URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Określenie zasad przeprowadzania konsultacji

Uchwała  Nr XI/73/03
  Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  14 października 2003 r.

   w  sprawie   określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
   z mieszkańcami Gminy Domaradz.


   Na  podstawie  art. 5a ust  2 , art. 18 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm)


Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

W przypadkach przewidzianych ustawą, w Statucie Gminy oraz  w innych ważnych sprawach dla Gminy sprawach mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy na zasadach  i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2

Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy posiadający w dniu konsultacji czynne prawa wyborcze, zamieszkujący na obszarze, na którym przeprowadza się konsultacje.

§ 3

1.Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone w następujących
   formach:
1/ głosowanie w obwodach
2/ rozesłanie zapytania do uprawnionych mieszkańców
3/ odbycia zebrania wiejskiego w sprawie  podlegającej konsultacji i podjęcia
    na nim uchwały wyrażającej opinię w konsultowanej sprawie.
2.Nie jest możliwe przeprowadzenie konsultacji w formie odbycia zebrania
   wiejskiego w sprawach , w których wnioskodawcą przeprowadzenia
   konsultacji jest zebranie wiejskie.

§ 4

Przeprowadzenie konsultacji zarządza Rada Gminy uchwałą określającą dokładnie przedmiot konsultacji i ustalającą :
1/ formę konsultacji
2/ treść pytania (pytań) będących przedmiotem konsultacji
3/ terytorialny zasięg konsultacji
4/ termin przeprowadzenia konsultacji
5/ skład osobowy i zadania komisji uprawnionych do zorganizowania konsultacji i ustalenia ich wyników.

§ 5

1. O przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy decyduje na podstawie wniosków zgłoszonych w trybie inicjatywy uchwałodawczej bądź na wniosek zebrania wiejskiego zgłoszony w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów przy quorum nie mniejszym niż 10 % uprawnionych  do głosowania mieszkańców.
2. Wnioski , o których mowa w ust. 1 nie są konieczne , gdy przeprowadzenia konsultacji wymaga przepis ustawy.

§ 6

1. Wyniki konsultacji dla organów gminy ma charakter opiniodawczy.
2. Rada gminy zobowiązana jest :
" podać do wiadomości publicznej wynik konsultacji
" rozpatrzyć opinie uzyskane w wyniku konsultacji i o sposobie ich wykorzystania w rozstrzygnięciu podjętym w konsultowanej sprawie powiadomić społeczność lokalną.

§ 7

Koszty przeprowadzenia konsultacji finansowane są z budżetu gminy.

§8

Uchwała niniejsza nie ma zastosowania do konsultacji , których tryb , warunki i sposób przeprowadzenia regulują przepisy szczególne.

§ 9

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni   od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 maja 2024r. 09:29:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.