URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zgoda na zbycie nieruchomości lokalowych

Uchwala Nr XV/ 114/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  17 kwietnia 2008 roku
 
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości lokalowych.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (I)z. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 13 ust.l, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.)
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na zbycie z zachowaniem pierwszeństwa najemców,
lokali mieszkalnych w wielomieszkaniowym  budynku w Baryczy Nr  195  usytuowanym na działce Nr 1497/7  z przynależnymi pomieszczeniami, urządzeniami i udziałem we wspólnych częściach budynku oraz działki.
 
Lp
Nr lokalu
Powierzchnia
mieszkalna w m2
Udział w częściach wspólnych budynku
i gruntu
1
1
71,3
713/3394
2
2
78,6
786/3394
3
3
43,8
438/3394
4
4
77,1
771/3394
5
5
68,6
686/3394
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Zmiany w składzie osobowym komisji

Uchwała Nr XV /113/ 08
Rady Gminy Domaradz
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych Komisji .
 
  Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
 
 
Rada Gminy u c h w a l a
 co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr II /4 / 2006 Rady Gminy Domaradz z dnia 04 grudnia 2006r. 
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Gminy Domaradz
dokonać zmiany w § 1:
1/ w  pkt  1 ppkt 1/ otrzymuje nowe brzmienie o treści:
    " Pan Stanisław Łobodziński."
2/ w pkt 2 dodaje się ppkt 7/ "Pan Stanisław Łobodziński"
 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i ścieki

UCHWAŁA Nr XV/112/08
RADY GMINY DOMARADZ   
 z dnia 17 kwietnia 2008r.
 
  
w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz.U. z  2006r. Nr.123,poz. 858 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Domaradz Nr VI/36/07 z dnia 14 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, do dnia 30 czerwca 2008r   
    
       § 2
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo
    przyjęty.
 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Zmiany w budżecie

Uchwała Nr XV/111/08

Rady  Gminy  Domaradz

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.
 
Rada Gminy Domaradz
u c h w a l a  co następuje :
 
 
§ 1
 
1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  552 266,54 zł.,
 
Dział Treść   kwota 
 
750  Administracja publiczna    300,20
   - dotacja z powiatu na pokrycie kosztów przejazdu
  poborowych  300,20
 
758  Różne rozliczenia    541 407,00
   Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 541 407,00
 
801 Oświata i wychowanie  4 259,34
   - odszkodowanie od ubezpieczyciela   4 259,34
 
926 Kultura fizyczna i sport    6 300,00
   - dotacja na dofinansowanie zajęć dla uczniów z
  Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych    6 300,00
  
2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  552 266,54 zł.,
 
Dział   Rozdział    Treść Kwota
 
600    Transport i łączność   107 341,34
    60011    Drogi publiczne krajowe 46 780,00  
  Wydatki majątkowe 46 780,00 
    60016    Drogi publiczne gminne  60 561,34
Wydatki bieżące   60 561,34
 
630    Turystyka 17 000,00
    60095    Pozostała działalność   17 000,00
Wydatki majątkowe  17 000,00
 
400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
  elektryczną, gaz i wodę    5 000,00
40002   Dostarczanie wody   5 000,00
  Wydatki bieżące   5 000,00  
 
700    Gospodarka mieszkaniowa  11 000,00
  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  11 000,00
  Wydatki bieżące  11 000,00 
 
750    Administracja publiczna  58 552,20
   75023 Urzędy gmin    56 252,00
  Wydatki bieżące  47 952,00
  w tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  24 452,00
  Wydatki majątkowe   8 300,00
   75045 Komisje poborowe    300,20
  Wydatki bieżące   300,20
   75095 Pozostała działalność     2 000,00
Wydatki bieżące 2 000,00
 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  16 200,00
      75412 Ochotnicze straże pożarne    16 200,00
Wydatki bieżące   16 200,00
 
756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
    jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz
    wydatki związane z ich poborem   1 700,00
   75647     Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
  budżetowych  1 700,00
  wydatki bieżące 1 700,00
 
801    Oświata i wychowanie   304 873,00
  80101  Szkoły podstawowe   209 881,00
Wydatki bieżące 209 881,00
  W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    154 890,00  
  80103  Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  2 890,00
  Wydatki bieżące    2 890,00
 W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   920,00
  80110  Gimnazja  77 305,00
  Wydatki bieżące  77 305,00
  W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  63 846,00   
  80104  Przedszkola    7 797,00
  Wydatki bieżące    7 797,00
  W tym:
  Dotacja   7 797,00 
  80113  Dowożenie uczniów do szkół    7 000,00
  Wydatki bieżące    7 000,00
 
852    Pomoc społeczna     18 000,00
  85202  Domy pomocy społecznej   18 000,00
  Wydatki bieżące  18 000,00
 
926    Kultura fizyczna i sport   12 600,00
  92695  Pozostała działalność   12 600,00
  wydatki bieżące   12 600,00
  w tym;
  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  11 340,00
 
§ 2
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 
Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia
 
600 Transport i łączność   3 000
    60016  Drogi publiczne gminne   3 000  
    Wydatki bieżące   3 000 
 
 
754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa    3 000
  75412  Ochotnicze straże pożarne  3 000
  Wydatki bieżące 3 000
 
  §  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Odmowa usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XV/110/08

Rady Gminy  Domaradz

z dnia  17 kwietnia 2008 r.

 
w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wezwania p. Wojciecha Gierczaka do usunięcia naruszenia prawa,
 
Rada Gminy  uchwala
co następuje:
 
§ 1
 
Odmówić usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Domaradz Nr XXI/165/01 z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy, wskazywanego w wezwaniu p. Wojciecha Gierczaka z dnia
4 kwietnia 2008 r. z powodów podanych w uzasadnieniu do uchwały.
 
§ 2
Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi reprezentującemu Wzywającego.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Działania na rzecz obszaru objętego LSR

Uchwała  Nr XV/109/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia 17 kwietnia 2008r.
 
w sprawie działania na rzecz rozwoju obszaru
objętego Lokalną Strategią Rozwoju
 
 
Działając na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) i art. 15 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.U. Nr 64, poz. 427) oraz § 9 ust. 2 statutu stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska"
 
Rada Gminy  uchwala
co następuje:
 
§ 1
 
W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska" Gmina  Domaradz deklaruje działanie na rzecz rozwoju  obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 
     § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
     § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego GOK

Uchwała Nr XV/ 108/08
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  17  kwietnia  2008 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
    Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za rok 2007.
 
Na  podstawie  art.  18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaradzu  składającego się z :
1/  bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r.  wykazującego po
    stronie aktywów i pasywów kwotę 7.338,25  zł stanowiącego załącznik
    Nr 1  do uchwały.,
    2/  rachunku  zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
    zamykający się  stratą w wys. 18.754,40 stanowiący załącznik Nr 2 do
    uchwały,
  3/ informacji dodatkowej stanowiącej załącznik  Nr 3 do Uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Realizacja wspólnej inwestycji z GDDKiA

Uchwała  Nr XV/107/08 
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 17 kwietnia  2008 r.
 
w  sprawie  realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 

  Na  podstawie  art.18 ust. 2 pkt  4, oraz art. 45 i art. 51 ust. ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm)  art.  184 ust. 1 pkt 13 ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 z póź. zm.), oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) 
 
Rada  Gminy Domaradz
 uchwala co  następuje :
 
§ 1
 
Zrealizować wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa chodnika dla pieszych oraz zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 9 Radom " Barwinek w miejscowości Domaradz
 
§ 2
 
Ustala się wartość udziału Gminy w inwestycji określonej w  §1, w roku 2008 do kwoty  46. 780,00 zł .

§ 3
 
Zawarcie szczegółowego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała  Nr XV/106/08
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  17 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
 
 
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnych  położonych w Golcowej Nr 9882/1 o pow. 0,40 ha
i Nr 9863/1 o pow. 0,34 ha.
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Uchylenie regulaminu

Uchwała Nr XV/ 105/08
Rada Gminy Domaradz
z dnia 17 kwietnia 2008r.
 
 
W sprawie uchylenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ekwiwalentu pieniężnego równoważącego koszty dowożenia ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych realizację obowiązku szkolnego.
 
   Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późń. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/284/02 Rady Gminy Domaradz z dnia 09 października 2002 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ekwiwalentu pieniężnego równoważącego koszty dowożenia ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych realizację obowiązku szkolnego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Likwidacja SP ZOZ w Domaradzu

UCHWAŁA Nr XV/104/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  17 kwietnia 2008 r.
 
 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
    w Domaradzu.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), oraz art. 36 i art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zmian)
 
Rada Gminy uchwala
co następuje:
 
§ 1
 Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu, zwanego w dalszej części uchwały " Zakładem"  z dniem 31 lipca 2008 roku.
 
§ 2
Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu, dalsze nieprzerwane ich udzielanie w dotychczasowym zakresie wynikającym
z umowy zawartej z NFZ , bez istotnego ograniczenia ich dostępności,  warunków udzielania i jakości, będzie zapewniać Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Domaradzu"  36-230 Domaradz 327 , który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 sierpnia 2008 r.
 
§ 3
 1. Mienie stanowiące własność Gminy Domaradz podlega zwrotowi przez
 likwidowany Zakład z dniem zaprzestania działalności.
2.  Mienie dotychczas wykorzystywane przez likwidowany Zakład  podlegać
     będzie:
  1/ odpłatnemu wydzierżawieniu pomieszczeń  dla Niepublicznego     Zakładu Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Domaradzu".
  2/ sprzedaży pozostałych składników  majątkowych ( pozostałych   środków trwałych w użytkowaniu) dla  Niepublicznego Zakładu Opieki   Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Domaradzu".
3. Mienie określone w § 3 ust. 1 pkt  2  które nie zostanie zbyte na rzecz  
    podmiotu o którym mowa w pkt  2 , podlegać będzie sprzedaży
z pierwszeństwem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne na terenie gminy.
 
§ 4
1. Czynności związane z likwidacja Zakładu wynikające z niniejszej uchwały
    realizowane będą przez likwidatora Zakładu powołanego przez wójta gminy
    w drodze odrębnego zarządzenia.
2. Do czynności określonych w ust. 1 należą w szczególności:
  1/ przeprowadzenie inwentaryzacji mienia likwidowanego Zakładu,
  2/ sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej       zakończenia,
  3/ protokólarne przekazanie mienia likwidowanego Zakładu gminie.
  4/ dokonanie czynności prawnych wynikających z przepisów prawa pracy     wobec pracowników likwidowanego Zakładu,
  5/ przygotowanie niezbędnych dokumentów do wykreślenia Zakładu
      z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  6/ przekazanie dokumentacji medycznej i finansowej podmiotom zgodnie
      z odrębnymi przepisami.
 
§ 5
1. Ustala się termin otwarcia postępowania likwidacyjnego na dzień 30 kwietnia 2008 roku.
2. Ustala się termin zakończenia czynności związanych z likwidacją na dzień 31 lipca 2008 roku.
 
§ 6
Zobowiązania i należności likwidowanego Zakładu stają się zobowiązaniami
i należnościami gminy zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowania na terenie gminy.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania SP ZOZ

Uchwała Nr XV/103/08
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 17 kwietnia  2008 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
   za 2007 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
   Zdrowotnej w Domaradzu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.Uz . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art.  53  ust.1  ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu składające się z :
    1/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazującego po 
    stronie aktywów  i pasywów kwotę  72.230,75 zł. stanowiącego załącznik
    Nr 1 do uchwały,
    2/ rachunek zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
    zamykający się stratą w kwocie  53.475,82 zł stanowiącego załącznik
    Nr 2 do uchwały,
   3/  informacji dodatkowej stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -

Udzielenie absolutorium Wójtowi

Uchwała  Nr XV/102/08

Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  17 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
  za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
( Dz.U. Nr 249,poz. 2104 z późn.zm), po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy  z realizacji budżetu gminy za 2007 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Udzielić Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2007 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 04:00:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.