URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Petycja Płatności Online Szulc-Efekt sp. z o. o.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 
 
Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  
Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
 
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - a jego nomenklatura jednoznacznie identyfikuje odbiorcę. 
 
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 
 
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP
 
 
Preambuła Wniosku :
 
Wg oficjalnych danych NBP  koszty obrotu gotówkowego to ponad 1% PKB i m.in. z uwagi na inflację, wzrost kosztów pracy, systematycznie rosną. Obsługa gotówkowa jest więc nie tylko kosztowna ale wymaga także od samorządów zwiększania poziomu zabezpieczeń i wprowadzania procesów kontrolnych. Z tego też powodu samorządy w ostatnich latach wprowadziły szereg rozwiązań w zakresie akceptacji kart płatniczych w szczególności  udostępniając w urzędach terminale płatnicze oraz opłatomaty. Dzięki temu wartość obrotu bezgotówkowego w Samorządach zdecydowanie wzrasta a rozwiązań bezgotówkowych oczekują mieszkańcy. 
Płatności bezgotówkowe to szereg korzyści w funkcjonowaniu instytucji administracji publicznej. 
Ułatwiają i porządkują proces obsługi interesantów oraz procedurę poboru opłat skarbowych i administracyjnych. 
 
Wydaje się zatem, że promowanie opłat w postaci bezgotówkowej - powinno być priorytetem Urzędów i jako proces pożądany  zarówno przez Interesantów/Podatników -  jest w uzasadnionym interesie społecznym - przez instytucje samorządowe.  
Wprowadzenie płatności bezgotówkowych wpływa na nowoczesny wizerunek Samorządu. 
Mieszkańcy na co dzień płacący online lub kartą - chcą mieć  taką możliwość również w urzędach i innych jednostkach administracji centralnej i samorządowej.
Ustawodawca za pomocą wielu przepisów stara się ograniczyć obrót gotówkowy, promuje instrumenty płatnicze i obrót bezgotówkowy. Oczywiście do tej pory w Administracji Publicznej obrót bezgotówkowy utożsamiany był głównie z terminalem płatniczym, podczas gdy jest on jedynie jednym z wielu takich instrumentów.
 
Natomiast - sensu largo i kolejnym etapem wdrażania obrotu bezgotówkowego - w rozumieniu wnioskodawcy -  jest zatem: 'zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony, zaakceptowany przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego' w sposób zdalny, poprzez taką możliwość na stronie WWW Samorządu.
 
Dotychczasowe rozwiązania tj. terminale POS i opłatomaty wymagają bowiem wizyty mieszkańca w Urzędzie i bezpośredniego kontaktu z Urzędnikem. Zaś oczekiwaniem mieszkańców jest jak najefektywniejsza możliwość realizacji czynności urzędowych także z każdego miejsca - najnowsze rozwiązania e-commerce pozwalają je spełnić. W rozwiązaniach e-commerce Instrumentem płatniczym może być karta kredytowa/debetowa, portfele Apple Pay i google pay czy BLIK. Transakcje bezgotówkowe mogą być zrealizowane za pomocą komputera, smartfona - poprzez skorzystanie przez mieszkańca z aplikacji Miasta dostępnej na stronie www Samorządu - analogicznie jak w sklepach internetowych. Obowiązkiem Urzędu w takiej sytuacji będzie jedynie przygotowanie przyjaznego i bezpiecznego systemu pobierania takich opłat z wykorzystaniem już istniejących przetestowanych w empirii rozwiązań i odstępnych możliwości i udostępnienie go na swojej stronie internetowej.
 
Taki sposób dokonywania płatności w Urzędach był do tej pory trudny do wprowadzenia z uwagi na koszty oraz brak rozwiązań dopasowanych do specyfiki Samorządów. Na szczęście taka sytuacja uległa zmianie w ostatnim czasie z racji rozszerzenia programu Fundacji Polska Bezgotówkowa o płatności e-Commerce gdzie do końca 2025 Fundacja pokrywa koszty operatorów kartowych. Są także dostępne na rynku rozwiązania e-commerce dedykowane samorządom, co potwierdzają dostępne na stronach pierwszych gmin systemy do pobierania opłat/podatków online.
 
Ostatnio w jednej z małych gmin na terenie kraju nastąpiło modelowe wdrożenie systemu dokonywania opłat online i wydaje się, że tą drogą powinny - zdaniem wnioskodawcy - podążyć inne urzędy - biorąc pod uwagę drastyczne zmniejszenie kosztów rzeczonego wdrożenia w stosunku do uprzednich  prób jakie miały miejsce w Gminach na terenie Kraju. 
 
Mamy nadzieję, że Decydenci w jednostkach samorządu terytorialnego działając bona fides - biorąc pod uwagę powyższe argumenty - potraktują naszą petycję z należną atencją - i wdrożą odpowiednie działania celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych, dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele związane z uszczelnieniem systemu poboru podatków i danin. 
 
W skali makro - sukcesy związane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - są olbrzymie – w skali mikro na poziomie samych jednostek samorządu terytorialnego jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Notabene od lutego br. Ministerstwo Finansow i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła możliwość płatności BLIK za roczne rozliczenie PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i przedsiębiorcom. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe.
Osnowa Wniosku: 
§1)       Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.)  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  - Czy Urząd (Adresat wniosku)  - na dzień złożenia niniejszego wniosku – udostępnia mieszkańcom możliwość zapłaty bezgotówkowo online poprzez stronę internetową miasta opłat i podatków – w formule e-commerce, w pełni zdalnie? Pisząc o płatnościach bezgotówkowych - wnioskodawca ma na myśli - możliwość płatności przez Interesanta/Podatnika - poprzez sieć Internet - za pomocą kart płatniczych online, etc. 
Wnioskodawca nie ma na myśli w tym przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego czy też kartą na miejscu - za pomocą terminala czy opłatomatu- o to pytaliśmy 3 lata temu.
 
§2)       Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a ww. Ustawy (informacja o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej) wyżej powołanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – czy i kiedy planowane jest wdrożenie tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów/Podatników? (w tym przypadku prosimy o podanie planowanej przybliżonej daty wprowadzenia wzmiankowanych ułatwień) 
Notabene nauczeni doświadczeniem - pozwalamy sobie zauważyć, Ustawodawca ipso iure  art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.) - expressis verbis potwierdza, że „(…) Udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności (…) o zamierzeniach władzy ustawodawczej i wykonawczej.  (…) „ 
 
Wg. wiedzy wnioskodawcy można skorzystać z know-how wiodących podmiotów działających w tym obszarze na terenie naszego kraju takich jak: Banki, Fundacje - inter alia Fundacje promujące obrót bezgotówkowy czy międzynarodowe komercyjne uznane instytucje działające od wielu lat w tym obszarze i  współdziałające z bankami na terenie RP.
 
§3)       Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie z §1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie krótkiego opisu stanu faktycznego - rodzaju przeszkód- z powodu których do tej pory - ułatwienie dla Interesantów/Podatników w zakresie akceptacji zdalnych płatności e-commerce w formie bezgotówkowej, za pomocą kart płatniczych nie zostało jeszcze wprowadzone. 
Prosimy o krótki opis największych istniejących przeszkód w tym zakresie. 
 
Odpowiedź na przedmiotowe pytanie wydaje się wnioskodawcy o tyle istotna, że być może - na podstawie ich analizy - możliwe będzie konkludowanie. gdzie leży geneza problematyki -  niekorzystnych społecznie opóźnień w tym zakresie.  
 
§4)       W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów - jeśli odpowiedź na powyższe pytanie z §1) jest twierdząca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie z którym dostawcą usług płatniczych Gmina/Miasto ma sygnowaną umowę oraz jaki jest odnośny zdefiniowany pakiet kosztów, etc
 
§5)       Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z obsługą funkcjonowania Urzędu w związku z wyżej powołaną problematyką.  
 
§6)       Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów – wnosimy o podanie przypisanego podmiotowi numeru NIP oraz TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju)
 
II) Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku.
Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczony powyżej za pomocą rzymskiej jedynki  i odrębną petycję oznaczoną II. To, że wzmiankowane umieszczenie dwóch środków prawnych w jednym piśmie jest możliwe i nawet pożądane można wnioskować z szerokiego piśmiennictwa ad exemplum  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  
 
1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.  
 
Jesteśmy przekonani, że na rynku - obecnie -  znajdują się podmioty (w tym uznane Banki i Instytucje) mające spore doświadczenie z wdrażaniem tego typu nowych sposobów płatności w Urzędach i per analogiam jak to było w przypadku terminali płatniczych - i być może mogą z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji dotyczącej racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych - partycypować w pewnym stopniu w kosztach i zdefiniowaniu indywidualnej dedykowanej procedury (procesu) -   wdrożenia tego typu nowych metod kontaktu na linii Urząd - Interesant/Podatnik/Petent. 
Takie mechanizmy doskonale już zafunkcjonowały w wielu krajach i w czasach minionej pandemii przeszły pozytywną weryfikację w empirii. 
Oczywiście wszystkie takie ewentualne działania powinny być wykonywane w sposób jawny i transparentny z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.
 
Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem udostępnienia Interesantom mechanizmów pełnej płatności bezgotówkowej -  w formie online w ramach procedur funkcjonujących w Urzędzie -  Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.  
 
Dla ułatwienia pozwalamy sobie podpowiedzieć, że Decydenci mogą podjąć próbę uzyskania danych z gmin, które w ostatnim czasie wdrożyły tego typu rozwiązania e-commerce i w ten sposób w empirii zapoznać się z problematyką tego wdrożenia. 
Jako że chodzi o sprawy publiczne informacja w tej mierze powinna być - zdaniem wnioskodawcy - łatwa do identyfikacji i odszukania - po wykonaniu odpowiedniego rekonesansu w sieci Internet  
 
Uzasadnienie wniosku: 
Jak wykazują odpowiedzi uzyskane w ramach uprzednich naszych akcji wnioskowania - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - w której pytaliśmy o szereg aspektów związanych z obecnym stanem prawnym  - część  Gmin /Miast - nieracjonalnie wydatkuje publiczne pieniądze - w obszarach, o które pytaliśmy. 
 
Tymczasem inne Gminy/Miasta - szczególnie w Polsce południowo-wschodniej - wręcz wzorcowo dobrze - potrafiły optymalizować rzeczone koszty i uzyskać spore oszczędności. 
Takie skuteczne działania oszczędnościowe - mogły zostać i zostały podjęte przez Gminy w Polsce południowo-wschodniej - jak mniemamy z tego powodu,  że w ciągu ostatnich 10 lat - wiele zmieniło się w podejściu podmiotów rynkowych do obsługi Jednostek Administracji Publicznej  -  szczególnie w warunkach ostrej konkurencji rynkowej.
 
 
Biorąc pod uwagę powyższą analizę - opartą o uzyskiwane - na piśmie -  informacje publiczne korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) - zdaniem wnioskodawcy kompletacja odnośnych danych nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem - dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie –   oraz  dane te  jak wykazano w oparciu powyższą analizę i stan faktyczny z niej wynikający -  wydają się SZCZEGÓLNIE ISTOTNE  z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego -  pro publico bono.
 
 
Aby zweryfikować ten stan faktyczny - wystarczy zapoznać się z publikowanymi odpowiedziami uzyskanymi przez nas w innych akcjach wnioskowania  - często przy podobnych warunkach umownych różnice w wydatkowaniu środków publicznych  - są ogromne. 
 
Zgodnie z uprawnieniem zawartym w KPA (odpowiedź w tożsamej formie do wniosku) wnosimy aby odpowiedź została udzielona w postaci elektronicznej. 
 
Pozwalamy sobie zasugerować aby nie drukować naszych wniosków i procedować je jedynie w postaci elektronicznej. 
 
W celu zwiększania jawności i transparentności - prosimy aby wszystkie nasze pisma publikować w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki lub stronie WWW podmiotu - prośba ta jest oczywiście fakultatywna, gdyż obowiązek publikacji istnieje jedynie w stosunku do części związanej z odnośną petycją - ipso iure art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) W konsekwencji wyrażamy zgodę na opublikowanie treści petycji  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. 
 
- Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres poczty elektronicznej: e-commerce@samorzad.pl
- Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań  złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres poczty elektronicznej e-commerce@samorzad.pl
- Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) 
 
Wnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418 
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl   

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Odpowiedz na petycję Szulc z dnia 23.11.2023. Plik doc 13.70 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2023-11-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-27 11:42
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-12-06 08:25
Ostatnio dodane
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-16
data dodania: 2024-02-16
Newsletter
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 19:46:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.