URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Rozpatrzenie skargi mieszkańców wsi Domaradz
 

U C H W A Ł A Nr XIX/138 /08

RADY GMINY Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:§ 1


 1. Uznać skargę mieszkańców wsi Domaradz przysiółka Zakościół zawartą w piśmie z dnia 28 lipca 2008 r. na działalność Wójta Gminy za bezzasadną z powodów podanych w uzasadnieniu uchwały.

2.Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć Panu Edwardowi Duplaga zam. Domaradz 394 z prośbą o przekazanie pozostałym zainteresowanym stronom.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Do Uchwały Nr XIX/ 138/ 08 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Zarzuty skargi są bezzasadne.W świetle obowiązujących przepisów prawa budowa chodników przy drodze powiatowej jest zadaniem powiatu a nie gminy .

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych na drodze powiatowej Domaradz -Lutcza na wniosek Wójta Gminy Domaradz, Rada Gminy Domaradz popierając tą inicjatywę w dniu 16 kwietnia 2007r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, na pokrycie kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej.

W dniu 29 maja 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Domaradz,

a Powiatem Brzozowskim w sprawie wspólnego finansowania budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Domaradz-Lutcza , gdzie gmina jako wkład własny opracowała dokumentację techniczną oraz zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 30 000 zł. Ponadto właściciele posesji przylegających do drogi na odcinku gdzie był budowany chodnik, na osobistą prośbę Wójta Gminy, wyrazili zgodę na odstąpienie części działki pod chodnik. Powyższy zakres robót został wykonany w miesiącu sierpniu 2007 r. natomiast końcowego odbioru dokonano w dniu 04 września 2007r.

W trakcie realizacji inwestycji odbyto kilka roboczych spotkań z Wicestarostą Panem Januszem Draguła i Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Kazimierzem Tympalski, reprezentujących powiat, na których była sygnalizowana sprawa dalszej budowy chodnika. W trakcie realizacji zadania nie ma możliwości zwiększenia jego zakresu, gdyż było to obwarowane w umowie pomiędzy powiatem a gminą, na określony zakres robót był przeprowadzony przetarg i była zawarta umowa z wykonawcą.

Faktem jest że 38 osób podpisanych w piśmie z dnia 18 sierpnia 2007 roku nie otrzymało pisemnej odpowiedzi, jednakże sprawa budowy chodnika była dwukrotnie wyjaśniana przez Wójta Gminy publicznie na zebraniu wiejskim wsi Domaradz, i mieszkańcy byli zapoznani z problematyką budowy tego chodnika, o czym świadczą zapisy w protokole z zebrania. Uznano więc, że taki sposób poinformowania mieszkańców jest wystarczajacy.

W dniu 16 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Domaradz wystosował pismo do Starosty Brzozowskiego z prośba o podjecie wspólnych działań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych między innymi przy drodze Domaradz- Lutcza.

Wybudowanie chodnika w ciągu drogi powiatowej w znacznej mierze wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pieszych.Problem zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Domaradz jest jednym z pilniejszych do załatwienia. Starania władz samorządowych gminy związane z poprawą zaopatrzenia w wodę sięgają początków lat dziewięćdziesiątych . Urozmaicona budowa geologiczna terenu gminy nie jest zasobna w pokłady wodonośne, a wykonywane odwierty nie dają spodziewanych efektów. Obecna kadencja władz samorządowych zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę traktuje jako priorytetowe i do chwili obecnej podjętych zostało szereg działań zmierzających do pozyskania wody dla wsi Domaradz i Golcowa. 1. W miesiącach wiosennych 2007 r " Dokonano wizji terenu na przysiółku "Głęboczka" w kierunku możliwości wykonania studni i pozyskania wody. 1. W miesiącu kwietniu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki w Domaradzu nr 8618 o pow. 0,11 ha, na której istnieje studnia. Zostały zlecone badania laboratoryjne wody ze studni usytuowanych na powyższej działce. Wynik badania okazał się pozytywny. Właściciel wyraził zgodę na sprzedaż działki za cenę 110.000 zł . Była to cena niewspółmiernie wysoka w porównaniu do rynkowej wartości działki. Ze względu na wysoką cenę odstąpiono od zakupu działki.


 1. W okresie od grudnia 2006 do kwietnia 2007 dokonano rozpoznania terenów wodonośnych przy udziale geologa Pana Stanisława Mac, zamieszkałego w Rzeszowie, w przysiółkach: Domaradz Zakościół, Podpalanka, Podlas.


 1. W miesiącu maju 2007 zlecono opracowanie projektu technicznego na doprowadzenie wody do pomieszczeń zaplecza sportowego z możliwością przyłączenia budynków przysiółka Zakościół . W miesiącu lipcu wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 300 mb.


 1. W IV kwartale 2007r. dokonano rozpoznania zapotrzebowania w wodę dla mieszkańców Domaradza i  Golcowej, oraz sporządzono imienne listy wraz z naniesieniem na mapy sytuacyjno-wysokościowe przebiegu sieci wodociągowej. Sołtysi wsi udzielali informacji w tym zakresie, oraz sporządzali imienne listy chętnych do podłączenia się do projektowanej sieci wodociągowej, na podstawie zgłoszeń mieszkańców ( w ciągu 1 miesiąca). Chęć podłączenia do sieci wodociągowej wyraziło 33 gospodarstwa w Golcowej na 613 i 96 w Domaradzu na 915. Szczegółowej informacji w tym zakresie udzielił Wójt Gminy na zebraniu wiejskim w dniu 23 grudnia 2007 r ( zapis w protokole zebrania).


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie badań geoelektrycznych i elektrooporowych celem rozpoznania terenów wodonośnych dla działek nr 3309, 3310 na przysiółku "Krzywa" przez firmę "Sinus" P.U.H. w Strzyżowie (Pan Piotr Ciepliński) z możliwością doprowadzenia wody do przysiółka Domaradz Poręby.


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę, dla miejscowość Domaradz firmie "Rein" Rzeszów " koncepcja została opracowana, wraz z kosztorysem rozbudowy ujęcia wody w Golcowej.


 1. W maju 2008 r. opracowano koncepcję na sieć wodociągową z ujęcia wody Golcowa dla zainteresowanych mieszkańców miejscowości Domaradz i Domaradz Poręby ze zbiornika wyrównawczego w "Głęboczce", oraz rozpoznano możliwość doprowadzenia wody dla miejscowości Domaradz Poręby i Zatyle z miejscowości Ujazdy.


 1. W miesiącu czerwcu 2008 roku zostało zlecone wykonanie studni głębinowej w miejscowości Golcowa ( w rejonie stacji uzdatniania wody) w związku z planowanym wykonaniem sieci do Domaradza, firmie Algeo z Grabownicy .


 1. Na wniosek Wójta Gminy , w dniu 23 lipca br Rada Gminy w Domaradzu podjęła uchwalę w sprawie zakupu działek pod ujecie wody. Poczyniono starania zakupu trzech działek w Golcowej

  1. wynegocjowano cenę zakupu w kwocie 3000 zł, przygotowano kompletne dokumenty do zakupu działek i ustalono akt notarialny.

  2. Pomimo podpisania protokołu uzgodnień właściciel nie zgłosił się do podpisania aktu notarialnego.


 1. W miesiącu lipcu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki nr 5648 o pow. 0,19 ha, z Panem Tadeuszem Śmigiel - działka nie posiada uregulowanego stanu prawnego.


 1. W miesiącu lipcu 2008 r podjęto ponowne starania o zakup działki nr 5968 o pow. 0,05 ha w Golcowej na wykonanie studni," w dniu 11 sierpnia 2008 r. z właścicielem działki podpisano protokół ustalenia ceny.


 1. W dniu 11 sierpnia 2008 r dokonano kolejnego rozpoznania terenów wodonośnych obok ujęcia wody w Golcowej, przy udziale Pana Zbigniewa Deręgowskiego przedstawiciel firmy Algeo.


Reasumując Rada Gminy w Domaradzu docenia osobiste zaangażowanie wójta w realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej Domaradz - Lutcza, oraz czynione starania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Poczynione starania w zakresie pozyskania nowych źródeł wody na tym etapie są adekwatne do posiadanych środków finansowych oraz możliwości technicznych firm prowadzących badania w tym zakresie.

Mieszkańcy o podejmowanych działaniach byli informowani przez Wójta Gminy na zebraniach wiejskich organizowanych przez sołtysów wsi.


powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2024r. 21:54:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.