URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. płac w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. płac

w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu.

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Obsługi Szkół

36-230 Domaradz, Domaradz 345

 

II. Nazwa stanowiska:

Podinspektor ds. płac w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu
 
III. Wymagania  kandydatów do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

1.    Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2.      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa  skarbowe,

4.      brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.).

5.      nieposzlakowana opinia,

6.      wykształcenie wyższe  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.     posiadanie wiedzy z obszaru przepisów: Kodeks pracy, Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,

8.      minimum trzyletni  staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, poświadczony świadectwem pracy lub zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę.

 

2. Wymagania dodatkowe:

  1. biegła znajomość obsługi komputera i programów: Windows Office, umiejętność obsługi specjalistycznych programów finansowo-księgowych: Finanse VULCAN, Płace VULCAN, Płatnik
  2. znajomość platformy PUE ZUS

3.      posiada ukończone szkolenia w zakresie płac potwierdzone certyfikatami szkoleń,

4.      umiejętność stosowania przepisów prawa,

5.      umiejętność analitycznego myślenia,

6.      umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy,

7.      radzenie sobie w sytuacjach stresowych, a także pod presją ograniczeń czasowych,

8.      prawo jazdy kat. B

9.      gotowość do podjęcia pracy od 30 sierpnia 2023 r.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO2) we współpracy
z dyrektorami placówek obsługiwanych (czuwanie nad terminowym i prawidłowym wprowadzaniem zmian danych, sprawdzanie raportów subwencyjnych). Nadawanie, przedłużanie, cofanie uprawnień dostępu do nowego SIO dyrektorom szkół. Prowadzenie bazy SIO w imieniu Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu.

2.      Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników obsługi szkół z terenu Gminy Domaradz i pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu.

3.      Przygotowanie dokumentacji wypłat wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych itp.

4.      Przygotowanie zestawień do naliczenia i wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

5.      Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

6.      Sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń wystawianych na wniosek pracownika,

7.      Ewidencja wynagrodzeń do celów statystycznych w zakresie sprawozdawczości
i innych sprawozdań,

8.      Sporządzanie deklaracji ZUS, rocznego sprawozdania IWA oraz osobiste przekazanie do ZUS drogą elektroniczną w programie Płatnik ZUS

9.      Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i rocznych dokumentów rozliczeniowych w szczególności PIT 11, PIT 8AR, PIT 4AR.

10.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej PPK (przyjmowanie pism uczestnika, deklaracji uczestnika, oświadczeń o zawartych umowach o prowadzenie PPK uczestnika itp.); wymiana, obieg informacji z instytucją finansową; składanie za pośrednictwem instytucji finansowej wniosków o wypłatę transferową środków; prowadzenie, zarządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej PPK, obsługa aplikacji do zarządzania programem PPK.

11.  Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej ZFŚS dla Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu i jednostek obsługiwanych.

12.  Współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie prowadzenia spraw socjalnych, emerytów, nauczycieli i pracowników obsługi szkół.

 

V. Warunki pracy:

 

1.      Wymiar czasu pracy: pełny etat,

2.      Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie  na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony o ile pracownik spełnia oczekiwania.

3.      Miejsce pracy: Zespół Obsługi Szkół w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, budynek bez windy, praca przy komputerze.

4.      Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 poz. 1960) oraz zarządzenia Nr ZOSz.011.7.2022 z dnia 21.12.2022 r. Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


VII. Wymagane dokumenty:

 

1.      List motywacyjny.

2.      Życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

3.      Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach, i szkoleniach  (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

5.      Kserokopie  świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

6.      Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7.      Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych (osoba wybrana w postepowaniu konkursowym na w/w stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).

8.      Podpisane oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

9.      Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.289 z późn. zm.).

10.  Podpisane oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku głównej księgowej oraz obsługę komputera  z monitorem ekranowym, oraz
o nieposzlakowanej opinii.

11.  W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wymagania niezbędne określone w danym ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie, w tym celu należy złożyć oświadczenie następującej treści „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dotyczących wymagań dodatkowych  określonych w ogłoszeniu oraz danych wykraczających  poza zakres wymagań niezbędnych, w szczególności danych zawartych w liście motywacyjnym, celem przeprowadzenia niniejszego postępowania”  – podpisane przez kandydata.

 

 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej  kopercie zawierającej klauzulę Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. płac w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu”, osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu w pokoju Nr 21 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Obsługi Szkół, 36-230 Domaradz 345, w terminie do dnia 3 sierpnia 2023 r.  do godziny 12:00. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu (data nadania nie ma znaczenia).Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

1.      Do przeprowadzenia postępowania Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

2.      Nabór  zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

1)      I etap – analiza dokumentów  pod względem spełnienia wymagań formalnych
i merytorycznych – bez udziału kandydatów.

2)      II etap – rozmowa kwalifikacyjna – z udziałem kandydatów.

3.      Analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych  przez komisję nastąpi w terminie do
7 dni po upływie terminu ich składania.

4.      O zakwalifikowaniu do II etapu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub na podany adres e-mailowy, o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Domaradzu.

5.      Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zawarciem umowy
o pracę dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia zatrudnienia na stanowisku o które się ubiega.

6.      Informacja o przebiegu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Domaradz.

7.      Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

8.      Informacje dodatkowe o naborze  można uzyskać w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu

 
X. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Obsługi Szkół w Domaradzu reprezentowany przez Kierownika Zespołu, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: adres email: kierownikzosz@domaradz.pl, tel.: 13 4347041. Kontakt do Inspektora danych osobowych e-mail: Ewa Gawron-Pieczonka <merit.inspektor.rodo@gmail.com>,

2.      Dane zbierane są dla potrzeb prowadzonego naboru.

3.      Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w art. 221 jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4.      Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

5.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a - tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach. 

6.      Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z naborem. 

8.      Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji naboru, tj. nie dłużej niż 3 miesiące i 14 dni od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu  14 dni w pokoju nr 21 w godzinach pracy Zespołu. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje w aktach osobowych zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną w aktach osobowych przez okres 10 lat. 

9.      Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 21 w godzinach pracy Zespołu. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.

10.  Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom jedynie informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu (https://bip.domaradz.pl/Rekrutacja_do_jednostek_organizacyjnych) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Domaradz (tablica: ogłoszenia na parterze).

11.  Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

12.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w naborze prowadzonym przez Zespół Obsługi Szkół w Domaradzu. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

13.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14.  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2023-07-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-19 15:35
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-08-11 10:42
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-07-04
data dodania: 2024-07-01
Newsletter
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 20:35:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.