URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej w Przemyślu
  
Uchwała Nr XIII/94/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia  2008 r.
 
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej w Przemyślu.
 
 
    Działając na podstawie art. 10, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
oraz art. 175 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.) Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
 
§  1
 
1.  Gmina Domaradz udziela Gminie Miejskiej w Przemyślu pomocy finansowej  na rok 2008 w wysokości  908,00 zł na finansowanie kosztów całodobowej opieki   pielęgniarskiej nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Przemyślu, którzy zamieszkują w internacie tego ośrodka.
2.  Szczegółowe przeznaczenie środków oraz zasady ich rozliczenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowa
 
w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania własnego Gminy , związanego z opieką nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
nr 3 w Przemyślu
zawarte w dniu ........................ pomiędzy Miejską Gminą Przemyśl reprezentowaną przez
..........................................................................................................
........................................................................................................
zwanym w dalszej części Przejmującym,
a  Gminą Domaradz reprezentowaną przez Wójta Gminy Domaradz
mgr Jana Pilcha zwanym dalej Przekazującym
strony postanawiają:
  §  1
 
1. Przedmiotem umowy jest przekazanie w 2008 r. środków na pokrycie kosztów 
    całodobowej opieki pielęgniarskiej nad uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno 
    Wychowawczego nr 3 z terenu  Gminy Domaradz.
 2. Strony określają wysokość pomocy finansowej na rok 2008 na kwotę  908,00   
złotych.
§  2
 
Przekazujący zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu na jego rachunek bankowy .........................................................................................................................................
środki finansowe na realizację zadania określonego w §  1 umowy.
 
§  3
 
Przejmujący dokona rozliczenia kosztów realizacji zadania określonego w  §  1 w terminie do 31.12.2008 roku.
Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy przekazującego w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.
§  4
 
Porozumienie jest zawarte na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 rok.
 
§  5
 
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  6
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

  
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -
Dodano do archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 26 października 2020r. 13:42:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.