URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zasady wynajmowania lokali
 

UCHWAŁA Nr XIX/133/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), raz art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy uchwala co następuje:


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne.


§ 1


Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaradz.


§ 2


 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

2. lokalu - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3. lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

4. mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność Gminy Domaradz

5. najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszoną przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski "Monitor Polski" na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

6. dochodzie miesięcznym gospodarstwa domowego- należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

7. gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

8. powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy.§ 3


1.Mieszkaniowy zasób Gminy Domaradz tworzą lokale określone
w ustawie.

2.W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaradz wchodzi 27 lokali mieszkalnych i 1 lokal socjalny.ROZDZIAŁ II


Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

§ 4

1. Najemcą lokalu może zostać osoba, której miesięczne dochody w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekroczyły 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

2.Najemcą lokalu socjalnego może zostać osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i jej miesięczne dochody w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczyły 50% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 75% w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

§ 5

1. Najemcą lokalu może zostać osoba, której warunki zamieszkiwania kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy 

2. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy rozumie się:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia użytkowa przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym i mniejsza niż 10m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

  1. zamieszkiwanie w lokalu, w którym brak jest instalacji sanitarnej, wodnej

  2. zamieszkiwane w lokalu przeznaczonym do rozbiórki

§ 6

1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony:

1) opuszczenie przez osobę wywodzącą się z terenu gminy, placówki opiekuńczo- wychowawczej lub rodziny zastępczej w związku z osiągnięciem pełnoletniości,

2) pozbawienie lokalu w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

3) bezdomność,

4) wystąpienie warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy,

5) posiadanie stałego zameldowania na terenie gminy przynajmniej na 3 lata przed złożeniem wniosku.

§ 7

1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

1) posiadanie uprawnienia do lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego,

2) miesięczne dochody w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczyły 50% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 30% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na jeden rok.ROZDZIAŁ III


Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


§ 8


  1. Najemca może dokonać zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wynajmującego.

  2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5,00 m2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana może zagrozić interesowi gminy.ROZDZIAŁ IV

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

§ 9

1. Postępowanie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego jest jawne.

2. Jawność postępowania zapewnia się poprzez:

1) powołanie komisji mieszkaniowej,

2) publiczne udostępnienie list.

§ 10

1. Celem poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali lub lokali socjalnych tworzy się komisję mieszkaniową.

2. Komisja powoływana jest zarządzeniem wójta gminy.

3. W skład komisji mieszkaniowej wchodzą:

1) przedstawiciel rady gminy,( przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej)

2) sołtys wsi, w której znajduje się lokal,

3) pracownik socjalny,

4) pracownik urzędu gminy.

4. Do kompetencji komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu.

5. Komisja przedstawia swoje opinie wójtowi w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia jej przedmiotu opinii.

§ 11


Procedura postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego

 1. Wszczęcie postępowania w sprawie najmu lokalu lub lokalu socjalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

1) potwierdzające spełnienie kryteriów zawarcia umowy, o których mowa w § 4 i § 5,

  1. potwierdzające spełnienie kryteriów posiadania prawa pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, o których mowa w § 6 i § 7.

3. Wnioski przedkładane są komisji, która przedstawia swoje opinie wójtowi w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia jej przedmiotu opinii.

4. Po wyrażeniu opinii przez komisję wójt niezwłocznie sporządza listę.

5. Ilość osób ujęta w liście powinna być dostosowana do możliwości lokalowych gminy.

6. Lista podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

7. Umowy najmu lokali i lokali socjalnych są zawierane z osobami umieszczonymi na liście.

8. Umowę zawiera wójt działający w imieniu gminy.


ROZDZIAŁ V


Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem

nie wstąpiły po śmierci najemcy.§ 12

Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, małżonek niebędący współnajemcą, którzy pozostali w lokalu opuszczonym przez najemcę, mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najemca zamieszka w lokalu (domu) stanowiącym jego własność lub uzyskanym na podstawie umowy najmu a powierzchnia użytkowa przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy w przypadku przekwaterowania wszystkich uprawnionych byłaby większa niż 5m2.

§ 13

Wstępni, zstępni, rodzeństwo, zięć oraz synowa najemcy, którzy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie są uprawnieni do wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

§ 14

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, albo z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu w trybie § 12 lub § 13 zobowiązane są bez wezwania opróżnić lokal i wydać go wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wynajmujący wytoczy powództwo o opróżnienie lokalu.


ROZDZIAŁ VI

Kryteria oddawania w najem lokali o pow. użytkowej
przekraczającej 80 m
2

§ 15

 1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 może nastąpić po przeprowadzonym publicznym przetargu, którego celem jest ustalenie najwyższej stawki czynszu.

2. Wywoławcza stawka czynszu nie może być niższa niż stawka obliczona dla tego mieszkania zgodnie z obowiązującą uchwałą rady gminy.

3. Wysokość stawki czynszu najmu ustalonego w drodze przetargu będzie zmieniana proporcjonalnie do wzrostu stawek czynszu w gminie.

4. Zasady i regulamin przeprowadzania nieograniczonego przetargu pisemnego określa wójt gminy


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 16

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/223/01 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 26. 10. 2001r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 17

Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 marca 2023r. 10:50:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.