących projekt decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego,
4) bieżące udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu i możliwości jego zabudowy,
5) przygotowanie zaświadczeń, opinii i informacji o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) wydawanie wyrysów i wypisów z treści planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań.
4.Warunki pracy:
Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
- wymiar czasu pracy : pełny etat,
- miejsce pracy: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, budynek bez windy, praca przy 
   komputerze,
- sporadycznie praca w terenie- udział w wizjach, wyjazdy służbowe,
- praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy
-  wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2700,00 – 3 200,00 zł brutto.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Domaradzu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w lipcu 2019 roku jest wyższy niż 6%.
5.Wymagane dokumenty:
1) podpisane odręcznie : curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata)
4)kopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy. (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata)
5)podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,
6) podpisane odręcznie oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.a  i art.7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE. L.2016. 119. 1 z dnia 2016.05.04),
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata własnoręcznie. Kserokopie dokumentów , kandydat sam potwierdza za zgodność z oryginałem opatrując je datą i własnoręcznym podpisem.
6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. planowania przestrzennego”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu w pokoju Nr 6, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, w terminie do dnia 9 września  2019 r. do godziny 15.00.
Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o przebiegu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Domaradz.
7. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) określane jako „RODO”, uprzejmie informuję, iż:
1.Administratorem danych osobowych w wyniku odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze jest Wójt Gminy Domaradz z siedzibą 36-230 Domaradz 345, tel.+ 48 13 43 47 041, e-mail: gmina@ domaradz.pl
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych , z którym można się skontaktować w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej : iod@domaradz.pl
2) listownie na wyżej podany adres administratora danych umieszczając dopisek „Do inspektora ochrony danych”
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. planowania przestrzennego.
4. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie dobrowolnym, które zgodnie art.6 ust 1 lit a RODO wymaga od Pana/Pani jednoznacznie wyrażonej zgody.
5. Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wyniki ogłoszonego naboru są upublicznione na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy w Domaradzu.
6. Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe podane na potrzeby bieżącego naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze tego naboru a następnie zniszczone.
7. Dane osobowe pozostałych osób niewybranych w procesie niniejszego naboru, którzy nie zostali ujęci w protokole, mogą być osobiście odebrane przez osoby zainteresowane , w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru w BIP. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
8. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, przysługuje zgodnie z art. 15-20 RODO, prawo: dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania, żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia, czy przetwarzania  jej danych osobowych.
10. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.
11. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
 
                                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                                   Jan Kędra
 

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru Plik pdf 169.39 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDanuta Czerwińska - Sekretarz2019-08-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-08-27 12:33
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-20 14:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2019r. 02:26:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.