URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Rozpatrzenie skargi mieszkańców wsi Domaradz
 

U C H W A Ł A Nr XIX/ 139 /08

RADY GMINY Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:§ 1


1. Uznać skargę mieszkańców wsi Domaradz przysiółka Poręby z dnia

01 sierpnia 2008 r. na działalność Wójta Gminy za bezzasadną z

powodów podanych w uzasadnieniu uchwały.

2.Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć Panu Władysławowi Bober zam.

Domaradz 875 z prośbą o przekazanie pozostałym zainteresowanym

stronom.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Do Uchwały Nr XIX/ 139/ 08 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Domaradz.


Zarzuty skargi są bezzasadne.


Problem zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Domaradz jest jednym

z pilniejszych do załatwienia. Starania władz samorządowych gminy związane

z poprawą zaopatrzenia w wodę sięgają początków lat dziewięćdziesiątych . Urozmaicona budowa geologiczna terenu gminy nie jest zasobna w pokłady wodonośne, a wykonywane odwierty nie dają spodziewanych efektów. Przysiółek Domaradz Poręby jest traktowany jako integralna część miejscowości,

a problematyka zaopatrzenia w wodę jest rozpatrywana globalnie w stosunku do całej miejscowości. Obecna kadencja władz samorządowych zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę traktuje jako priorytetowe i do chwili obecnej podjętych zostało szereg działań zmierzających do pozyskania wody dla wsi Domaradz i Golcowa.

 1. W miesiącach wiosennych 2007 r " Dokonano wizji terenu na przysiółku "Głęboczka" w kierunku możliwości wykonania studni i pozyskania wody. 1. W miesiącu kwietniu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki w Domaradzu nr 8618 o pow. 0,11 ha, na której istnieje studnia. Zostały zlecone badania laboratoryjne wody ze studni usytuowanych na powyższej działce. Wynik badania okazał się pozytywny. Właściciel wyraził zgodę na sprzedaż działki za cenę 110.000 zł . Była to cena niewspółmiernie wysoka w porównaniu do rynkowej wartości działki. Ze względu na wysoką cenę odstąpiono od zakupu działki.


 1. W okresie od grudnia 2006 do kwietnia 2007 dokonano rozpoznania terenów wodonośnych przy udziale geologa Pana Stanisława Mac, zamieszkałego w Rzeszowie, w przysiółkach: Domaradz Zakościół, Podpalanka, Podlas.


 1. W miesiącu maju 2007 zlecono opracowanie projektu technicznego na doprowadzenie wody do pomieszczeń zaplecza sportowego z możliwością przyłączenia budynków przysiółka Zakościół. W miesiącu lipcu wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 300 mb.


 1. W IV kwartale 2007r. dokonano rozpoznania zapotrzebowania w wodę dla mieszkańców Domaradza i  Golcowej, oraz sporządzono imienne listy wraz z naniesieniem na mapy sytuacyjno-wysokościowe przebiegu sieci wodociągowej. Sołtysi wsi udzielali informacji w tym zakresie, oraz sporządzali imienne listy chętnych do podłączenia się do projektowanej sieci wodociągowej, na podstawie zgłoszeń mieszkańców ( w ciągu 1 miesiąca). Chęć podłączenia do sieci wodociągowej wyraziło 33 gospodarstwa w Golcowej na 613 i 96 w Domaradzu na 915. Szczegółowej informacji w tym zakresie udzielił Wójt Gminy na zebraniu wiejskim w dniu 23 grudnia 2007 r. ( zapis w protokole zebrania).


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie badań geoelektrycznych i elektrooporowych celem rozpoznania terenów wodonośnych dla działek nr 3309, 3310 na przysiółku "Krzywa" przez firmę "Sinus" P.U.H. w Strzyżowie (Pan Piotr Ciepliński) z możliwością doprowadzenia wody do przysiółka Domaradz Poręby.


 1. W miesiącu kwietniu 2008 zlecono opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę, dla miejscowość Domaradz firmie "Rein" Rzeszów " koncepcja została opracowana, wraz z kosztorysem rozbudowy ujęcia wody w Golcowej.


 1. W maju 2008 r. opracowano koncepcję na sieć wodociągową z ujęcia wody Golcowa dla zainteresowanych mieszkańców miejscowości Domaradz i Domaradz Poręby ze zbiornika wyrównawczego w "Głęboczce", oraz rozpoznano możliwość doprowadzenia wody dla miejscowości Domaradz Poręby i Zatyle z miejscowości Ujazdy.


 1. W miesiącu czerwcu 2008 roku zostało zlecone wykonanie studni głębinowej w miejscowości Golcowa ( w rejonie stacji uzdatniania wody) w związku z planowanym wykonaniem sieci do Domaradza, firmie Algeo z Grabownicy .


 1. Na wniosek Wójta Gminy , w dniu 23 lipca br. Rada Gminy w Domaradzu podjęła uchwalę w sprawie zakupu działek pod ujecie wody. Poczyniono starania zakupu trzech działek w Golcowej

  • wynegocjowano cenę zakupu w kwocie 3000 zł, przygotowano kompletne dokumenty do zakupu działek i ustalono akt notarialny.

  • Pomimo podpisania protokołu uzgodnień właściciel nie zgłosił się do podpisania aktu notarialnego.


 1. W miesiącu lipcu przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki nr 5648 o pow. 0,19 ha, z Panem Tadeuszem Śmigiel - działka nie posiada uregulowanego stanu prawnego.


 1. W miesiącu lipcu 2008 r podjęto ponowne starania o zakup działki nr 5968 o pow. 0,05 ha w Golcowej na wykonanie studni," w dniu 11 sierpnia 2008 r. z właścicielem działki podpisano protokół ustalenia ceny.


 1. W dniu 11 sierpnia 2008 r dokonano kolejnego rozpoznania terenów wodonośnych obok ujęcia wody w Golcowej, przy udziale Pana Zbigniewa Deręgowskiego przedstawiciel firmy Algeo.


Reasumując Rada Gminy w Domaradzu zauważa że poczynione starania w zakresie pozyskania nowych źródeł wody na tym etapie są adekwatne do posiadanych środków finansowych oraz możliwości technicznych firm prowadzących badania w tym zakresie.

Mieszkańcy o podejmowanych działaniach byli informowani przez Wójta Gminy na zebraniach wiejskich organizowanych przez sołtysów wsi.


powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 marca 2023r. 10:45:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.