URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Porozumienie w sprawie rezerwacji częstotliwości
Uchwała Nr XIII/97/08
 Rady Gminy Domaradz
    z dnia 18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 09.3
 
  Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
Rada Gminy Domaradz  uchwala
co następuje:
    § 1
 
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych w sprawie wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz w obszarze przetargowym 09.3 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów na warunkach określonych w Porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

    Załącznik Nr l
  do Uchwały Nr XIII/97/08
   Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia 2008 r.

 
  POROZUMIENIE
W sprawie przystąpienia do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3

zawarte w dniu.............. w Sanoku pomiędzy niw jednostkami samorządu
terytorialnego:

""""""""""""""""""""""""""""""
zwanymi dalej stronami porozumienia.

§ l
 
Strony porozumienia wyrażają wolę realizacji przedsięwzięcia polegającego na przystąpieniu do przetargu na rezerwację częstotliwość z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) i ustalają, iż w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 26 września 2007r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 09.3 do wykorzystywania w sieciach typu punkt- wiele punktów, podejmą wspólne działania prowadzące do przystąpienia do przetargu.
Działania będą polegać na m.in. na; wskazaniu samorządu, który będzie Liderem projektu, wyznaczeniu osób odpowiedzialnych w gminach/powiatach
za współpracę w zakresie przygotowań do przetargu, zawarciu umowy z wybranym podmiotem (Wykonawcą ), który przygotuje ofertę przetargową i złożeniu oferty.

 
§2
Strony zgodnie uznają, że osiągnięcie ostatecznego celu porozumienia, jakim jest przystąpienie do przetargu, jest możliwe w przypadku wiążącej współpracy
pomiędzy stronami porozumienia a Wykonawcą.

§ 3
Strony ustalają, że dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu wyłonią ze swojego grona Lidera projektu, który będzie występował w ich imieniu i za ich zgodą w sprawach merytorycznych dotyczących przetargu oraz realizacji następnych celów.

§ 4
Strony upoważniają Lidera Projektu do występowania w ich imieniu we wszystkich czynnościach zmierzających do złożenia oferty przetargowej,włącznie z podpisaniem jako Zamawiający umowy z Wykonawcą oferty przetargowej.

§ 5
Warunkiem formalnym podpisania porozumienia jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu woli zawarcia porozumienia ( art.18, us1.2, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym).

§ 6
Strony porozumienia zobowiązują się do partycypowania we wszelkich kosztach związanych z realizacją przedsięwzięcia określonego w § 1, w szczególności:
- wniesienia opłaty na poczet wadium wynoszącym 3.762.50zł,
- zapłacenie Wykonawcy honorarium za opracowanie oferty przetargowej,
- uiszczenie ustalonej w ofercie przetargowej kwoty jednorazowej opłaty za
rezerwację częstotliwości (minimalna kwota wynosi 75.250 zł.)
Kwoty partycypacji    poszczególnych stron porozumienia zostaną ustalone
procentowym współczynnikiem wyrażonym wzorem; kwota/procentowa liczba mieszańców danego obszaru.

 
§ 7
Porozumienie zawiera się do czasu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników
przetargu.

 
Szczegółowe zasady finansowania z przygotowaniem oferty zostaną odrębną umową.

§ 8
i sposób rozliczania kosztów związanych określone aneksem do porozurmienia lub

§ 9
Odpowiedzialność cywilną z tytułu nie przestrzegania zasad ustalonych
niniejszym porozumieniem ponoszą poszczególne strony porozumienia.

§ 10
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w................. ...jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej strony porozumienia.

§ 11 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
    Podpisy:
"""""""""          """""  
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2024r. 01:54:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.