URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Budżet Gminy Domaradz 2004

Budżet Gminy Domaradz na rok 2004


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. e , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.109 ust1, art.112ust.1 i 2 pkt. 2 art. 117,art. 118 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)


Rada Gminy uchwala:

 

 

§ 1


Ustala się dochody gminy na 2004 rok w wysokości 7 663 496,00 zł


1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
 1 297 806 zł 

a) podatek rolny
 173 918,00
 
b) podatek leśny
 20 172,00
 
c) podatek od nieruchomości
 404 164,00
 
d) wpływy z karty podatkowej
 2 000,00
 
e) podatek od spadków i darowizn
 1 000,00
 
f) wpływy z różnych opłat
 2 000,00
 
g) opłaty lokalne:

w tym opłata targowa 9 100 zł
 
9 100,00
 
h) opłata skarbowa
 17 000,00
 
i) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 30 000,00
 
j) podatek od czynności cywilnoprawnych
 23 000,00
 
k) podatek od środków transportowych
 40 000,00
 
l) odsetki
 1 000,00
 
ł) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 
573 702,00
 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 568 602,00
 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
 5 100,00
 
m) wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
 750,00

 2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 

 401 443,00

3. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZLECONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

10 000,00

4. PLANOWANA SUBWENCJA OGÓLNA

 5 808 867,00
 
Z tego:
  
- część- wyrównawcza

w tym:

kwota podstawowa 1 892 658,00

kwota uzupełniająca 79 894,00

 1 972 552,00
 
- część równoważąca 5 497,00
 
- część- oświatowa

 3 830 818,00 

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

z tego:
 136 180,00
 
Wpływy z dzierżawy i najmu

 41 735,00
 
Wpływy z usług
 94 445,00

6. POZOSTAŁE DOCHODY

 9 200,00
 
Z odsetek z rachunków bankowych
 9 200,00
 

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik

Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 8 020 439,00 zł.

z tego:


1. Rolnictwo i łowiectwo

 4 478,00

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

57 000,00

3. Transport i łączność

 605 320,00

4. Gospodarka mieszkaniowa

 98 500,00

5. Administracja publiczna

 1 020 536,00

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

943,00

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 81 663,00

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

21 313,00

9. Obsługa długu publicznego

 74 135,00

10. Różne rozliczenia

 23 413,00

11. Oświata i wychowanie

 4 803 141,00

12. Ochrona zdrowia

 30 000,00

13. Opieka społeczna

 690 210,00

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 285 750,00

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

199 397,00

16. Kultura fizyczna i sport 24 640,00
 
RAZEM :
8 020 439,00

 

 

Szczegółowe wydatki budżetu gminy zawiera Załącznik Nr 2.

§ 3


Ustala się kwotę spłaty kredytów w wysokości 280 000 zł


1. W Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rata płatna w miesiącu lipcu 8 000 zł.

2. Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok O/Domaradz " rata płatna w miesiącu styczniu 72 000 zł.

3. Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2003 r. w kwocie 200 000 zł.


§ 4


Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 356 943 złotych. Źródłem finansowania wydatków nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 636 943 zł w tym: deficytu budżetu 356 943 zł ustala się kredyt w banku krajowym.


§ 5


Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6


Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań

w kwocie 411 443 zł.

Z tego:

a) opieka społeczna - 341 500,00 złotych

administracja publiczna - 59 000,00 złotych

urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - 943,00 złotych.

e) bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa - 10 000 złotych

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych określa załącznik Nr 4.


§ 7


Ustala się dotacje:

1. Dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty:

-Przedszkole S. Służebniczek NMP /niepubliczne/ 33 141 zł

2. Dla instytucji kultury 119 397 zł

Gminny Ośrodek Kultury 88 641 zł

biblioteki 110 756 zł

3. Dotacja dla Izby Rolniczej 3 478 zł

4. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 2 000 zł

5. Dotacje w trybie art.118 ustawy o finansach publicznych 24 640 zł

- Ludowego Klubu Sportowego w Golcowej 12 320 zł

- Młodzieżowego Klubu Sportowego MKS "SOKÓŁ" 12 320 zł.

Celem Klubów jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej.

§ 8


Ustala się w dziale 600"Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" wydatki w kwocie 400 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu

w Brzozowie na remont drogi powiatowej Nr 19312 Domaradz " Przysietnica.


§ 9


Ustala się wydatki na finansowanie zadań objętych limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny w 2004 roku.


Załącznik Nr 5.


§ 10


Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok.


Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu.

Przychody : 50 000 zł
Wydatki : 53 000 zł 

II. Szkoła Podstawowa w Baryczy

Przychody : 800 zł
Wydatki : 1 000 zł 
 

III. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej

Przychody : 35 000 zł
Wydatki : 35 000 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej

Przychody : 10 000 zł
Wydatki : 10 000 zł 

V. Gimnazjum w Domaradzu

Przychody : 1 500 zł
Wydatki : 2 300 zł 

Załącznik Nr 6.


§ 11


Ustala się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody : 2 500
Wydatki: 14 100

Załącznik Nr 7.

§ 12

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 30 000 zł i wydatki na zrealizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok

na kwotę 30 000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych.

§ 14


1. Ustala się maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 100 000 zł.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 16


Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu.

§ 17


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 01 stycznia 2004 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podkarpackiego.

  
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2023r. 05:02:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.