URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

 

UCHWAŁA NRXVIII/130/08

RADY GMINY domaradz

z dnia 23 lipca 2008 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)


Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Domaradz, nazwanego MPZP "GOLCOWA " BARYCZ 1/2008".


§ 2


Przedmiotem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "GOLCOWA " BARYCZ 1/2008" będzie obszar położony na pograniczu dwóch miejscowości: Golcowa i Barycz w Gminie Domaradz, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią koloru czarnego.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -

Przystąpienie do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań

 

UCHWAŁA Nr XVIII/ 129/08

RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 23 lipca 2008r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)


Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Przystąpić do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz, uchwalonego Uchwałą

Nr XIV/101/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2000 r.§2


Przedmiotem zmiany studium będzie obszar położony na pograniczu dwóch miejscowości: Golcowa i Barycz w gminie Domaradz, który został oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią koloru czarnego.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

UCHWAŁA  Nr XVIII/128/08
RADY   GMINY   DOMARADZ  
z dnia  23 lipca 2008 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stanowiący załącznik do uchwały.

 § 2

Traci moc uchwała Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz z 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieniona Uchwałą Nr VI/35/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, Uchwałą Nr VII/49/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Przepisy uchwały mają zastosowanie od dnia 1 września 2008 r.

Załącznik do uchwały
Nr XVIII/ 128/08
Rady Gminy Domaradz

z dnia 23 lipca 2008 r.


Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1) ustawie należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 roku Nr 256 poz.2572z póżn. zm.).
  2) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych,
  3) kolegiach - należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych,
  4) ośrodkach - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży , o których mowa w art.16 ust.7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki,
  5) uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów  i wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie gminy Domaradz,
  6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium i ośrodka,  do którego uczęszcza uczeń,
  7) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora,
  8) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200 % kwoty,  o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
  9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
  10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę , o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U z 2008 r., Nr 115, poz.728)
  11) innych okolicznościach -  należy rozumieć przez to występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny,
  12) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek,
  13) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie  okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację materialną ucznia lub klęski żywiołowej,
  14) pełna kwota zasiłku losowego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
  15) stypendyście - należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.


Rozdział II

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 2


1. Stypendium szkolne może być przyznane w zależności od sytuacji materialnej ucznia, oraz innych okoliczności, w pełnej lub częściowej wysokości.
2. Stypendium szkolne w pełnej wysokości wynosi 100 % maksymalnego miesięcznego stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne w częściowej wysokości stanowi od 40 do 80 % stypendium w pełnej wysokości.
4. W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych wysokość przyznanego stypendium szkolnego stanowi różnicę pomiędzy miesięczną wysokością ustaloną w sposób określony w ust. 2 lub 3, a sumą miesięcznych wysokości innych pobieranych stypendiów o charakterze socjalnym.


Rozdział III

FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

  § 3

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę, po uwzględnieniu opinii dyrektora, o której mowa w art. 90 n ust.2 pkt.1 ustawy.

    § 4

Opinia dyrektora powinna określać szczegółowo formy pomocy materialnej :
- rodzaj zajęć edukacyjnych organizowanych w szkole i koszt udziału w nich,
- rodzaj zajęć edukacyjnych organizowanych poza szkołą i ich organizatora a także szacunkowy koszt udziału w nich,
- wskazać nazwę rzeczy o charakterze edukacyjnym będących przedmiotem pomocy w szczególności tytuły podręczników, słowników, itp. ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistych indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia danej szkoły w tym zakresie.

   § 5

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych przedmiotowych, wycieczek szkolnych o charakterze turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kursów językowych, ćwiczeń dla dyslektyków, dysgrafików  organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 6

Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć zakupu podręczników do nauki, słowników ,encyklopedii, artykułów szkolnych piśmienniczych, papierniczych i biurowych, obuwia sportowego, stroju szkolnego galowego (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula), stroju na zajęcia wychowania fizycznego (bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne, strój kąpielowy), stroju na zajęcia praktyczne w zależności od kierunku kształcenia, stroju sportowego odpowiedniego do uprawianej przez ucznia dyscypliny sportowej, oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń w tym sprzęt komputerowy, edukacyjne programy komputerowe, dostęp do internetu i opłata abonamentowa za internet.

  § 7

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć  zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji,  zakupu posiłków, dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej .

  § 8

Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w  formach określonych w § 5 - 7 nie jest możliwe lub nie jest celowe.


§  9

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

Rozdział IV

 TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 10

1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:
a) rodziców ucznia
b) pełnoletniego ucznia
c) dyrektora
lub z urzędu.

2. Jeżeli wnioskodawcami  są rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub jeżeli stypendium przyznaje się z urzędu, to przed  przyznaniem stypendium szkolnego zasięga się opinii dyrektora.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 wraz z kompletem załączników składa się w Urzędzie Gminy w Domaradzu w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.3.

§ 11

1. Stypendium szkolne przyznaje wójt gminy Domaradz, w formie decyzji administracyjnej.
2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego (miesięcznie oraz za cały rok szkolny), jego formy oraz okres, na który stypendium jest przyznane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania Wójta Gminy Domaradz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego

§ 12

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 13

 1. Stypendium szkolne może być realizowane w zależności od udzielanej formy poprzez:

  1. refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków po przedstawieniu faktur, rachunków uproszczonych, bądź poświadczonych przez dyrektora szkoły oświadczeń rodziców co do odbycia i kosztów wycieczek szkolnych, potwierdzających zakup usługi lub towaru w formie bezgotówkowej , przelewem na rachunek bankowy rodziców lub pełnoletniego ucznia, wskazany we wniosku o którym mowa w § 10 pkt.4 regulaminu.

  2. Na prośbę rodziców lub pełnoletniego ucznia biorącego udział w zajęciach edukacyjnych wymienionych w Rozdziale III § 5 regulaminu stypendium może być również realizowane w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne, po wystawieniu przez nią faktury lub rachunku i zaakceptowaniu wydatków. Na fakturze lub rachunku musi być wyszczególnione imię i nazwiska oraz miejsce zamieszkania ucznia biorącego udział w danych zajęciach edukacyjnych.

  3. Faktury, bądź rachunki uproszczone powinny być wystawione imiennie na ucznia. W przypadku gdy wartość faktury lub rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, zwrot poniesionych kosztów nastąpi tylko do wysokości świadczenia. W sytuacji gdy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości faktury lub rachunku. Na fakturach lub rachunkach nazewnictwo zakupionych artykułów powinno być zgodne z katalogiem artykułów wymienionych w § 5, 6 i 7 regulaminu.

 2. Termin wypłaty stypendium ustala się:

  1. dla refundacji o której mowa w ust. 1 pkt.1 do 15 każdego miesiąca za faktury lub rachunki złożone w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty

  2. za faktury lub rachunki o których mowa w ust.1 pkt.2 w terminie uzgodnionym z jednostką prowadząca zajęcia edukacyjne.

  3. W uzasadnionych przypadkach refundacja może być dokonana w krótszych okresach uzgodnionych z wnioskodawcą.

  4. W miesiącu czerwcu faktury należy składać najpóźniej w dniu zakończenia zajęć szkolnych, a w miesiącu grudniu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie przerwy świątecznej przez uczniów.

 3. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach o których mowa w ust. 1 zostanie dokonana,  jeżeli spełniają one następujące warunki:
    a) dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium,
    b) są zgodne z formami określonymi w decyzji o której mowa w § 11 ust. 1,
    c) ceny przyjęte w dokumentach o których mowa w ust. 2 są racjonalne.

d) udokumentowane koszty zakupu pomocy rzeczowej z okresu ferii letnich będą refundowane do wysokości stypendium przyznanego na kolejny rok szkolny w okresie od września do grudnia.

4. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji o której mowa w § 11 ust. 1

§ 14

Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w dwóch transzach, pierwsza - do końca maja , za okres od stycznia do czerwca, a druga - do końca listopada, za okres od września do grudnia, bezgotówkowo, przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku przez wnioskodawcę .

§ 15

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego .

2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić wójta gminy Domaradz o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.


Rozdział V

 TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO.

§ 16

1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych do składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, z tym, że w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy załączać do niego zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 17

1. Zasiłek szkolny przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w formie decyzji administracyjnej.

2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

  § 18

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie.

2. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi od 40 do 80 % zasiłku szkolnego w pełnej wysokości.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 19

1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wypłaca się jednorazowo do końca czerwca, jeżeli decyzja, o której mowa w § 17 ust. 1 regulaminu wydana została do tego dnia lub do końca grudnia, jeżeli decyzja,  o której mowa w § 17 ust. 1 wydana została do tego dnia.

2. Zasiłek szkolny realizuje się poprzez refundację poniesionych kosztów.

3. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego, jest przedłożenie w terminach o których mowa w ust. 1 faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.

4. Przepisy §13 ust.1 stosuje się odpowiednio, jeżeli zasiłek szkolny przyznany jest w formie pomocy rzeczowej.

5. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej o której mowa w § 17 ust. 1.

 Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM


1.Imię i nazwisko wnioskodawcy:...........................................................................................

adres zamieszkania wnioskodawcy :....................................................................................

adres stałego zameldowania wnioskodawcy: ......................................................................

telefon :....................................................................................................................................

nr rachunku bankowego"""""""""""""""""""""""""...

2. Imię i nazwisko ucznia: """""""""""""""""""""""""...

Data i miejsce urodzenia ucznia:.........................................................................................

Imię i nazwisko matki ucznia:"""""""""""""""""""""""..

Imię i nazwisko ojca ucznia: """"""""""""""""""""""""

3. Miejsce zamieszkania ucznia: """""""""""""""""""""""..

""""""""""""""""""""""""""""""""""""

4. Nazwa i adres szkoły (kolegium, ośrodka) do której uczeń uczęszcza: """"""...

"""""""""""""""""""""""""""""""""""".

klasa........................................................................................................................................


5. Wnioskuję o przyznanie1 :

a) stypendium szkolnego

b) zasiłku szkolnego

6. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej 2:


Lp.

Rodzaj formy stypendium

Opis

Koszty w zł

1.

pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole

(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać szkołę, która je realizuje)

2.

pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą

(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać ich organizatora)

3.

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

(wskazać nazwę rzeczy, będących przedmiotem pomocy)
4.

pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania3

(wskazać rodzaj kosztów oraz miejsce ich ponoszenia)

5.


RAZEM:7. Informacja o sytuacji rodziny ucznia.

W rodzinie ucznia występuje4:

a) bezrobocie

b) niepełnosprawność

c) ciężka lub długotrwała choroba

d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

e) alkoholizm

f) narkomania

g) niepełna rodzina

8. Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych5

""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

9. Informacja o pobieraniu innych świadczeń społecznych (np. bezpłatny posiłek i inne).

""""""""""""""""""""""""""""""""""""".."""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

10. Uzasadnienie wniosku: (opis faktycznej sytuacji majątkowej )

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Imiona i nazwiska , PESEL członków rodziny , stopień pokrewieństwa

1).....................................................................................................................................

2).....................................................................................................................................

3).....................................................................................................................................

4).....................................................................................................................................

5).....................................................................................................................................

6).....................................................................................................................................

7).....................................................................................................................................

8).....................................................................................................................................

9).....................................................................................................................................

10)....................................................................................................................................12. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.

13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych Gminy Domaradz dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)


................................................. .............................................................

(miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy)


Do wniosku załączam :

 1. Zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny w ilości ".. sztuk.

2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

O Ś W I A D C Z E N I E
Ja niżej podpisany...............................................................................................................

zam........................................................................ legitymujący się dowodem osobistym nr

.............................................wydanym przez............................................................................

świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, świadomy celu składania danych zawartych we wniosku oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.

Ponadto oświadczam, że syn/córka............................................................................................

uczeń klasy....................w szkole ..............................................................................................

nie otrzymuje/ otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

ani nie składałem/ składałem ( jeśli tak to wpisać nazwę i adres jednostki w której został złożony wniosek)........................................................................................................................

wniosku o takie stypendium na rok szkolny """""""""


....................................................... ................................................................

(miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie)

1 Należy podkreślić właściwe

2 Należy zakreślić jedną lub kilka pożądanych formy pomocy materialnej.

3 Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów

4 Należy podkreślić właściwe

5 Należy określić rodzaj stypendium, jego wysokość oraz okres pobierania

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy

 

U C H W A Ł A Nr XVIII/ 127/08

RADY GMINY Domaradz

z dnia 23 lipca 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:§ 1


Uznać skargę Pana Adama Marczaka, zawartą w piśmie z dnia 16 czerwca 2008 r., dotyczącą nie wydania decyzji o warunkach zabudowy za zasadną .

Zobowiązać Wójta Gminy do wydania decyzji w terminie do 30 września 2008 r.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -

Zmiany w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XVIII/126/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 23 lipca 2008 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.


Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a co następuje :§ 1


 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9 636,00 zł.,


Dział Treść kwota


756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 636,00

Dochody bieżące 9 636,00

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 9 636,00


 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 316 362,01 zł.,


Dział Rozdział Treść Kwota


600 Transport i łączność 76 227,00

60016 Drogi publiczne gminne 62 000,00

wydatki bieżące 62 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 727,00

Wydatki majątkowe 11 727,00

60095 Pozostała działalność 2 500,00

Wydatki bieżące 2 500,00


630 Turystyka 4 100,00

63095 Pozostała działalność 4 100,00

Wydatki inwestycyjne 4 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00

Wydatki bieżące 11 200,00

Wydatki inwestycyjne 3 800,00


750 Administracja publiczna 142 700,00

75023 Urzędy gmin 133 900,00

Wydatki bieżące 133 900,00

75095 Pozostała działalność 8 800,00

Wydatki bieżące 8 800,00


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 850,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 7 850,00

Wydatki bieżące 7 850,00


801 Oświata i wychowanie 33 441,01

80101 Szkoły podstawowe 13 441,01

Wydatki bieżące 13 441,01

80110 Gimnazja 20 000,00

Wydatki bieżące 20 000,00


851 Ochrona zdrowia 9 636,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 636,00

wydatki bieżące 9 636,00

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000,00


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 408,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 708,00

Wydatki bieżące 18 708,00

W tym:

Dotacja podmiotowa dla GOK 18 708,00

92116 Biblioteki 4 000,00

Wydatki bieżące 4 000,00

W tym:

Dotacja podmiotowa dla biblioteki 4 000,00

92195 Pozostała działalność 4 700,00

Wydatki bieżące 4 700,00


 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 408,00 zł.,


Dział Rozdział Treść Kwota


750 Administracja publiczna 5 408,00

75023 Urzędy gmin 5 408,00

Wydatki bieżące 5 408,00

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 408,00

§ 2


1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 301 318,01 zł., którego źródłem finansowania ustala się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych.


§ 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych 301 318,01 zł§ 3


1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania planowanego deficytu budżetu gminy poprzez zmniejszenie przychodu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 213 997,86 złotych, a jako źródło finansowania planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 213 997,86 złotych.

Zmniejsza się:

§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 213 997,86 złotych.

Zwiększa się:

§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych o kwotę 213 997,86 złotych.


2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania spłat kredytów planowanych na 2008 rok w kwocie 282 852,00 złotych poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów w kwocie 282 852,00 złotych oraz zwiększenie przychodów z innych rozliczeń krajowych w kwocie 282 852,00 złotych

Zmniejsza się:

§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 282 852,00 złotych.

Zwiększa się:

§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych o kwotę 282 852,00 złotych.§ 4


 1. Limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu ustala się w kwocie 426 278,00 zł

2. W Uchwale Nr XII/89/08 Rady Gminy Domaradz z dnia 18 stycznia 2008 r.

w § 8 skreśla się ust. 3 "zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek

zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

do kwoty 282 852 zł."


§ 5


 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:


Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia


801 Oświata i wychowanie 1 920,00

80101 Szkoły podstawowe 1 920,00

Wydatki bieżące 1 920,00


926 Kultura fizyczna i sport 1 920,00

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

i sportu 1 920,00

Wydatki bieżące 1 920,00


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnych

 

Uchwała Nr XVIII/ 125 /08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 23 lipca 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości rolnych położonych w Golcowej Nr 5463 o pow. 0,10 ha , Nr 5464 o pow. 0,10 ha oraz Nr 5465 o pow. 0.05 ha

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -

Zmiana uchwały w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym

 Uchwała Nr XVIII/ 124/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 23 lipca 2008 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na okres pięciu lat.


Na podstawie art. 18 ust 2 , pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 20 ust. 3 , art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późn.zm. )Rada Gminy uchwala

co następuje :

§ 1


W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na okres pięciu lat

w Rozdziale I wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu trzecim liczbę "28" zastępuje się "27"

2) w wierszu czwartym liczbę "1.522,65" zastępuje się "1.442,65"

3) skreśla się ust. 7

4) dotychczasowy ust. 8 otrzymuje oznaczenie ust. 7.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 04:05:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.