URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXI/142/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

 

Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a co następuje :

 

§ 1

 

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 104 233,98 zł.,

 

Dział Treść kwota

 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę 16,00

dochody bieżące 16,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 16,00

 

600 Transport i łączność 22 176,00

dochody majątkowe 22 176,00

- sprzedaż koparki i złomu 22 176,00

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 73 741,00

dochody bieżące 1 120,00

- zwrot za opłatę „Białej Karty” 900,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 220,00

dochody majątkowe 72 621,00

- środki na dofinansownie własnych inwestycji 72 621,00

 

750 Administracja publiczna 361,98

dochody bieżące 361,98

- dywidenda 49,10

- wpłata spółki wodnej 253,88

- odsetki od nieterminowych wpłat 59,00

 

801 Oświata i wychowanie 1 000,00

dochody bieżące 1 000,00

- wpływy z najmu i dzierżawy 1 000,00

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 939,00

dochody bieżące 6 939,00

- zwrot podatku VAT 6 389,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 550,00

 

  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 104 233,98 zł.,

 

Dział Rozdział Treść Kwota

 

600 Transport i łączność 28 333,98

60016 Drogi publiczne gminne 28 333,98

Wydatki bieżące 28 333,98

 

750 Administracja publiczna 42 000,00

75022 Rady gmin 22 000,00

Wydatki bieżące 22 000,00

75023 Urzędy gmin 10 000,00

Wydatki bieżące 10 000,00

W tym;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000,00

75095 Pozostała działalność 10 000,00

Wydatki bieżące 10 000,00

W tym:

Dotacja dla Gminy Ujazd 10 000,00

 

801 Oświata i wychowanie 33 900,00

80101 Szkoły podstawowe 20 600,00

Wydatki bieżące 20 600,00

80110 Gimnazja 5 000,00

Wydatki bieżące 5 000,00

80113 Dowożenie uczniów 8 300,00

Wydatki bieżące 8 300,00

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -

Pomoc finansowa dla Gminy Ujazd

Uchwała  Nr XXI/ 143/08
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 10 października 2008 r.

 

w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Gminy Ujazd. 


  Na  podstawie  art.10 ust 2, 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )

 

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

 

§ 1

 

1. Gmina Domaradz udziela Gminie Ujazd pomocy finansowej w wysokości

10 000,00 złotych z przeznaczeniem dla ofiar trąby powietrznej.

  1. Podstawą przekazania środków o których mowa w ust. 1 będzie umowa, której

projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -

Wskazanie jednostek budżetowych które tworzą rachunek dochodów własnych.

Uchwała Nr XXI/144/ 08

RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 10 października 2008 r.

 

 

w sprawie wskazania jednostek budżetowych które tworzą rachunek dochodów własnych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 22 ust.3

i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)

 

Rada Gminy uchwala

co następuje:

 

§ 1

Rachunek dochodów własnych utworzą jednostki budżetowe:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu,

3/ Zespół Szkół w Golcowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej,

4/Zespół Szkół w Golcowej – Gimnazjum w Golcowej,

5/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej,

6/ Gimnazjum w Domaradzu

7/ Zespół Szkół w Baryczy – Szkoła Podstawowa w Baryczy,

 

§ 2

 

Dochody własne gromadzone będą z tytułu:

  1. Odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie usług konsumpcyjnych,

  2. Odpłatności za wynajem pomieszczeń,

  3. Odsetek od rachunku,

 

 

§ 3

Dochody własne przeznacza się na :

1) Wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki,

2) Prowadzenie żywienia w stołówkach ,

3) Zakup rzeczowych aktywów trwałych.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom jednostek budżetowych.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr XXIII/135/04 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych które utworzą rachunek dochodów własnych.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -

Wytypowanie przedstawiciela Gminy do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Brzozowie.

Uchwała Nr XXI/145/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy do pracy w Powiatowej Radzie

Zatrudnienia w Brzozowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn.zm.) oraz art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji

i zatrudnienie i instytucjach rynku pracy(Dz.U. z 2008 r Nr 69, poz. 415 z późn.zm.)

 

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

 

§ 1

 

Na przedstawiciela Gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie typuje się Pana Jana Pilcha zam. Domaradz 363

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr XXI/ 146/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r

 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Domaradz

i nadania jej statutu.

 

 

Na podstawie art. 5b ust.3 oraz art. 7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.

1591 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Domaradz

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Domaradz.

 

§ 2

Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Gminy Domaradz

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Określa się termin do dnia 31 grudnia 2008 roku na ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Gminy Domaradz I kadencji zgodnie z nadanym Statutem.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -

Stanowisko w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren Gminy Domaradz

Uchwała nr Nr XXI/141/08 Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r.

w sprawie stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren Gminy Domaradz

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Uznaje się budowę drogi ekspresowej S-19, łączącą północną i południową cześć kraju za działanie słuszne i korzystne dla rozwoju regionu.
§ 2
1.Rada Gminy wnosi , aby rozważyć wariant wskazany przez mieszkańców Domaradza, który przebiega stroną zachodnią i został nakreślony na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.
2.Za niedopuszczalne uznaje się przedłożone przez projektanta warianty .
§ 3
Uzasadnienie wskazania wariantu przez mieszkańców stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 03:26:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.