Porozumienie w sprawie rezerwacji częstotliwości

Uchwała Nr XIII/97/08
 Rady Gminy Domaradz
    z dnia 18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 09.3
 
  Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
Rada Gminy Domaradz  uchwala
co następuje:
    § 1
 
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych w sprawie wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz w obszarze przetargowym 09.3 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów na warunkach określonych w Porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

    Załącznik Nr l
  do Uchwały Nr XIII/97/08
   Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia 2008 r.

 
  POROZUMIENIE
W sprawie przystąpienia do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3

zawarte w dniu.............. w Sanoku pomiędzy niw jednostkami samorządu
terytorialnego:

""""""""""""""""""""""""""""""
zwanymi dalej stronami porozumienia.

§ l
 
Strony porozumienia wyrażają wolę realizacji przedsięwzięcia polegającego na przystąpieniu do przetargu na rezerwację częstotliwość z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) i ustalają, iż w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 26 września 2007r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 09.3 do wykorzystywania w sieciach typu punkt- wiele punktów, podejmą wspólne działania prowadzące do przystąpienia do przetargu.
Działania będą polegać na m.in. na; wskazaniu samorządu, który będzie Liderem projektu, wyznaczeniu osób odpowiedzialnych w gminach/powiatach
za współpracę w zakresie przygotowań do przetargu, zawarciu umowy z wybranym podmiotem (Wykonawcą ), który przygotuje ofertę przetargową i złożeniu oferty.

 
§2
Strony zgodnie uznają, że osiągnięcie ostatecznego celu porozumienia, jakim jest przystąpienie do przetargu, jest możliwe w przypadku wiążącej współpracy
pomiędzy stronami porozumienia a Wykonawcą.

§ 3
Strony ustalają, że dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu wyłonią ze swojego grona Lidera projektu, który będzie występował w ich imieniu i za ich zgodą w sprawach merytorycznych dotyczących przetargu oraz realizacji następnych celów.

§ 4
Strony upoważniają Lidera Projektu do występowania w ich imieniu we wszystkich czynnościach zmierzających do złożenia oferty przetargowej,włącznie z podpisaniem jako Zamawiający umowy z Wykonawcą oferty przetargowej.

§ 5
Warunkiem formalnym podpisania porozumienia jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu woli zawarcia porozumienia ( art.18, us1.2, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym).

§ 6
Strony porozumienia zobowiązują się do partycypowania we wszelkich kosztach związanych z realizacją przedsięwzięcia określonego w § 1, w szczególności:
- wniesienia opłaty na poczet wadium wynoszącym 3.762.50zł,
- zapłacenie Wykonawcy honorarium za opracowanie oferty przetargowej,
- uiszczenie ustalonej w ofercie przetargowej kwoty jednorazowej opłaty za
rezerwację częstotliwości (minimalna kwota wynosi 75.250 zł.)
Kwoty partycypacji    poszczególnych stron porozumienia zostaną ustalone
procentowym współczynnikiem wyrażonym wzorem; kwota/procentowa liczba mieszańców danego obszaru.

 
§ 7
Porozumienie zawiera się do czasu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników
przetargu.

 
Szczegółowe zasady finansowania z przygotowaniem oferty zostaną odrębną umową.

§ 8
i sposób rozliczania kosztów związanych określone aneksem do porozurmienia lub

§ 9
Odpowiedzialność cywilną z tytułu nie przestrzegania zasad ustalonych
niniejszym porozumieniem ponoszą poszczególne strony porozumienia.

§ 10
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w................. ...jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej strony porozumienia.

§ 11 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
    Podpisy:
"""""""""          """""  
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Porozumienie w sprawie SEKAP

Uchwała Nr XIII/ 96/08
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  18 stycznia  2008 r.
 
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem
  Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji
  Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji
  Publicznej w Województwie Podkarpackim(SEKAP).
 
   Na podstawie art. 10 ust. 1  i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Wyraża się  zgodę na zawarcie przez Gminę Domaradz  porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji
Publicznej w Województwie Podkarpackim (SEKAP).
 
§ 2
 
Szczegółowe warunki wspólnego  przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim (SEKAP) zostaną określone w Porozumieniu między wszystkimi jednostkami samorządów terytorialnych, które wyrażą zgodę na realizację tego Projektu.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Uchwała  Nr XIII /95 /2008
Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia 2008 roku
 
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia
    wysokości opłat  za  posiłki.
 
Na podstawie art. 67a, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity : Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)
 
Rada Gminy Domaradz
uchwala, co następuje:
    § 1
Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Domaradz.
   § 2
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 § 3
  Ustala się opłatę za posiłek w stołówkach szkolnych dla uczniów
w wysokości 2,10 zł.
§ 4
 Opłatę ustaloną  w § 3 wnosi się w okresach miesięcznych , do 10 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie ze stołówki szkolnej.
§ 5
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodziców wyznaczyć inny niż określony w § 4 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, ustalonej na podstawie § 3.
    § 6
Za uczniów, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłku, opłaty w wysokości ustalonej w § 3  wnosi właściwy ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna w terminie ustalonym w § 4 .
    § 7
W przypadku nieobecności ucznia  uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega  dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności z zastrzeżeniem § 8. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji  z posiłku przez ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.
§ 8
Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności  lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku , gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą od 1 marca 2008.  
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej w Przemyślu

  
Uchwała Nr XIII/94/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia  2008 r.
 
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej w Przemyślu.
 
 
    Działając na podstawie art. 10, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
oraz art. 175 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.) Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
 
§  1
 
1.  Gmina Domaradz udziela Gminie Miejskiej w Przemyślu pomocy finansowej  na rok 2008 w wysokości  908,00 zł na finansowanie kosztów całodobowej opieki   pielęgniarskiej nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Przemyślu, którzy zamieszkują w internacie tego ośrodka.
2.  Szczegółowe przeznaczenie środków oraz zasady ich rozliczenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowa
 
w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania własnego Gminy , związanego z opieką nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
nr 3 w Przemyślu
zawarte w dniu ........................ pomiędzy Miejską Gminą Przemyśl reprezentowaną przez
..........................................................................................................
........................................................................................................
zwanym w dalszej części Przejmującym,
a  Gminą Domaradz reprezentowaną przez Wójta Gminy Domaradz
mgr Jana Pilcha zwanym dalej Przekazującym
strony postanawiają:
  §  1
 
1. Przedmiotem umowy jest przekazanie w 2008 r. środków na pokrycie kosztów 
    całodobowej opieki pielęgniarskiej nad uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno 
    Wychowawczego nr 3 z terenu  Gminy Domaradz.
 2. Strony określają wysokość pomocy finansowej na rok 2008 na kwotę  908,00   
złotych.
§  2
 
Przekazujący zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu na jego rachunek bankowy .........................................................................................................................................
środki finansowe na realizację zadania określonego w §  1 umowy.
 
§  3
 
Przejmujący dokona rozliczenia kosztów realizacji zadania określonego w  §  1 w terminie do 31.12.2008 roku.
Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy przekazującego w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.
§  4
 
Porozumienie jest zawarte na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 rok.
 
§  5
 
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  6
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

  
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Zatwierdzenie dochodów i wydatków GFOŚiGW

  
Uchwała XIII/ 93/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie zatwierdzenia  zestawienia  przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  na 2008 rok
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.  54  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz  art.  420 i  421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się zestawienie  przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.  stanowiące załącznik
Nr 1 do Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
           
   Załącznik Nr 1
       do Uchwały  Nr XIII/93/08
    Rady Gminy Domaradz 
   z dnia 18 styczeń 2008 r.
 
 

Zestawienie  przychodów i wydatków funduszu celowego

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej
 
 
 
 
Stan  funduszu obrotowego na początek roku   1 000,00  
 

Przychody   1 300,00 zł     

 
1.Wpływy z różnych opłat 1 300 zł
 

Wydatki   2 300,00 zł 

      
1.  Wapnowanie gleb    2 300,00 zł
 
Stan funduszu obrotowego na koniec roku      0  zł.       
  
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli

Uchwała Nr  XIII/ 92/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  18 stycznia 2008r.
 
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli
 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust.2, art. 54 ust.7 oraz art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. " Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 

Rozdział I

Postanowienia wstępne
 
§ 1
  1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)  szkole " należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. " Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz
2)  nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust.1 pkt.1),
3)  obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym " należy przez to
rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt.2) i 3) Karty Nauczyciela.
4)  Karcie Nauczyciela " należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 
roku " Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz.674 ze zm.),
5)  Rozporządzeniu " należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz 181 z późn. zm.)
 
§ 2
 
1.  Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki  wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.
2.  Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
  1) dodatku za wysługę lat,
  2) dodatku za uciążliwość pracy,
  3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  4) nagród jubileuszowych,
  5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  6) zasiłku na zagospodarowanie,
  7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,
  określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy " Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 19 poz.239).
 
Rozdział II
Dodatek motywacyjny
 
§ 3
 
  1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
  2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 , ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Domaradz , w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły.
  3. Przyznanie dodatku motywacyjnego powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać które warunki wymienione w § 4 nauczyciel spełnia.
  4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
  5. Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się:
a/ w szkołach w których średnia liczba uczniów w oddziale wg stanu na dzień 
   30.09.2007 r. wynosi do 19 uczniów , 25 złotych na każdy etat  nauczycielski.
b/ w szkołach w których średnia liczba uczniów w oddziale wg stanu na dzień
   30.09.2007 r. wynosi 20 i więcej uczniów, 50 złotych na każdy etat nauczycielski.
 
§ 4
 
  1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez
    niego co najmniej 5 z niżej wymienionych warunków:
1)  udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2)  osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
3)  skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
4)  skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
5)  aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
6)  inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,
7)  udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
8)  opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
9)  inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
11)  adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.
  1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora jest spełnienie przez niego wszystkich wymienionych niżej warunków:
1)  prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,
2)  wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
3)  skuteczne i oszczędne prowadzenie polityki kadrowej.
 
Rozdział III
Dodatek funkcyjny
§ 5
 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1) dyrektorowi- w wysokości od 20   do  50  %
2) wicedyrektorowi " w wysokości od 10 do 30 %
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
    2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Domaradz, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 6
 
1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w wysokości:
 20,00 zł  za jedną klasę do 10 uczniów
    60,00 zł. za jedną klasę powyżej 10 uczniów
   2) funkcję opiekuna stażu w wysokości  15 zł za jednego stażystę
 
 
 
   § 7
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku , o którym mowa w § 6 ust. 1 .
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy
 
§ 8
 
Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:
1) za prowadzenie:
a)  zajęć w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
b)  prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
c)  zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
 - 5 % stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 9
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach uciążliwych w następującej wysokości:
- za prowadzenie zajęć,  o których mowa w § 9   rozporządzenia - 5 % stawki
  godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 10
1. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.
2. Dodatki  za warunki pracy, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy Domaradz .
3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych.
 
Rozdział V
Dodatek za wysługę lat
 
§ 11
1.Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
4.Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 12
1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.
 
2.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust.3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1) i pkt. 3) Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 
§ 13
1.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych za faktycznie zrealizowane godziny.
2.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.
 
Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 
§ 14
Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1%  planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w planie finansowym szkoły z tym, że:
1)  75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2)  25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,
 
§ 15
 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
 
§ 16
 
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej roku w szkole, jeżeli posiada wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich 5 lat oraz spełnia co najmniej 2
z następujących kryteriów wymienionych w punktach 1,2,3.
1.W zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej :
a)osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu wykazane w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania publikacji,
c)posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce.
d)osiąga dobre wyniki w nauczaniu wykazane zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim.
e)przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe (np. Dni Patrona, nadanie szkole imienia itp.)
f)prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie , szkole (np. wycieczki, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach i inne),
g)organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h)prawidłowo przygotowuje i prowadzi jedną z form letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności gdy czyni to nieodpłatnie,
 
2.W zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczej:
a)zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży: narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa.
c)organizuje współpracę szkoły ze służbą zdrowia, policją, stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
3.W zakresie innych zadań statutowych szkoły:
a)dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych (np. unowocześnienie bazy szkolnej, wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe itp.)
b)bierze udokumentowany udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
c)bierze udział w działalności na rzecz oświaty w organizacjach pozarządowych, w instytucjach samorządu terytorialnego, itp.
d)sprawuje opiekę nad różnymi projektami i zespołami uczniowskimi;
 
§ 17
Nagrody są przyznawane:
1.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- wniosek należy złożyć u podmiotów uprawnionych do przyznania nagrody w terminie do dnia 5 października.
2.Z okazji obchodów ważnych wydarzeń w życiu szkoły " wniosek należy złożyć u podmiotów uprawnionych do przyznania nagrody w terminie 10 dni przed uroczystością.
3.W sporadycznych przypadkach nagroda może być przyznana w innych terminach.
 
    § 18
Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt :
1)  z własnej inicjatywy
  lub
2)  na wniosek :
a/ dyrektora szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną w stosunku do
    nauczyciela,
    b/ na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców w stosunku do dyrektora .
2.Zgłoszenie kandydata powinno zawierać uzasadnienie o spełnieniu warunków do 
   przyznania nagrody określonych w niniejszym regulaminie.
3.Nagroda organu prowadzącego wynosi od 40 % - 200 %  wynagrodzenia zasadniczego
   nauczyciela otrzymującego nagrodę.
 
     § 19
 
1.Nauczycielowi nagrodę przyznaje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej.
2.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie o spełnieniu warunków do przyznania nagrody
   określonych w niniejszym regulaminie i opinię rady pedagogicznej.
3.Nagroda dyrektora szkoły wynosi od 20 % - 100 % wynagrodzenia zasadniczego
   nauczyciela otrzymującego nagrodę.
     Rozdział VIII
 
Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
   § 20
 
1.Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Domaradz i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1)przy jednej osobie w rodzinie 1 %,
2)przy dwóch osobach w rodzinie 2 %,
3)przy trzech osobach w rodzinie 3 %,
4)przy czterech i więcej osobach w rodzinie  4  %
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem".
3.Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4.Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 
   § 21
 
1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 20 ust.4, na ich wspólny wniosek.
2.Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Domaradz.
3.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
4.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)  nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2)  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3)  korzystania z urlopu wychowawczego.
 
  § 22
 
1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.
 
2.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia płatnych z dołu.
 
  Rozdział IX
   Postanowienia końcowe
 
§ 23
 
Traci moc:
1.Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, zmieniona uchwałą  Nr IX/60/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 lipca 2007 r.
 
  § 24
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 25
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Gminny program profilaktyki

Uchwała Nr XIII/91/08
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  18 stycznia  2008 r.
 
w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
  problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania
  narkomanii na 2008 r.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z późn.zm.) oraz  art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na 2008 r. w brzmieniu ustalonym  załącznikiem Nr 1  do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą  obowiązującą   od 1 stycznia 2008 r.
 

    Załącznik Nr 1
       do Uchwały  Nr XIII/91/08     
    Rady Gminy Domaradz 
   z dnia 18 styczeń 2008 r.
 
Gminny  Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 w  gminie D O M A R A D Z
 
 
Zadanie   I
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i  narkomanii.
 
Realizacja zadania :
1. Kontynuacja  współpracy z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od  Alkoholu  w Brzozowie poprzez  kierowanie osób uzależnionych na leczenie .
2. Opłacenie kosztów powołania biegłych  orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Nakłanianie osób uzależnionych  od  narkotyków do podjęcia leczenia.
4. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce uzależnień.
Zadanie  II
 
   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
Realizacja zadania:
1. Współpraca z Izbą Wytrzeżwień w Rzeszowie w zakresie partycypowania
w kosztach przyjmowania do Izby niewypłacalnych pacjentów z terenu
gminy Domaradz w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia .
2. Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci  z rodzin z problemem
alkoholowym oraz rodzin, gdzie występuje problem narkomanii.
3. Prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu wraz z czynnościami zmierzającymi do orzeczenia
o zastosowaniu wobec tych osób obowiązku poddania się leczeniu /kierowanie wniosków do sądu/.
4. Przeciwdziałanie  zjawisku przemocy w rodzinie:
a/ współpraca z Policją, Sądem ,Prokuraturą  i innymi instytucjami w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
b/ zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,monitorowanie
sytuacji w tych rodzinach, informowanie odpowiednich służb.
  
Zadanie  III
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży.
 
Realizacja zadania :
1. Zakup dla szkół sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą z terenu gminy w ramach zagospodarowania wolnego czasu.
2. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej  dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez szkoły w ramach  spędzania  wolnego  czasu  i zdrowego  trybu  życia  ( zakup materiałów  potrzebnych do prowadzenia tych zajęć).
3. Dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych organizowanych dla  młodzieży szkolnej poświęconych problemom alkoholizmu i narkomanii.
4. Pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek oraz kolonii, na których będzie realizowany program profilaktyki, dla dzieci zagrożonych patologią.
5. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych   informujących o szkodliwości substancji psychoaktywnych, których używanie może prowadzić do uzależnień.
6. Finansowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży uwzględniających  problematykę narkomanii.
 
Zadanie   IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 
Realizacja zadania :
 
7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu  problemów alkoholowych, współdziałanie z  Kościołem  Katolickim,  pomoc  w  organizowaniu wyjazdów,  spotkań,  pielgrzymek,  rekolekcji o charakterze   abstynenckim  i trzeźwościowym.
8. Dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji    programów  prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
9. Udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne   i obozowe dla dzieci z rodzin patologicznych.
10.   Wsparcie  finansowe  dla  instytucji,  stowarzyszeń,  organizacji  i  osób   fizycznych realizujących zadania profilaktyczne.
Zadanie V
 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w  art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem  w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
Realizacja zadania :
11.   Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
12.   Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu ze służbami  Policji odnośnie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości.
13.   Współpraca z Policją w zakresie przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz uchwał Rady Gminy Domaradz
14.   W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
  Zadanie VI
  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2008 roku.
 
  Członkom   Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Domaradzu  przysługuje   wynagrodzenie  za   udział   w  posiedzeniach   Komisji, w wysokości: 10 %  minimalnego wynagrodzenia  ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w trybie odrębnych przepisów.
Wypłaty    należnego    wynagrodzenia dokonywać    będzie   Urząd  Gminy na  podstawie  listy wypłat  sporządzonej w oparciu o załączoną listę   obecności.
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii  finansowany jest ze środków uzyskiwanych przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Program współpracy z orgnizacjami pozarządowymi

   
Uchwała Nr XIII/ 90/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  18 stycznia  2008 r.
 
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2008 r.
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) oraz art.5 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się  " Program współpracy gminy Domaradz z organizacjami pozarządowymi  na 2008 r. w brzmieniu jak  w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od  1 stycznia 2008 roku.
 

Załączniki:

program_wspolpracy.pdf Plik pdf 71.67 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Budżet Gminy na rok 2008

    Uchwała Nr XIII/89/08  
Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i  lit. e , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości  12 808 419 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości  16 335 586,86 zł., 
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3 527 167,86  zł., który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 527 167,86 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości  312 852 zł.
Źródłem sfinansowania spłat w kwocie  282 852 zł  ustala się kredyt bankowy
oraz ze spłat pożyczki udzielonej  w kwocie 30 000 złotych.
 
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie  3 840 019,86 zł. i rozchody budżetu
w kwocie  312 852 zł. " zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 2
 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie jak załącznik Nr 4.

 
 
§ 3
 
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5
 
 
§ 4
1. Ustala się wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 r. w wysokości :
- Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Domaradz  kwota 3 485 475 zł.,
- Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w   
  Golcowej kwota 86 529 zł.
2. Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010 określa   
    się jak  załącznik nr 6
§ 5
 Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji:
1. podmiotowej  dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP
w kwocie  116 949  zł
2. podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 251 828 zł. w tym:
- Gminny Ośrodek Kultury  kwota  99 743 zł.,
- Biblioteki  kwota  152 085 zł.,
3. podmiotowej dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie  6 058 zł.,
4. celowej na sfinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariacie w kwocie  36 000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie rozgrywek sportowych w piłce nożnej.   
5. celowej w formie pomocy finansowej dla Samorządu  Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Baryczy  kwota 70 000 zł,    
6. celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika  przy drodze powiatowej Domaradz "Przysietnica   kwota 50 000 zł,
7.  dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej
  Przemyśl na dofinansowanie kosztów opieki zdrowotnej dla dziecka  
  niepełnosprawnego z terenu Gminy Domaradz w kwocie  908 złotych.
 
8. celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Golcowej na rekonstrukcję pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Golcowej w kwocie 40 000 złotych.
§ 6
 
Ustala się plany dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
 
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8
Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 527 167,86 zł.
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 282 852 zł.
§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 50 000 zł.,
2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki 
    samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu
    umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
    zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa   
     w roku następnym na łączną kwotę 50 000 zł.
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie
roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500 000 zł.,
4. dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziałów.
5. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny na kwotę 11 989 290 złotych.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2008 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.   

Załączniki:

Budzet2008_zalaczniki.pdf Plik pdf 401.28 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -

Zgoda na sprzedaż nieruchomości

Uchwała  Nr XIII/88/08
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
 
 
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej  położonej w Domaradzu Nr 9231/2 o pow. 0,06 ha .
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -