URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Rozstrzygnięcie skargi Pana Marka Stycha
 

U C H W A Ł A Nr XIX/137 /08

RADY GMINY Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:§ 1


  1. Uznać skargę Pana Marka Stycha zawartą w piśmie z dnia 30 czerwca 2008 r. na działalność Wójta Gminy za bezzasadną z powodów podanych w uzasadnieniu uchwały.

  2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Do uchwały Nr XIX/137/08 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 22 sierpnia 2008 r w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Zarzuty skargi są bezzasadne.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.08.2008 r dokonano porównania przesłanego egzemplarza umowy nr 69/W/08 o dostarczanie wody zawartej pomiędzy Gminą Domaradz a Panem Markiem Stychem z umową będącą w aktach Urzędu Gminy i stwierdzono , że są to jednobrzmiące egzemplarze.

Zarówno w jednej jak i w drugiej umowie użyto sformułowania ,,pomiędzy Gminą Domaradz ........zwanym dalej Zakładem"". Również pozostała treść umowy posiadanej przez Pana Marka Stycha jest identyczna jak treść umowy będącej w posiadaniu Urzędu Gminy w Domaradzu.

W piśmie z dnia 19.06.2008 r. przytaczając zapisy umowy dokonano odmiany słowa ,,zwany"" co wywołało wątpliwości skarżącego.

Przytoczony w umowie NIP wbrew twierdzeniom skarżącego jest numerem NIP Gminy Domaradz. Cytowany przez Pana Marka Stycha NIP o numerze 686-13-95-049 jest numerem NIP Urzędu Gminy w Domaradzu i na stronie internetowej Gminy Domaradz znajduje się w zakładce ,, Urząd Gminy-Dane"

W zawartej umowie o dostarczanie wody istotnie powołano publikator , w którym opublikowano tekst pierwotny ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zamiast publikatora w którym opublikowano tekst jednolity tej ustawy, jednakże jest to uchybienie formalne , które nie ma wpływu na ważność umowy.

W umowie powołano bowiem obowiązującą ustawę a nie jak Pan twierdzi ustawę ,,starą".

Jak już wyjaśniono w piśmie z dnia 19.06.2008 r stroną zawartej umowy jest Gmina Domaradz, działająca poprzez swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Urząd Gminy w Domaradzu.

Ponadto informuje się , że sprawy z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Urzędzie Gminy w Domaradzu w chwili obecnej prowadzi podinspektor p. Agnieszka Anioł.

Radca Prawny parafując umowy sprawdza poprawność formalno-prawną tych dokumentów.

W ocenie Rady Gminy w Domaradzu kontrola jaką sprawuje ona nad działalnością Wójta jest prawidłowa i wystarczająca.

Reasumując powyższe należy stwierdzić , że zawarta z p. Markiem Stychem w dniu 1.06.2008 r umowa o dostarczanie wody jest ważna i obowiązuje obie strony. Ewentualne spory wynikające z tej umowy rozstrzygać może właściwy sąd cywilny.

powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 marca 2023r. 09:58:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.