URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
Uchwała Nr  XIII/ 92/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  18 stycznia 2008r.
 
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli
 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust.2, art. 54 ust.7 oraz art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. " Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 

Rozdział I

Postanowienia wstępne
 
§ 1
  1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)  szkole " należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. " Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz
2)  nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust.1 pkt.1),
3)  obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym " należy przez to
rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt.2) i 3) Karty Nauczyciela.
4)  Karcie Nauczyciela " należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 
roku " Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz.674 ze zm.),
5)  Rozporządzeniu " należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz 181 z późn. zm.)
 
§ 2
 
1.  Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki  wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.
2.  Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
  1) dodatku za wysługę lat,
  2) dodatku za uciążliwość pracy,
  3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  4) nagród jubileuszowych,
  5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  6) zasiłku na zagospodarowanie,
  7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,
  określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy " Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 19 poz.239).
 
Rozdział II
Dodatek motywacyjny
 
§ 3
 
  1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
  2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 , ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Domaradz , w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły.
  3. Przyznanie dodatku motywacyjnego powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać które warunki wymienione w § 4 nauczyciel spełnia.
  4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
  5. Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się:
a/ w szkołach w których średnia liczba uczniów w oddziale wg stanu na dzień 
   30.09.2007 r. wynosi do 19 uczniów , 25 złotych na każdy etat  nauczycielski.
b/ w szkołach w których średnia liczba uczniów w oddziale wg stanu na dzień
   30.09.2007 r. wynosi 20 i więcej uczniów, 50 złotych na każdy etat nauczycielski.
 
§ 4
 
  1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez
    niego co najmniej 5 z niżej wymienionych warunków:
1)  udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2)  osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
3)  skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
4)  skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
5)  aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
6)  inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,
7)  udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
8)  opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
9)  inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
11)  adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.
  1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora jest spełnienie przez niego wszystkich wymienionych niżej warunków:
1)  prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,
2)  wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
3)  skuteczne i oszczędne prowadzenie polityki kadrowej.
 
Rozdział III
Dodatek funkcyjny
§ 5
 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1) dyrektorowi- w wysokości od 20   do  50  %
2) wicedyrektorowi " w wysokości od 10 do 30 %
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
    2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Domaradz, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 6
 
1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w wysokości:
 20,00 zł  za jedną klasę do 10 uczniów
    60,00 zł. za jedną klasę powyżej 10 uczniów
   2) funkcję opiekuna stażu w wysokości  15 zł za jednego stażystę
 
 
 
   § 7
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku , o którym mowa w § 6 ust. 1 .
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy
 
§ 8
 
Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:
1) za prowadzenie:
a)  zajęć w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
b)  prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
c)  zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
 - 5 % stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 9
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach uciążliwych w następującej wysokości:
- za prowadzenie zajęć,  o których mowa w § 9   rozporządzenia - 5 % stawki
  godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 10
1. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.
2. Dodatki  za warunki pracy, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy Domaradz .
3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych.
 
Rozdział V
Dodatek za wysługę lat
 
§ 11
1.Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
4.Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 12
1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.
 
2.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust.3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1) i pkt. 3) Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 
§ 13
1.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych za faktycznie zrealizowane godziny.
2.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.
 
Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 
§ 14
Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1%  planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w planie finansowym szkoły z tym, że:
1)  75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2)  25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,
 
§ 15
 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
 
§ 16
 
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej roku w szkole, jeżeli posiada wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich 5 lat oraz spełnia co najmniej 2
z następujących kryteriów wymienionych w punktach 1,2,3.
1.W zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej :
a)osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu wykazane w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania publikacji,
c)posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce.
d)osiąga dobre wyniki w nauczaniu wykazane zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim.
e)przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe (np. Dni Patrona, nadanie szkole imienia itp.)
f)prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie , szkole (np. wycieczki, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach i inne),
g)organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h)prawidłowo przygotowuje i prowadzi jedną z form letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności gdy czyni to nieodpłatnie,
 
2.W zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczej:
a)zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży: narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa.
c)organizuje współpracę szkoły ze służbą zdrowia, policją, stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
3.W zakresie innych zadań statutowych szkoły:
a)dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych (np. unowocześnienie bazy szkolnej, wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe itp.)
b)bierze udokumentowany udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
c)bierze udział w działalności na rzecz oświaty w organizacjach pozarządowych, w instytucjach samorządu terytorialnego, itp.
d)sprawuje opiekę nad różnymi projektami i zespołami uczniowskimi;
 
§ 17
Nagrody są przyznawane:
1.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- wniosek należy złożyć u podmiotów uprawnionych do przyznania nagrody w terminie do dnia 5 października.
2.Z okazji obchodów ważnych wydarzeń w życiu szkoły " wniosek należy złożyć u podmiotów uprawnionych do przyznania nagrody w terminie 10 dni przed uroczystością.
3.W sporadycznych przypadkach nagroda może być przyznana w innych terminach.
 
    § 18
Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt :
1)  z własnej inicjatywy
  lub
2)  na wniosek :
a/ dyrektora szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną w stosunku do
    nauczyciela,
    b/ na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców w stosunku do dyrektora .
2.Zgłoszenie kandydata powinno zawierać uzasadnienie o spełnieniu warunków do 
   przyznania nagrody określonych w niniejszym regulaminie.
3.Nagroda organu prowadzącego wynosi od 40 % - 200 %  wynagrodzenia zasadniczego
   nauczyciela otrzymującego nagrodę.
 
     § 19
 
1.Nauczycielowi nagrodę przyznaje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej.
2.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie o spełnieniu warunków do przyznania nagrody
   określonych w niniejszym regulaminie i opinię rady pedagogicznej.
3.Nagroda dyrektora szkoły wynosi od 20 % - 100 % wynagrodzenia zasadniczego
   nauczyciela otrzymującego nagrodę.
     Rozdział VIII
 
Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
   § 20
 
1.Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Domaradz i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1)przy jednej osobie w rodzinie 1 %,
2)przy dwóch osobach w rodzinie 2 %,
3)przy trzech osobach w rodzinie 3 %,
4)przy czterech i więcej osobach w rodzinie  4  %
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem".
3.Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4.Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 
   § 21
 
1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 20 ust.4, na ich wspólny wniosek.
2.Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Domaradz.
3.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
4.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)  nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2)  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3)  korzystania z urlopu wychowawczego.
 
  § 22
 
1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.
 
2.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia płatnych z dołu.
 
  Rozdział IX
   Postanowienia końcowe
 
§ 23
 
Traci moc:
1.Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, zmieniona uchwałą  Nr IX/60/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 lipca 2007 r.
 
  § 24
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 25
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2024r. 03:40:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.