URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Janina Ćwiąkała

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego  gminy

   Domaradz, dnia 30 IV 2003 r.

Uwaga:

   1. Osoba  składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,  starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
   2. Jeżeli  poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku  zastosowania,  należy wpisać "nie dotyczy".
   3. Osoba składająca oświadczenie  obowiązana jest określić przynależność  poszczególnych  składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku  odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością  majątkową.
   4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju  i za granicą.
   5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również  wierzytelności pieniężne.
   6. W części A oświadczenia  zawarte są informacje jawne, w części B zaś  informacje  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie  oraz miejsca położenia nieruchomości.


CZĘŚĆ  A
Ja, niżej podpisana, Janina Ćwiąkała - Gudz
urodzona 27-05-1954 r.   w Hoczwi
  Gimnazjum w Domaradzu - nauczyciel
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o  ograniczeniu prowadzenia działalności  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje  publiczne (Dz. U.  Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.  1126,  z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002  r. Nr  113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806), zgodnie  z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład  małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek  odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
środki  pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY
środki  pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
papiery  wartościowe: NIE DOTYCZY
II.
1. Dom o powierzchni:  110 m2 o wartości:  120 000 zł  tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni:  NIE DOTYCZY
3.  Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 0.26 ha - działka na której stoi dom, 0,31 ha - łąki o wartości:  15 000 zł, 3000 zł  tytuł prawny: współwłasność małżeńska
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych  - należy podać  liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych  - należy podać  liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,  z wyłączeniem mienia  przynależnego do jego majątku odrębnego)  od Skarbu Państwa, innej państwowej  osoby prawnej, jednostek  samorządu terytorialnego, ich związków lub od  komunalnej osoby  prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze  przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY
2.  Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem  przedstawicielem pełnomocnikiem  takiej działalności: NIE DOTYCZY

VII.
W  spółkach handlowych: NIE DOTYCZY

VIII.
Inne dochody  osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej  działalności zarobkowej  lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego  tytułu:
zatrudnienia : dochód wspólnie z mężem - 59 348,08 zł
umowy zlecenia - 473,60 zł
z tytułu pełnienia ob. społ. i obyw. 380,00 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości  powyżej  10.000 złotych:
samochód VOLKSWAGEN GOLF 3 r. prod. 1994

X.
Zobowiązania  pieniężne o wartości  powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte  kredyty i pożyczki oraz warunki, na  jakich zostały udzielone:  NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
Powyższe oświadczenie składam  świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1  Kodeksu karnego za  podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia  wolności.
Janina Ćwiąkała
Domaradz, 30. IV. 2003  r.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 31 maja 2020r. 06:53:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.