URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Rozpatrzenie skargi mieszkańców wsi Domaradz

 

U C H W A Ł A Nr XIX/ 139 /08

RADY GMINY Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:§ 1


1. Uznać skargę mieszkańców wsi Domaradz przysiółka Poręby z dnia

01 sierpnia 2008 r. na działalność Wójta Gminy za bezzasadną z

powodów podanych w uzasadnieniu uchwały.

2.Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć Panu Władysławowi Bober zam.

Domaradz 875 z prośbą o przekazanie pozostałym zainteresowanym

stronom.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Do Uchwały Nr XIX/ 139/ 08 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Zarzuty skargi są bezzasadne.


Problem zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Domaradz jest jednym

z pilniejszych do załatwienia. Starania władz samorządowych gminy związane

z poprawą zaopatrzenia w wodę sięgają początków lat dziewięćdziesiątych . Urozmaicona budowa geologiczna terenu gminy nie jest zasobna w pokłady wodonośne, a wykonywane odwierty nie dają spodziewanych efektów. Przysiółek Domaradz Poręby jest traktowany jako integralna część miejscowości,

a problematyka zaopatrzenia w wodę jest rozpatrywana globalnie w stosunku do całej miejscowości. Obecna kadencja władz samorządowych zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę traktuje jako priorytetowe i do chwili obecnej podjętych zostało szereg działań zmierzających do pozyskania wody dla wsi Domaradz i Golcowa.

 1. W miesiącach wiosennych 2007 r " Dokonano wizji terenu na przysiółku "Głęboczka" w kierunku możliwości wykonania studni i pozyskania wody. 1. W miesiącu kwietniu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki w Domaradzu nr 8618 o pow. 0,11 ha, na której istnieje studnia. Zostały zlecone badania laboratoryjne wody ze studni usytuowanych na powyższej działce. Wynik badania okazał się pozytywny. Właściciel wyraził zgodę na sprzedaż działki za cenę 110.000 zł . Była to cena niewspółmiernie wysoka w porównaniu do rynkowej wartości działki. Ze względu na wysoką cenę odstąpiono od zakupu działki.


 1. W okresie od grudnia 2006 do kwietnia 2007 dokonano rozpoznania terenów wodonośnych przy udziale geologa Pana Stanisława Mac, zamieszkałego w Rzeszowie, w przysiółkach: Domaradz Zakościół, Podpalanka, Podlas.


 1. W miesiącu maju 2007 zlecono opracowanie projektu technicznego na doprowadzenie wody do pomieszczeń zaplecza sportowego z możliwością przyłączenia budynków przysiółka Zakościół. W miesiącu lipcu wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 300 mb.


 1. W IV kwartale 2007r. dokonano rozpoznania zapotrzebowania w wodę dla mieszkańców Domaradza i  Golcowej, oraz sporządzono imienne listy wraz z naniesieniem na mapy sytuacyjno-wysokościowe przebiegu sieci wodociągowej. Sołtysi wsi udzielali informacji w tym zakresie, oraz sporządzali imienne listy chętnych do podłączenia się do projektowanej sieci wodociągowej, na podstawie zgłoszeń mieszkańców ( w ciągu 1 miesiąca). Chęć podłączenia do sieci wodociągowej wyraziło 33 gospodarstwa w Golcowej na 613 i 96 w Domaradzu na 915. Szczegółowej informacji w tym zakresie udzielił Wójt Gminy na zebraniu wiejskim w dniu 23 grudnia 2007 r. ( zapis w protokole zebrania).


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie badań geoelektrycznych i elektrooporowych celem rozpoznania terenów wodonośnych dla działek nr 3309, 3310 na przysiółku "Krzywa" przez firmę "Sinus" P.U.H. w Strzyżowie (Pan Piotr Ciepliński) z możliwością doprowadzenia wody do przysiółka Domaradz Poręby.


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę, dla miejscowość Domaradz firmie "Rein" Rzeszów " koncepcja została opracowana, wraz z kosztorysem rozbudowy ujęcia wody w Golcowej.


 1. W maju 2008 r. opracowano koncepcję na sieć wodociągową z ujęcia wody Golcowa dla zainteresowanych mieszkańców miejscowości Domaradz i Domaradz Poręby ze zbiornika wyrównawczego w "Głęboczce", oraz rozpoznano możliwość doprowadzenia wody dla miejscowości Domaradz Poręby i Zatyle z miejscowości Ujazdy.


 1. W miesiącu czerwcu 2008 roku zostało zlecone wykonanie studni głębinowej w miejscowości Golcowa ( w rejonie stacji uzdatniania wody) w związku z planowanym wykonaniem sieci do Domaradza, firmie Algeo z Grabownicy .


 1. Na wniosek Wójta Gminy , w dniu 23 lipca br. Rada Gminy w Domaradzu podjęła uchwalę w sprawie zakupu działek pod ujecie wody. Poczyniono starania zakupu trzech działek w Golcowej

  • wynegocjowano cenę zakupu w kwocie 3000 zł, przygotowano kompletne dokumenty do zakupu działek i ustalono akt notarialny.

  • Pomimo podpisania protokołu uzgodnień właściciel nie zgłosił się do podpisania aktu notarialnego.


 1. W miesiącu lipcu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki nr 5648 o pow. 0,19 ha, z Panem Tadeuszem Śmigiel - działka nie posiada uregulowanego stanu prawnego.


 1. W miesiącu lipcu 2008 r podjęto ponowne starania o zakup działki nr 5968 o pow. 0,05 ha w Golcowej na wykonanie studni," w dniu 11 sierpnia 2008 r. z właścicielem działki podpisano protokół ustalenia ceny.


 1. W dniu 11 sierpnia 2008 r dokonano kolejnego rozpoznania terenów wodonośnych obok ujęcia wody w Golcowej, przy udziale Pana Zbigniewa Deręgowskiego przedstawiciel firmy Algeo.


Reasumując Rada Gminy w Domaradzu zauważa że poczynione starania w zakresie pozyskania nowych źródeł wody na tym etapie są adekwatne do posiadanych środków finansowych oraz możliwości technicznych firm prowadzących badania w tym zakresie.

Mieszkańcy o podejmowanych działaniach byli informowani przez Wójta Gminy na zebraniach wiejskich organizowanych przez sołtysów wsi.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Rozpatrzenie skargi mieszkańców wsi Domaradz

 

U C H W A Ł A Nr XIX/138 /08

RADY GMINY Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:§ 1


 1. Uznać skargę mieszkańców wsi Domaradz przysiółka Zakościół zawartą w piśmie z dnia 28 lipca 2008 r. na działalność Wójta Gminy za bezzasadną z powodów podanych w uzasadnieniu uchwały.

2.Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć Panu Edwardowi Duplaga zam. Domaradz 394 z prośbą o przekazanie pozostałym zainteresowanym stronom.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Do Uchwały Nr XIX/ 138/ 08 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Zarzuty skargi są bezzasadne.W świetle obowiązujących przepisów prawa budowa chodników przy drodze powiatowej jest zadaniem powiatu a nie gminy .

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych na drodze powiatowej Domaradz -Lutcza na wniosek Wójta Gminy Domaradz, Rada Gminy Domaradz popierając tą inicjatywę w dniu 16 kwietnia 2007r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, na pokrycie kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej.

W dniu 29 maja 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Domaradz,

a Powiatem Brzozowskim w sprawie wspólnego finansowania budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Domaradz-Lutcza , gdzie gmina jako wkład własny opracowała dokumentację techniczną oraz zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 30 000 zł. Ponadto właściciele posesji przylegających do drogi na odcinku gdzie był budowany chodnik, na osobistą prośbę Wójta Gminy, wyrazili zgodę na odstąpienie części działki pod chodnik. Powyższy zakres robót został wykonany w miesiącu sierpniu 2007 r. natomiast końcowego odbioru dokonano w dniu 04 września 2007r.

W trakcie realizacji inwestycji odbyto kilka roboczych spotkań z Wicestarostą Panem Januszem Draguła i Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Kazimierzem Tympalski, reprezentujących powiat, na których była sygnalizowana sprawa dalszej budowy chodnika. W trakcie realizacji zadania nie ma możliwości zwiększenia jego zakresu, gdyż było to obwarowane w umowie pomiędzy powiatem a gminą, na określony zakres robót był przeprowadzony przetarg i była zawarta umowa z wykonawcą.

Faktem jest że 38 osób podpisanych w piśmie z dnia 18 sierpnia 2007 roku nie otrzymało pisemnej odpowiedzi, jednakże sprawa budowy chodnika była dwukrotnie wyjaśniana przez Wójta Gminy publicznie na zebraniu wiejskim wsi Domaradz, i mieszkańcy byli zapoznani z problematyką budowy tego chodnika, o czym świadczą zapisy w protokole z zebrania. Uznano więc, że taki sposób poinformowania mieszkańców jest wystarczajacy.

W dniu 16 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Domaradz wystosował pismo do Starosty Brzozowskiego z prośba o podjecie wspólnych działań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych między innymi przy drodze Domaradz- Lutcza.

Wybudowanie chodnika w ciągu drogi powiatowej w znacznej mierze wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pieszych.Problem zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Domaradz jest jednym z pilniejszych do załatwienia. Starania władz samorządowych gminy związane z poprawą zaopatrzenia w wodę sięgają początków lat dziewięćdziesiątych . Urozmaicona budowa geologiczna terenu gminy nie jest zasobna w pokłady wodonośne, a wykonywane odwierty nie dają spodziewanych efektów. Obecna kadencja władz samorządowych zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę traktuje jako priorytetowe i do chwili obecnej podjętych zostało szereg działań zmierzających do pozyskania wody dla wsi Domaradz i Golcowa. 1. W miesiącach wiosennych 2007 r " Dokonano wizji terenu na przysiółku "Głęboczka" w kierunku możliwości wykonania studni i pozyskania wody. 1. W miesiącu kwietniu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki w Domaradzu nr 8618 o pow. 0,11 ha, na której istnieje studnia. Zostały zlecone badania laboratoryjne wody ze studni usytuowanych na powyższej działce. Wynik badania okazał się pozytywny. Właściciel wyraził zgodę na sprzedaż działki za cenę 110.000 zł . Była to cena niewspółmiernie wysoka w porównaniu do rynkowej wartości działki. Ze względu na wysoką cenę odstąpiono od zakupu działki.


 1. W okresie od grudnia 2006 do kwietnia 2007 dokonano rozpoznania terenów wodonośnych przy udziale geologa Pana Stanisława Mac, zamieszkałego w Rzeszowie, w przysiółkach: Domaradz Zakościół, Podpalanka, Podlas.


 1. W miesiącu maju 2007 zlecono opracowanie projektu technicznego na doprowadzenie wody do pomieszczeń zaplecza sportowego z możliwością przyłączenia budynków przysiółka Zakościół . W miesiącu lipcu wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 300 mb.


 1. W IV kwartale 2007r. dokonano rozpoznania zapotrzebowania w wodę dla mieszkańców Domaradza i  Golcowej, oraz sporządzono imienne listy wraz z naniesieniem na mapy sytuacyjno-wysokościowe przebiegu sieci wodociągowej. Sołtysi wsi udzielali informacji w tym zakresie, oraz sporządzali imienne listy chętnych do podłączenia się do projektowanej sieci wodociągowej, na podstawie zgłoszeń mieszkańców ( w ciągu 1 miesiąca). Chęć podłączenia do sieci wodociągowej wyraziło 33 gospodarstwa w Golcowej na 613 i 96 w Domaradzu na 915. Szczegółowej informacji w tym zakresie udzielił Wójt Gminy na zebraniu wiejskim w dniu 23 grudnia 2007 r ( zapis w protokole zebrania).


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie badań geoelektrycznych i elektrooporowych celem rozpoznania terenów wodonośnych dla działek nr 3309, 3310 na przysiółku "Krzywa" przez firmę "Sinus" P.U.H. w Strzyżowie (Pan Piotr Ciepliński) z możliwością doprowadzenia wody do przysiółka Domaradz Poręby.


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę, dla miejscowość Domaradz firmie "Rein" Rzeszów " koncepcja została opracowana, wraz z kosztorysem rozbudowy ujęcia wody w Golcowej.


 1. W maju 2008 r. opracowano koncepcję na sieć wodociągową z ujęcia wody Golcowa dla zainteresowanych mieszkańców miejscowości Domaradz i Domaradz Poręby ze zbiornika wyrównawczego w "Głęboczce", oraz rozpoznano możliwość doprowadzenia wody dla miejscowości Domaradz Poręby i Zatyle z miejscowości Ujazdy.


 1. W miesiącu czerwcu 2008 roku zostało zlecone wykonanie studni głębinowej w miejscowości Golcowa ( w rejonie stacji uzdatniania wody) w związku z planowanym wykonaniem sieci do Domaradza, firmie Algeo z Grabownicy .


 1. Na wniosek Wójta Gminy , w dniu 23 lipca br Rada Gminy w Domaradzu podjęła uchwalę w sprawie zakupu działek pod ujecie wody. Poczyniono starania zakupu trzech działek w Golcowej

  1. wynegocjowano cenę zakupu w kwocie 3000 zł, przygotowano kompletne dokumenty do zakupu działek i ustalono akt notarialny.

  2. Pomimo podpisania protokołu uzgodnień właściciel nie zgłosił się do podpisania aktu notarialnego.


 1. W miesiącu lipcu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki nr 5648 o pow. 0,19 ha, z Panem Tadeuszem Śmigiel - działka nie posiada uregulowanego stanu prawnego.


 1. W miesiącu lipcu 2008 r podjęto ponowne starania o zakup działki nr 5968 o pow. 0,05 ha w Golcowej na wykonanie studni," w dniu 11 sierpnia 2008 r. z właścicielem działki podpisano protokół ustalenia ceny.


 1. W dniu 11 sierpnia 2008 r dokonano kolejnego rozpoznania terenów wodonośnych obok ujęcia wody w Golcowej, przy udziale Pana Zbigniewa Deręgowskiego przedstawiciel firmy Algeo.


Reasumując Rada Gminy w Domaradzu docenia osobiste zaangażowanie wójta w realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej Domaradz - Lutcza, oraz czynione starania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Poczynione starania w zakresie pozyskania nowych źródeł wody na tym etapie są adekwatne do posiadanych środków finansowych oraz możliwości technicznych firm prowadzących badania w tym zakresie.

Mieszkańcy o podejmowanych działaniach byli informowani przez Wójta Gminy na zebraniach wiejskich organizowanych przez sołtysów wsi.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Rozstrzygnięcie skargi Pana Marka Stycha

 

U C H W A Ł A Nr XIX/137 /08

RADY GMINY Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:§ 1


 1. Uznać skargę Pana Marka Stycha zawartą w piśmie z dnia 30 czerwca 2008 r. na działalność Wójta Gminy za bezzasadną z powodów podanych w uzasadnieniu uchwały.

 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Do uchwały Nr XIX/137/08 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 22 sierpnia 2008 r w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Zarzuty skargi są bezzasadne.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.08.2008 r dokonano porównania przesłanego egzemplarza umowy nr 69/W/08 o dostarczanie wody zawartej pomiędzy Gminą Domaradz a Panem Markiem Stychem z umową będącą w aktach Urzędu Gminy i stwierdzono , że są to jednobrzmiące egzemplarze.

Zarówno w jednej jak i w drugiej umowie użyto sformułowania ,,pomiędzy Gminą Domaradz ........zwanym dalej Zakładem"". Również pozostała treść umowy posiadanej przez Pana Marka Stycha jest identyczna jak treść umowy będącej w posiadaniu Urzędu Gminy w Domaradzu.

W piśmie z dnia 19.06.2008 r. przytaczając zapisy umowy dokonano odmiany słowa ,,zwany"" co wywołało wątpliwości skarżącego.

Przytoczony w umowie NIP wbrew twierdzeniom skarżącego jest numerem NIP Gminy Domaradz. Cytowany przez Pana Marka Stycha NIP o numerze 686-13-95-049 jest numerem NIP Urzędu Gminy w Domaradzu i na stronie internetowej Gminy Domaradz znajduje się w zakładce ,, Urząd Gminy-Dane"

W zawartej umowie o dostarczanie wody istotnie powołano publikator , w którym opublikowano tekst pierwotny ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zamiast publikatora w którym opublikowano tekst jednolity tej ustawy, jednakże jest to uchybienie formalne , które nie ma wpływu na ważność umowy.

W umowie powołano bowiem obowiązującą ustawę a nie jak Pan twierdzi ustawę ,,starą".

Jak już wyjaśniono w piśmie z dnia 19.06.2008 r stroną zawartej umowy jest Gmina Domaradz, działająca poprzez swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Urząd Gminy w Domaradzu.

Ponadto informuje się , że sprawy z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Urzędzie Gminy w Domaradzu w chwili obecnej prowadzi podinspektor p. Agnieszka Anioł.

Radca Prawny parafując umowy sprawdza poprawność formalno-prawną tych dokumentów.

W ocenie Rady Gminy w Domaradzu kontrola jaką sprawuje ona nad działalnością Wójta jest prawidłowa i wystarczająca.

Reasumując powyższe należy stwierdzić , że zawarta z p. Markiem Stychem w dniu 1.06.2008 r umowa o dostarczanie wody jest ważna i obowiązuje obie strony. Ewentualne spory wynikające z tej umowy rozstrzygać może właściwy sąd cywilny.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Zmiany w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XIX/136/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.


Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a co następuje :§ 1


 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40 776,97 zł.,


Dział Treść kwota


851 Ochrona zdrowia 40 776,97

Dochody bieżące 40 776,97

- wpływy należności po likwidacji Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu 40 776,97


 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 776,97 zł.,


Dział Rozdział Treść Kwota


851 Ochrona zdrowia 40 776,97

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 40 776,97

Wydatki bieżące 40 776,97

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 898,59


§ 2


 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:


Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia


801 Oświata i wychowanie 6 000,00

80101 Szkoły podstawowe 6 000,00

Wydatki majątkowe 6 000,00


852 Pomoc społeczna 6 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00

Wydatki bieżące 6 000,00


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr XIX/135/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Golcowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Golcowej oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 5968 o pow. 0,05 ha stanowiącą własność osoby fizycznej.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości

 

Uchwała Nr XIX/ 134 /08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Golcowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Golcowej oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 11418 o pow. 0,20 ha stanowiącą własność Gminy Domaradz, na nieruchomość o pow. 0,22 ha Nr 11400 stanowiącą własność osoby fizycznej.


§ 2


Zamiana , o jakiej mowa w § 1 może nastąpić pod warunkiem wzajemnego rozliczenia w przypadku zaistnienia różnicy w wartościach zamiennych nieruchomości.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Zasady wynajmowania lokali

 

UCHWAŁA Nr XIX/133/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), raz art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy uchwala co następuje:


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne.


§ 1


Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaradz.


§ 2


 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

2. lokalu - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3. lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

4. mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność Gminy Domaradz

5. najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszoną przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski "Monitor Polski" na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

6. dochodzie miesięcznym gospodarstwa domowego- należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

7. gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

8. powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy.§ 3


1.Mieszkaniowy zasób Gminy Domaradz tworzą lokale określone
w ustawie.

2.W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaradz wchodzi 27 lokali mieszkalnych i 1 lokal socjalny.ROZDZIAŁ II


Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

§ 4

1. Najemcą lokalu może zostać osoba, której miesięczne dochody w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekroczyły 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

2.Najemcą lokalu socjalnego może zostać osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i jej miesięczne dochody w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczyły 50% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 75% w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

§ 5

1. Najemcą lokalu może zostać osoba, której warunki zamieszkiwania kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy 

2. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy rozumie się:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia użytkowa przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym i mniejsza niż 10m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

 1. zamieszkiwanie w lokalu, w którym brak jest instalacji sanitarnej, wodnej

 2. zamieszkiwane w lokalu przeznaczonym do rozbiórki

§ 6

1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony:

1) opuszczenie przez osobę wywodzącą się z terenu gminy, placówki opiekuńczo- wychowawczej lub rodziny zastępczej w związku z osiągnięciem pełnoletniości,

2) pozbawienie lokalu w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

3) bezdomność,

4) wystąpienie warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy,

5) posiadanie stałego zameldowania na terenie gminy przynajmniej na 3 lata przed złożeniem wniosku.

§ 7

1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

1) posiadanie uprawnienia do lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego,

2) miesięczne dochody w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczyły 50% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 30% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na jeden rok.ROZDZIAŁ III


Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


§ 8


 1. Najemca może dokonać zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wynajmującego.

 2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5,00 m2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana może zagrozić interesowi gminy.ROZDZIAŁ IV

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

§ 9

1. Postępowanie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego jest jawne.

2. Jawność postępowania zapewnia się poprzez:

1) powołanie komisji mieszkaniowej,

2) publiczne udostępnienie list.

§ 10

1. Celem poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali lub lokali socjalnych tworzy się komisję mieszkaniową.

2. Komisja powoływana jest zarządzeniem wójta gminy.

3. W skład komisji mieszkaniowej wchodzą:

1) przedstawiciel rady gminy,( przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej)

2) sołtys wsi, w której znajduje się lokal,

3) pracownik socjalny,

4) pracownik urzędu gminy.

4. Do kompetencji komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu.

5. Komisja przedstawia swoje opinie wójtowi w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia jej przedmiotu opinii.

§ 11


Procedura postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego

 1. Wszczęcie postępowania w sprawie najmu lokalu lub lokalu socjalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

1) potwierdzające spełnienie kryteriów zawarcia umowy, o których mowa w § 4 i § 5,

 1. potwierdzające spełnienie kryteriów posiadania prawa pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, o których mowa w § 6 i § 7.

3. Wnioski przedkładane są komisji, która przedstawia swoje opinie wójtowi w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia jej przedmiotu opinii.

4. Po wyrażeniu opinii przez komisję wójt niezwłocznie sporządza listę.

5. Ilość osób ujęta w liście powinna być dostosowana do możliwości lokalowych gminy.

6. Lista podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

7. Umowy najmu lokali i lokali socjalnych są zawierane z osobami umieszczonymi na liście.

8. Umowę zawiera wójt działający w imieniu gminy.


ROZDZIAŁ V


Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem

nie wstąpiły po śmierci najemcy.§ 12

Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, małżonek niebędący współnajemcą, którzy pozostali w lokalu opuszczonym przez najemcę, mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najemca zamieszka w lokalu (domu) stanowiącym jego własność lub uzyskanym na podstawie umowy najmu a powierzchnia użytkowa przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy w przypadku przekwaterowania wszystkich uprawnionych byłaby większa niż 5m2.

§ 13

Wstępni, zstępni, rodzeństwo, zięć oraz synowa najemcy, którzy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie są uprawnieni do wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

§ 14

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, albo z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu w trybie § 12 lub § 13 zobowiązane są bez wezwania opróżnić lokal i wydać go wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wynajmujący wytoczy powództwo o opróżnienie lokalu.


ROZDZIAŁ VI

Kryteria oddawania w najem lokali o pow. użytkowej
przekraczającej 80 m
2

§ 15

 1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 może nastąpić po przeprowadzonym publicznym przetargu, którego celem jest ustalenie najwyższej stawki czynszu.

2. Wywoławcza stawka czynszu nie może być niższa niż stawka obliczona dla tego mieszkania zgodnie z obowiązującą uchwałą rady gminy.

3. Wysokość stawki czynszu najmu ustalonego w drodze przetargu będzie zmieniana proporcjonalnie do wzrostu stawek czynszu w gminie.

4. Zasady i regulamin przeprowadzania nieograniczonego przetargu pisemnego określa wójt gminy


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 16

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/223/01 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 26. 10. 2001r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 17

Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Zaopiniowanie uchwały Sejmiku Województwa

 

U C H W A Ł A Nr XIX/132/2008

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa

PodkarpackiegoNa podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.)


Rada Gminy

uchwala co następuje :


§ 1


Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.


§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania niniejszej uchwały Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -

Akceptacja projektów w ramach EFS

 

UCHWAŁA Nr XIX / 131 /2008

RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 22 sierpnia 2008 r.w sprawie akceptacji realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Domaradz uchwala , co następuje:


§ 1


Akceptuje się realizację projektów w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie nr 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Priorytetu nr IX PO KL pod nazwą:

 1. "Korepetytor Gimnazjalny " Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-029/08 złożony przez Gimnazjum w Domaradzu,

 2. ""Działanie zamiast wkuwanie " Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-226/08 złożony przez Zespół Szkół w Golcowej


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 20:31:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.