URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2020-2023
W dniu 31 grudnia 2019r kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się do Rady Gminy Domaradz z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Brzozowie i Sanoku.

W terminie do 30 października 2019r. Rada Gminy Domaradz dokona wyboru

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie

1 ławnika do Sadu Rejonowego w Sanoku Wydziału Pracy

Kto może zostać ławnikiem

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kto nie może zostać ławnikiem

 

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być równocześnie ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

 

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne, zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów  na ławników

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

 

Wymagane dokumenty

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestry Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata

(osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Gminy Domaradz zasięgać będzie informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 Wzory dokumentów:

 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie składane przez kandydata

Lista osób udzielających poparcia

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345, na I piętrze w pokoju nr 8.

Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz  bip.domaradz.pl w zakładce „Nabór na ławników sądowych”.

 

Gdzie składać dokumenty

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.45 do 15.45.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Opłaty

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia  lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaradz

                                                                                                          Jan Kędra

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2019-05-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-05-31 11:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-05-31 11:16
Ostatnio dodane
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-07-04
data dodania: 2024-07-01
Newsletter
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 00:20:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.