URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta

UCHWAŁA Nr XVI/122/08

Rady Gminy Domaradz
 z dnia  16 maja  2008 r.
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaradz.
 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmian.) ,oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U z 2005 r Nr 146 poz. 1223 z późn. zmian.)
 
 Rada Gminy uchwala 
co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. Ustala się dla  Pana Jana Pilcha  Wójta Gminy Domaradz , wynagrodzenie miesięczne w wysokości:      
 
  1. wynagrodzenia zasadnicze w kwocie 4.700 zł
  2. dodatek funkcyjny 1.700 zł
  3. dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie     1.600 zł
  1. dodatek za wysługę lat w wysokości 18 % 
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie       846zł
/ Dodatek za wysługę lat wzrasta o 1 %, za każdy
     dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
     wynagrodzenia zasadniczego/.
 
2. Stawki wynagrodzenia ustalone w ust. 1 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia
2008 roku.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -

Wyrażenie zgody na wynajem ośrodka

Uchwała  nr  XVI /121/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  16 maja 2008r.
 
 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pięciu lat  lokalu
  w budynku "Ośrodka  Zdrowia "w Domaradzu
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z póżn. zm./ oraz art.. 13 ust. 1, art..37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póżn.zm./
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje:
 
  § 1
 
1. Wyraża się zgodę na wynajem na okres pięciu lat  lokalu o pow. 175,82 m2 w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Domaradzu Nr 327  z przeznaczeniem na działalność  leczniczą prowadzoną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Ośrodek Zdrowia w Domaradzu".
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
   § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2008r.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XVI/120/08   

  Rady  Gminy  Domaradz

z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
   
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.
 
Rada Gminy Domaradz
u c h w a l a  co następuje :
 
 
§ 1
 
1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 92 000,00  zł.,
 
Dział Treść      kwota 
 
852   Pomoc społeczna  92 000,00
Dochody bieżące  92 000,00
- środki na realizację Programu Integracji Społecznej 92 000,00
 
2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 244 000,00 zł.,
 
Dział   Rozdział    Treść     Kwota
 
600    Transport i łączność   152 000,00
    60016 Drogi publiczne gminne   152 000,00
       wydatki bieżące    152 000,00
 
852    Pomoc społeczna 92 000,00
    85295    Pozostała działalność   92 000,00
  Wydatki bieżące  92 000,00
 
§ 2
 
1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 152 000,00 zł, którego  źródłem finansowania ustala się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
   z lat ubiegłych.
 
    § 955   Przychody z innych rozliczeń krajowych      152 000,00 zł
 
§  3
 
1.  Zwiększ się zakres rzeczowy w programie " Poprawa infrastruktury na terenie 
Gminy Domaradz" w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn   
"Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Domaradz poprzez przebudowę 
  odcinków dróg gminnych w miejscowości Golcowa" w latach 2008 - 2009, a 
  wzrost wydatków określa się na kwotę 1 178 526 zł.
 
2.   § 9 pkt 5 Uchwały Nr XIII/89/08 Rady Gminy Domaradz z dnia 18 stycznia 
  2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 otrzymuje brzmienie
  "Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
  z tytułu limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny na kwotę 13 158 666 zł.  
 
§ 4

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

§  5
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 
Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia
 
600 Transport i łączność 45 000
    60016  Drogi publiczne gminne 45 000       
    Wydatki bieżące 45 000 
    Wydatki bieżące    45 000
   W tym:
    Dotacja dla gminy Niebylec na pokrycie
    kosztów remontu drogi gminnej.   45 000
§  6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   
 
§  7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -

Pomoc finansowa dla Gminy Niebylec

Uchwała  Nr XVI/119/08 
 Rady  Gminy  Domaradz
    z  dnia 16 maja 2008 r.
 
w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Gminy Niebylec.
 

  Na  podstawie  art.10 ust 2, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )
 
Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :
 
§ 1
 
1.  Udzielić pomocy finansowej dla Gminy Niebylec w kwocie 45 000,00 złotych  celem partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej Nr 112225 R Lutcza " Zatyle.
2.  Podstawą przekazania środków o których mowa w ust. 1 będzie umowa, której projekt  stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 
    Załącznik  Nr  1
   do  Uchwały  Nr XVI/119/08
    Rady  Gminy  Domaradz
    z  dnia  16 maja 2008 r.
 
Umowa 
Zawarta  w  dniu  ...... 2008 r.  w  Niebylcu  pomiędzy  Gminą Domaradz  reprezentowaną  przez :
mgr  Jana Pilcha " Wójta  Gminy  Domaradz
a:
Gminą Niebylec  reprezentowanym  przez:
mgr Zbigniewa Koraba " Wójta Gminy Niebylec
 
w  sprawie  wspólnego  finansowania  remontu drogi gminnej Nr 112225 R
Lutcza - Zatyle 
Na  podstawie  art. 175 ust. 2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 ) ustala  się  co  następuje:
 
§ 1
 
1. Strony  umowy  zobowiązują  się  do  wspólnego  finansowania  remontu   
drogi  gminnej  nr 112225 R  Lutcza - Zatyle w  km """".  

2. Ustala  się  udział  środków  finansowych  na  wykonanie  zadania
określonego  w  ust 1: 
  - z  budżetu  Gminy Niebylec  w  wysokości  45 000,00 zł
  - z  budżetu  Gminy  Domaradz  w  wysokości  45 000,00 zł
 
§ 2
 
Strony   ustalają , że  w  skład  komisji  powołanej  do  dokonania
odbioru  oraz  rozliczenia  zadania  zostanie  powołany  przedstawiciel  Gminy
Domaradz  wyznaczony  przez  Wójta  Gminy.
 
§ 3
 
Technologia  oraz  zakres  rzeczowy  do  wysokości  środków  określonych  w  § 1  ustalone  zostaną  przez  strony  w  protokole.
 
§ 4
 
W  przypadku  gdy  koszt  realizacji  zaplanowanego  zadania  będzie  niższy
niż  łączna  kwota  przekazana  na  to  zadanie  środków  finansowych  Gminy
Domaradz  i  Gminy Niebylec  rozliczenie  zadania  nastąpi  proporcjonalnie  do  udziału  każdej  ze  stron  niniejszej umowy  w  tym  zadaniu .
§ 5
 
Gmina   Domaradz   przekaże   na   rzecz   Gminy Niebylec  zadeklarowaną  kwotę 
 w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentów  rozliczeniowych.
 
§ 6
 
Umowę  zawiera  się  na  okres od......  do 31 grudnia  2008 r.
 
§ 7
 
Każda  zmiana  umowy  dla  swojej  ważności  wymaga  formy  pisemnej
pod  rygorem  nieważności.
 
§ 8
 
Umowę  spisano  w  czterech  egzemplarzach , po  dwa  dla  każdej  ze  stron.

 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -

Zatwierdzenie taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XVI/117/08
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia  16 maja 2008r
 
 
   
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
    odprowadzanie ścieków.
 
 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr. 123, poz. 858 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy uchwala
co następuje:
 
§ 1
 
Na okres od 01 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku zatwierdza się jedną taryfę dla wszystkich grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie
Domaradz:
 
1/ cena za 1m3 wody we wsi Golcowa  -  4,61 zł plus podatek od towarów i usług VAT
  w wysokości określonej
    odrębnymi przepisami
 
2/ cena za 1m3 wody we wsi Domaradz -  5,99 zł  plus  podatek od towarów i usług VAT 
        w wysokości określonej 
  odrębnymi przepisami
 
3/ cena za 1m3 ścieków -   2,69 zł plus   podatek od towarów i usług VAT
w wysokości określonej
  odrębnymi przepisami   
   
 
§ 2
 
 
 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2.Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -

Wybór zadania i złożenie wniosku

UCHWAŁA Nr XVI/118/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia  16 maja 2008 r.
 
w sprawie  wyboru zadania i złożenia wniosku do " Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich" oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, oraz  art.18 ust. 2 pkt. 15   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmian.)
 
Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się wyboru zadania pod nazwą " Remont sieci dróg gminnych w Gminie  Domaradz"  obejmującej  drogi :
 
  1. Golcowa  Podmagierówka  nr drogi  115633 R
  2. Barycz  Stara Szkoła   nr drogi  115614 R
  3. Domaradz  Zatyle   nr drogi.  115601 R
  4. Domaradz Płosina   nr drogi   115607 R  
 
2. Dokonać wyboru zadania o którym mowa w pkt 1 , celem złożenia wniosku  do " Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"
 
§ 2
 
Na zadanie określone w § 1 pkt. 1 przeznacza się środki finansowe w wysokości
212 000 zł , które są zabezpieczone w budżecie gminy.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA Nr XVI/116/08

Rady Gminy Domaradz
 z dnia  16  maja  2008 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), oraz art.  68 ust.1 pkt.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z
2004r. Nr 261 poz. 2603 późn. zmian)
 
 
 Rada Gminy uchwala  co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty  od ceny nieruchomości lokalowych tj.  pięciu lokali  mieszkalnych, w wielomieszkaniowym budynku w miejscowości Barycz
 nr 195 położonym na działce 1497/3 , wraz z przynależnymi pomieszczeniami i urządzeniami,  udziałem w częściach wspólnych budynku , oraz działki.
 
2. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  10 % wartości rynkowej nieruchomości opisanych w pkt 1, jeżeli będzie ona sprzedawana na rzecz najemców lokali z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
 
§ 2.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała  Nr XVI/ 115/08
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  16  maja 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz  art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 9  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
 
 
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bez przetargowej 4/18 części nieruchomości rolnych  położonych w Golcowej oznaczonych  Nr 9955/6 o pow. 0,08 ha , Nr 9955/7 o pow. 0,01 i Nr 10013 o pow. 0,06 ha.
2. Sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz ich współwłaścicieli.
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 14:50:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.