URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Budżet na rok 2016

Uchwała Nr XIII.83.2015    

Rady Gminy Domaradz

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała  budżetowa na  2016 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

Ustala się dochody budżetu w wysokości  17 956 956,00 zł, z tego:
1)    bieżące w wysokości 17 956 956,00 zł,
       
Szczegółowy podział planowanych dochodów w podziale na działy rozdziały oraz źródła z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących określa tabela nr 1 ujęta w niniejszej uchwale.


§ 2


Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17 219 206,00 zł, z tego:
    1)    bieżące w wysokości  16 893 406,82 zł,
    2)    majątkowe w wysokości 325 799,18 zł

 

Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela nr 2 ujęta w niniejszej uchwale.

 

                                                                      § 3

 

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości  737 750,00 zł,

    Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytów w roku 2016.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 737 750,00 zł.

§   992      Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     737 750,00  zł

 

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3 ujęta w niniejszej uchwale.

 

§ 4

 

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1.  z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 

 Dochody:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

756

 

 

 

 

 

75618

 

 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

55 775,00

 

 

55 775,00

 

55 775,00

 

Wydatki:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85153

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące na;

1) wydatki jednostek budżetowych

w tym:

- związane z realizacją zadań statutowych

55 775,00

 

6 000,00

6 000,00

6 000,00

 

6 000,00

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące na;

1) wydatki jednostek budżetowych

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane         

- związane z realizacją zadań statutowych

 

49 775,00

49 775,00

49 775,00

 

18 000,00

31 775,00

 

 

2)   z dnia 20.02.2009r. o funduszu sołeckim.

 

Wydatki:

 

Dział

Rozdział

Nazwa Sołectwa

Zadanie

Kwota

1

2

3

4

5

600

60016

Barycz

Modernizacja drogi gminnej nr 237

 

30 827,06

 

 

600

 

60016

 

Golcowa

 

Budowa drogi gminnej nr 11831 i 11832 na Różance

 

30 827,06

 

 

600

 

60016

 

Domaradz

 

Modernizacja drogi gminnej nr 044 w przysiłku Wanicówka

 

30 827,06

 

 

 

 

Razem:

 

 

92 481,18

 

 

 

3) z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

 

Dochody:

 

Dział

Rozdział

paragraf

Zadanie

Kwota

1

2

3

4

5

900

90019

0690

Wpływy z różnych opłat

1 500,00

 

Wydatki:

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami kwota  1 500,00 zł.

 

 

Dział

Rozdział

paragraf

Zadanie

Kwota

1

2

3

4

5

900

90003

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

1 500,00

   

 

4) z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

Dział

Rozdział

paragraf

Zadanie

Kwota

1

2

3

4

5

900

90002

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Odrębnych ustaw.

310 000,00

 

Wydatki:

- przedsięwzięcia związane z utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

 

 

Dział

Rozdział

paragraf

Zadanie

Kwota

1

2

3

4

5

900

90002

4010

4040

4100

4110

4120

4210

4300

4440

 

Wynagrodzenia osobowe pracowni.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 41 060,00

2 503,00

9 000,00

7 488,00

 1 067,00

3 357,00

243 800,00

 

1 725,00

 

 

§ 5

 

 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie.

2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie z tabelą Nr 4:

 

 

§ 6

 

 

1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

801

 

80104

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

62 536,00

 

 

62 536,00

 

 

 

 

 

Wydat62 536ki

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

801

 

80104

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Wydatki bieżące na:

Dotacje na zadania bieżące.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej

 

62 536,00

62 536,00

 

 

 

62 536,00

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

Tworzy się;

1/.  rezerwę ogólną  w wysokości  50 000,00 zł .

2/.  rezerwy celowe  w wysokości 121 225,00 zł, w tym na;

a) odprawa emerytalna nauczycieli kwota 35 000,00 zł.

b) urlop zdrowotny kwota 45 476,00 zł.

c) wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota 40 749,00 złotych.

 

§ 11

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu

    budżetowego do maksymalnej wysokości 3 000 000,00 zł.,

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 

    ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami;

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  

    bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

§ 12

 

    Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty  3 000 000,00 zł.

 

 

§ 13

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIII.83.2015

Rady Gminy Domaradz

 z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

                   

 

                                       

                Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

Dochody

 

 

Wydatki

 

Szkoła Podstawowa Nr1 w Domaradzu (dział 801, rozdział 80101)

 

179 000

179 000

 

Szkoła Podstawowa Nr2 w Domaradzu (dział 801, rozdział 80101

 

43 500

43 500

 

Szkoła Podstawowa Nr1 w Golcowej (dział 801, rozdział 80101)

 

96 000

96 000

 

Szkoła Podstawowa Nr2 w Golcowej (dział 801, rozdział 80101)

 

68 000

68 000

 

Szkoła Podstawowa w Baryczy  (dział 801, rozdział 80101)

 

75 000

75 000


Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIII.83.2015

Rady Gminy Domaradz

 z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

 

Planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych:

 

 

 

L.p.

Podmiot otrzymujący

Zadanie

Rodzaj dotacji

Kwota w zł

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu

Dofinansowanie działalność bieżącej

podmiotowa

228 415,00

2.

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Domaradzu

 

Dofinansowanie działalność bieżącej

 

podmiotowa

 

229 735,00

 

Razem:

 

 

458 150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

 

L.p.

Podmiot otrzymujący

 

Zadanie

Rodzaj dotacji

Kwota w zł

1.

Przedszkole bł. Edm. Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu

 

Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola

 

podmiotowa

 

384 015,00

2.

Dotacja dla klubów sportowych.

Dotacja ww zadania z zakresu sportu objętego Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Gminy Domaradz  z dnia 28 stycznia2011 r. 

 

Dofinansowanie bieżącej działalności klubów.

 

 

celowa

 

 

58 000,00

3.

Parafia Rzymsko Katolicka w Golcowej

Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Golcowej wpisanego do rejestru zabytków Nr rejestru B – 361 z dnia 13 września 2010 r.

celowa

30 000,00

 

 

Razem:

 

 

 

 

472 015,00

 

 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2016-01-26
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 03:28:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.