URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Gminny program profilaktyki
Uchwała Nr XIII/91/08
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  18 stycznia  2008 r.
 
w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
  problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania
  narkomanii na 2008 r.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z późn.zm.) oraz  art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na 2008 r. w brzmieniu ustalonym  załącznikiem Nr 1  do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą  obowiązującą   od 1 stycznia 2008 r.
 

    Załącznik Nr 1
       do Uchwały  Nr XIII/91/08     
    Rady Gminy Domaradz 
   z dnia 18 styczeń 2008 r.
 
Gminny  Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 w  gminie D O M A R A D Z
 
 
Zadanie   I
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i  narkomanii.
 
Realizacja zadania :
1. Kontynuacja  współpracy z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od  Alkoholu  w Brzozowie poprzez  kierowanie osób uzależnionych na leczenie .
2. Opłacenie kosztów powołania biegłych  orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Nakłanianie osób uzależnionych  od  narkotyków do podjęcia leczenia.
4. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce uzależnień.
Zadanie  II
 
   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
Realizacja zadania:
1. Współpraca z Izbą Wytrzeżwień w Rzeszowie w zakresie partycypowania
w kosztach przyjmowania do Izby niewypłacalnych pacjentów z terenu
gminy Domaradz w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia .
2. Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci  z rodzin z problemem
alkoholowym oraz rodzin, gdzie występuje problem narkomanii.
3. Prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu wraz z czynnościami zmierzającymi do orzeczenia
o zastosowaniu wobec tych osób obowiązku poddania się leczeniu /kierowanie wniosków do sądu/.
4. Przeciwdziałanie  zjawisku przemocy w rodzinie:
a/ współpraca z Policją, Sądem ,Prokuraturą  i innymi instytucjami w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
b/ zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,monitorowanie
sytuacji w tych rodzinach, informowanie odpowiednich służb.
  
Zadanie  III
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży.
 
Realizacja zadania :
1. Zakup dla szkół sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą z terenu gminy w ramach zagospodarowania wolnego czasu.
2. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej  dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez szkoły w ramach  spędzania  wolnego  czasu  i zdrowego  trybu  życia  ( zakup materiałów  potrzebnych do prowadzenia tych zajęć).
3. Dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych organizowanych dla  młodzieży szkolnej poświęconych problemom alkoholizmu i narkomanii.
4. Pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek oraz kolonii, na których będzie realizowany program profilaktyki, dla dzieci zagrożonych patologią.
5. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych   informujących o szkodliwości substancji psychoaktywnych, których używanie może prowadzić do uzależnień.
6. Finansowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży uwzględniających  problematykę narkomanii.
 
Zadanie   IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 
Realizacja zadania :
 
7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu  problemów alkoholowych, współdziałanie z  Kościołem  Katolickim,  pomoc  w  organizowaniu wyjazdów,  spotkań,  pielgrzymek,  rekolekcji o charakterze   abstynenckim  i trzeźwościowym.
8. Dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji    programów  prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
9. Udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne   i obozowe dla dzieci z rodzin patologicznych.
10.   Wsparcie  finansowe  dla  instytucji,  stowarzyszeń,  organizacji  i  osób   fizycznych realizujących zadania profilaktyczne.
Zadanie V
 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w  art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem  w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
Realizacja zadania :
11.   Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
12.   Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu ze służbami  Policji odnośnie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości.
13.   Współpraca z Policją w zakresie przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz uchwał Rady Gminy Domaradz
14.   W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
  Zadanie VI
  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2008 roku.
 
  Członkom   Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Domaradzu  przysługuje   wynagrodzenie  za   udział   w  posiedzeniach   Komisji, w wysokości: 10 %  minimalnego wynagrodzenia  ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w trybie odrębnych przepisów.
Wypłaty    należnego    wynagrodzenia dokonywać    będzie   Urząd  Gminy na  podstawie  listy wypłat  sporządzonej w oparciu o załączoną listę   obecności.
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii  finansowany jest ze środków uzyskiwanych przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2024r. 06:41:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.