URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
                                                                                                                                             Domaradz, 2020 – 03 - 09
 RGG. 6730.16.20
 
 

D E C Y Z J A

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

Na podstawie art. 4 ust 2. pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art.52 ust.1 i ust. 2,
art. 53 ust.1, ust. 3  i ust 4, art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
j.t. Dz. U. 2020 poz. 293) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2020,  poz. 256),  po rozpatrzenie wniosku wniesionego przez Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło- Pana Michała Szczepańskiego

 
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego
 
pt. ”Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku  mieszkalnego,  na działkach nr  ewid. 2030, 2046/1, 2050/2, 2052  położonych w  miejscowości  Domaradz.
 
 
 1. Rodzaj inwestycji:  obiekt infrastruktury technicznej:  
 1. budowa gazociągu średniego ciśnienia, z rur PE 100 RC SDR 11 dn 63 x 5,8
 2. budowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia, o średnicy 25 mm z rur PE 100 SDR 11 dn 25 x 3,00,
 3. zespołu redukcyjno – pomiarowego – szafka gazowa wolnostojąca w linii ogrodzenia.
 
 1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
  z przepisów odrębnych:
 
       1)   w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
                     a) przedsięwzięcie  należy  projektować i realizować  w  sposób   określony  w   przepisach
                         ( w  tym  techniczno  -  budowlanych),  oraz   zgodnie  z  zasadami   wiedzy  technicznej,
                         zapewniając  spełnienie  wymagań  i  warunków  określonych  w  ustawie  z dnia 7 lipca
                        1994 r. Prawo   budowlane   (  tj. Dz. U.  2019   poz.  1186   z   późn.   zm. )  i   przepisach
                         wykonawczych,  m.in.  w  rozporządzeniu   Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12  kwietnia
                         2002 r. w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny odpowiadać  sieci gazowe
                         i  ich  usytuowanie ( tj. Dz. U. 2013 poz.640), a także Polskich  Norm odnoszących się do
                         instalacji i urządzeń;
                    b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
                         tj. gazociągu o ciśnieniu większym jak 0,5 MPa;
                    c)  sieć gazową należy układać zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;
              d)   w przypadku kolizji projektowanej inwestycji:
- z istniejącym uzbrojeniem technicznym, warunki lokalizacji i realizacji inwestycji należy
  uzgodnić z  dysponentem sieci uzbrojenia technicznego,
- z  istniejącymi  drogami,  warunki   lokalizacji   i  realizacji   inwestycji   należy   uzgodnić
  z właściwym zarządcą  drogi;
 
       2)  w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków
             oraz   dóbr   kultury    współczesnej,  ochrony     obiektów   budowlanych    na    terenach
             górniczych, osuwiskowych i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:
      a) przedsięwzięcie nie jest zaliczane do I i II grupy przedsięwzięć mogących zawsze
     i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także do przedsięwzięć mogących
           potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  obszary  Natura 2000  i  ich  integralność;
      b) przedsięwzięcie  nie leży  na terenie Czarnorzeckiego  Obszaru Chronionego  Krajobrazu
           i w otulinie Carnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, ale nie będzie naruszać
           zakazów ustanowionych dla tych terenów i nie będzie  mieć  znaczącego  oddziaływania
           na przedmiot ochrony w obszarach NATURA 2000,
      c)  przedsięwzięcie  nie  wchodzi   w  obręb  terenów ochrony  konserwatorskiej,  objętych
           ochroną dóbr kultury współczesnej bezpośredniego   zagrożenia   powodzią, terenów
           osuwiskowych i  górniczych, więc  nie  ustala  się  i warunków, w tym zakresie;  
 
 1. w zakresie obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji:
  1. zamierzenie  inwestycyjne nie  wymaga ustalenia  źródeł  zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną,  w ciepło, gospodarkę odpadami, oraz sposobu  odprowadzania ścieków,
  2. teren zamierzenia inwestycyjnego jest dostępny  z istniejących dróg publicznych                        i wewnętrznych.
 
    4)   w zakresie  wymagań dotyczących osób trzecich:
 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy  projektować  i budować z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich,          w rozumieniu art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy  Prawo budowlane, w szczególności projektowana inwestycja nie może powodować ograniczenia dostępu osobom trzecim do drogi publicznej;
 2. zabronione jest kierowanie spływu wód opadowych  na teren sąsiedniej  nieruchomości  (§ 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.);
 3. wywołanie przez niniejszą decyzję skutków o których mowa w art. 36 ustawy z dnia
  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powoduje zastosowanie odpowiednio przepisów art. 58 ust. 2 oraz art. 36 i art. 37 tejże ustawy.
 
 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji: zaznaczono linią ciągłą koloru czarnego i oznaczoną literami A….F - na załączniku graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji, w skali 1 : 5000, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego      i kartograficznego Starosty Brzozowskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
            Decyzję przygotowano na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).                   
              Obszar  zamierzenia inwestycyjnego nie  jest objęty  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego, ani  obowiązkiem  jego  sporządzania. Ponadto gmina nie ogłosiła zamiaru przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym:
 
 • Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 • Zgodnie z art.50 ust. 4 w/w, wymagane jest  ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji przez osobę, o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Po  przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego, a także warunków i zasad  zagospodarowania i zabudowy terenu, wynikających z przepisów odrębnych jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, stwierdzono, co następuje:
 
   .  planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, gdyż wg art. 6
           pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  ( tj. Dz. U.
           2018 poz. 2204 z późn. zm.) celem  publicznym  jest „ budowa  i  utrzymanie  ciągów
           drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów,
           pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do
           korzystania z tych przewodów i urządzeń”;
   .  inwestycja     nie   należy  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco   oddziaływać   na
           środowisko, gdyż nie dopuszcza się realizacji gazociągu o ciśnieniu wyższym jak 0,5
           MPa  ( § 3  pkt.  33  Rozporządzenia   Rady  Ministrów  z  dnia 26 września   2019 r.
           w  sprawie   przedsięwzięć   mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko ( t.j.
           Dz. U. z 2019 poz. 1839)  nie  wymaga, więc sporządzenia   raportu   oddziaływania
           przedsięwzięcia na środowisko, wymaga przeprowadzenia postępowania  w  sprawie
           oceny oddziaływania na  środowisko.
        . inwestycja  nie  należy do  przedsięwzięć  I, II  grupy oraz   nie  będzie  potencjalnie
            znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 określonych zgodnie z ustawą z dn.3
            października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i   jego  ochronie,
            udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o ocenach  oddziaływania na
            środowisko  ( t.j. Dz. U. 2018 r.  poz. 2081 z póżn. zm.), co  wynika  z   rozważenia
            jakiego dokonał  tutejszy organ zgodnie z art. 96 w/w. ustawy;
            o  których   mowa   w   art.   36   ustawy   z   dnia   27   marca   2003 r. o   planowaniu
            i zagospodarowaniu przestrzennym ( z późn. zm.),
   .  zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie negatywnie na siedliska  przyrodnicze oraz  na
            gatunki  roślin i zwierząt  i  ich  siedlisk, dla  ochrony  których  wyznaczono  obszary
            Natura  2000, w  tym Wisłok  środkowy  z dopływami,  gdyż  planowane  zamierzenie
            inwestycyjne  nie będzie  stwarzać  zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych  i  ptaków
            objętych  ochroną, nie  narusza korytarzy ekologicznych, nie  wymaga także  zmiany
            rzeźby terenu oraz stosunków wodno-gruntowych;
   .  inwestycja   została  uzgodniona  w  oparciu   o  art. 53  ust.  4  pkt  8,  pkt  11 ustawy
           o   planowaniu   i  zagospodarowaniu   przestrzennym   w   trybie  art.  106  Kodeksu
           postepowania  administracyjnego  odnośnie  położenia   w  czarnorzeckim  Obszarze
          Chronionego   Krajobrazu  oraz   otulinie   Czarnorzecko -  Strzyżowskiego   Obszaru
          Chronionego Krajobrazu;
       . decyzja  jest  zgodna  z  przepisami  odrębnymi,  w  tym  m.in. o  ochronie przyrody,
            ustawy  o   udostępnieniu    informacji    o   środowisku   i   jego   ochronie,   udziale
            społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
            prawa wodnego, o drogach publicznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również fakt, że w toku postępowania żadna
z zainteresowanych stron  nie wniosła istotnych uwag i zastrzeżeń -orzeczono jak  w sentencji decyzji.
 
Rozpatrując przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy dla planowanej inwestycji na w/w działkach  biorąc pod uwagę przepisy odrębne i dokumenty złożone przez wnioskodawcę.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 55, 58 ust.2, art. 65 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym   (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
 1. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję
  o pozwoleniu na budowę;
 2. decyzja wygasa jeżeli:
  1. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
  2. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż wydane      w tej decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy wydana została ostateczna decyzja
   o pozwoleniu na budowę,
 3. jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki,               o których mowa w art. 36, przepisy art. 36  oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul, Bieszczadzka 1, za moim pośrednictwem, w  terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna                         i prawomocna.
              Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
              Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
 
Załącznik stanowiący integralną część decyzji: załączniki graficzny Nr 1    sporządzone na kopii mapy zasadniczej  w skali 1: 5§00.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik do decyzji Plik pdf 482.75 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2020-03-11
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-03-11 15:21
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-03-11 15:22
Dodano do archiwum Tomasz Bober - Admin
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 04 kwietnia 2020r. 23:05:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.